Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70965

Hankkeen nimi: 6Aika: Ilmastokatu

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2015 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Helsingin kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0201256-6

Jakeluosoite: PL 500

Puhelinnumero: (09) 310 1691

Postinumero: 00099

Postitoimipaikka: Helsingin kaupunki

WWW-osoite: http://www.hel.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Evokari Viliina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: viliina.evokari(at)hel.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: (09) 310 32091

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Aalto-yliopisto, 2228357-4
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, 2274241-9
Vantaan kaupunki, 0124610-9
GBC Suomi ry (Green Building Council Finland), 2367766-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ilmastokatu – kokeilualusta ilmastoystävällisille ratkaisuille

Helsingin keskustaan ja Vantaan Tikkurilaan perustetaan ilmastoystävällisten ratkaisujen katu jossa alueen yritykset ja asukkaat lähtevät kaupungin ja ilmastokumppaneiden kanssa kehittämään tulevaisuuden keskustaa. Ilmastokatu tähtää vähähiiliseen yhteiskuntaan ja on sopeutunut muuttuvaan ilmastoon. Katu toimii yritysten uusien vähähiilisten tuotteiden ja palveluiden tai toimintamallien testialustana ja referenssialueena sekä yrityksille että kaupungille. Hankkeessa yritykset voivat kehittää palveluitaan yhdessä loppukäyttäjien kanssa.

Hankkeen tavoitteena on vähentää alueen kasvihuonekaasupäästöjä tavalla, joka hyödyttää sekä alueen asukkaita, yrityksiä ja muita toimijoita. Hankkeessa yhdistetään yritysten liiketoiminnan kehittäminen ja ympäristövastuullisuus tavalla, joka näkyy myös asiakkaille. Tämä lisää alueen vetovoimaisuutta, elävyyttä ja viihtyvyyttä.

Helsingin kaupunki tekee hankkeen aikana IsoRoban peruskorjauksen, johon sisällytetään erilaisia ilmastoviisaita ja viihtyvyyttä lisääviä ratkaisuja. Vantaalla Tikkurilan keskustaan rakennetaan uutta kävelykatua ja vanhan osan Tikkuriraitin peruskorjaus on myös tulossa. Näillä alueilla toteutetaan sekä kaupungin omista tarpeista, että asukkaiden ja yritysten tarpeista lähteviä kokeiluja. Kokeilujen tulee tukea välittömästi yritysten liiketoimintaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat sekä asukkaat, alueen yritykset, ratkaisuja tarjoavat yritykset sekä kaupungin yksiköt. Tikkurilassa kohderyhmänä ovat myös asemakeskusta päivittäin käyttävät 70 000 joukkoliikenteen käyttäjää. Kohderyhmää osallistetaan koko hankkeen ajan erilaisten kyselyiden, tapahtumien ja koulutusten avulla. Tilaisuuksia järjestetään erikseen asukkaille, taloyhtiöille ja alueen yrityksille. Palvelumuotoilua apuna käyttäen saadaan koko hankkeen ajan käyttäjien tarpeet esille.

Yritykset ovat tärkeä kohderyhmä koska niiden avulla saadaan uusia ratkaisuja levitettyä ja kehitettyä edelleen. Tarkoituksena on myös että yritykset saavat kokeiluista välitöntä liiketoiminnallista hyötyä ja tukea.

Lisäksi hankkeen seuranta- ja tutkimusosio palvelee kaupunkikehityksessä toimivien tahojen tietotarpeita ja lisää osaltaan tiedeyhteisön ymmärrystä kestävän kaupunkikehityksen haasteista.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Muut asukkaat ja yritykset. Hanke toimii esimerkkinä ja toimintaa levitetään. Hankeessa hyödynnetään opiskelijoita (HY, Metropolia, Laurea) ja tehdään yhteistyötä kansalais- ja asukasjärjestöjen (esim. Dodo ja Punavuoriseura)kanssa. Muut kaupungit. Ilmastokatu-konsepti toimii mallina myös kansainvälisesti. Tuloksia levitetään mm. Eurocities-verkoston ja Climate KIC:n kautta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 553 164

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 492 836

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 824 619

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 730 816

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Vantaa, Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke koskee kaikkia sukupuoleen katsomatta. Alueella liikkuu ja asuu hyvin erilaisia ihmisiä. Myös alueen yritykset edustavat eri alojen toimijoita.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke koskee kaikkia sukupuoleen katsomatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke koskee kaikkia sukupuoleen katsomatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Hankeessa pienennetään alueen hiilijalanjälkeä ja vaikutetaan alueen yrittäjiin, asukkaisiin ja ratkaisujien tarjoajiin vähähiilisten ja ympäristöä muutenkin vähemmin kuormittavien tuotteiden ja toimintatapojen kehittämiseen ja käyttöön ottoon.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 6
Hankkessa kehitetään ilmastonmuutoksen riskiä vähentäviä toimintoja julkiseen tilaan ja sisäpihoille mm. hulevesien hallintaan. Hankeessa kehitettään ilmastonkestävää liiketoimintaa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 3
Kaupunkiympäristön monimuotoisuus paranee lisääntyneen kaupunkivihreän ansiosta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
Hankeessa kehitetään toimintaa hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymiseksi. Hankkeessa kehitetään vähähiilistä liiketoimintaa. Paikallinen vaikutus myös meluun ja ilmanlaatuun.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankealueet eivät ole Naturaan liitoksissa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 3
Peruskorjauksen aikana käytetyt materiaalit. Välillisesti toimintamallien käyttöönoton levittämisen kautta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 3
Edistetään aurinkopaneelien käyttöä. Välillisesti toimintamallien käyttöönoton levittämisen kautta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 3
Alueen elinvoimaisuuden parantaminen kysyntäperusteisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Välillisesti toimintamallien käyttöönoton levittämisen kautta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 3
Tätä edistetään yritysten kanssa yhdessä.Välillisesti toimintamallien käyttöönoton levittämisen kautta.
Liikkuminen ja logistiikka 7 3
Hankkeessa haetaan ratkaisua kävelykadun logistiikkaliikenteelle, jota voidaan hyödyntää muilla kaduilla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 3
Hanke edistää alueiden sosiaalista kehittymistä kehittäen alueita vetovoimaisemmiksi alueen yhteisöllisyyden, brändin paranemisen, palvelujen ja viihtyisyyden parantuessa. Mallia voidaan hyödyntää muilla alueilla.
Tasa-arvon edistäminen 2 0
Avoimen datan kautta ja yhteisöllisyyden paranemisen kautta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 2 0
Kävelykadun alueen kortteileiden säilyminen.
Ympäristöosaaminen 10 10
Ympäristöosaamispääoma kasvaa asukkailla, yrityksillä ja muilla toimijoilla. Alueet toimivat näyteikkunoina ja malleina muille ja tulevat olemaan kiinnostuksen kohde laajalti eri puolilta saapuville vierailijaryhmille.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ilmastokaduilla tähdätään tulevaisuuden vähähiiliseen ja ilmastonmuutokseen sopeutuneeseen kaupunkiin. Helsingin Iso Roobertinkadulla ja Vantaan Tikkuraitilla ja Asematiellä etsittiin jo rakennetussa kaupunkiympäristössä toimivia ratkaisuja, joilla kasvihuonekaasupäästöjä ja energiankulutusta voidaan leikata. Ratkaisuja ideoimassa ja kokeilemassa olivat mukana alueiden yritykset, kiinteistönomistajat, asukkaat sekä kaupunki. Ilmastokadun toteuttivat Vantaan ja Helsingin ympäristökeskukset yhdessä Green Building Councilin, HSY:n Ilmastoinfon ja Aalto-yliopiston kanssa. Ilmastokatu saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta ja on osa 6Aika-strategiaa.

Yritysyhteistyössä kehitettiin alueen yritysten liiketoimintaan liittyviä uusia vähähiilisiä palveluita, tuotteita tai toimintatapoja yritysten tarpeista lähtien. Yritysten kanssa toteutettiin mm. vastuullisen ruoan työpajoja, ilmastoystävällisen kasvisruoan kurssi ja ruokakauppojen kanssa vähennettiin hävikkiruoan määrää. Yritykset saivat energianeuvontaa ja opastusta energiatehokkaan valaistuksen toteuttamiseksi. Hankkeessa testattiin energiankulutuksen mittausmenetelmiä ja energiankulutusta säästäviä laitteita ja niitä esiteltiin asukkaille Viisaat vempaimet -tapahtumassa.

Taloyhtiöille ja muille kiinteistöille tarjottiin energiatehokkuusneuvontaa ja aurinkosähkökartoituksia. Puheenjohtajien klubi oli onnistunut toimintamalli taloyhtiöiden tavoittamiseksi. Aurinkosähköinvestoinnin tekeminen tehtiin kiinteistöille mahdollisimman helpoksi ja kantakaupungin ensimmäinen asunto-osakeyhtiön aurinkovoimala otettiin Iso Roban Ilmastokadulla käyttöön kesällä 2016. Asukkaat pienensivät hiilijalanjälkeään henkilökohtaisella ilmastotreenillä, jossa otettiin käyttöön arkea helpottavia uusia palveluita, laitteita tai tapoja. Asukkaille tarjottiin tukea ilmastoystävälliseen elämään myös lukuisissa eri tapahtumissa.

Hankkeen tulokset ja opit on koottu Ilmastokadun työkalupakkiin, joka on luettavissa Ilmastokadun nettisivuilta www.ilmastokatu.fi. Lisäksi Aalto yliopisto on tuottanut hankkeen seurantaraportin.

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi