Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70971

Hankkeen nimi: Uusien ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden, sekä markkinoinnin ja tuotantomenetelmien kehittäminen.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 10.3.2015 ja päättyy 30.10.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TIETOHIPPU OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0982489-0

Jakeluosoite: Teknologiapuisto PL 107

Puhelinnumero: 0440583275

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.tietohippu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Komulainen Timo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: timo.komulainen(at)tietohippu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0440583275

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankeen avulla kehitetään uusi tuote- ja palvelukokonaisuus, sekä sen markkinointia. Samalla kehitetään myös yrityksen tuotantomenetelmiä. Hanke toteutetaan yrityksen ulkopuolelta hankittavien asiantuntijapalveluiden avulla, sekä osittain yrityksen omana kehitystyönä. Hanke vahvistaa yrityksen tuote- ja palvelutarjontaa kasvattaen yrityksen liikevaihtoa ja parantaen kannattavuutta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 39 440

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 36 966

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 39 440

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 36 966

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kehräämöntie 7

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysissä ole tunnistettu sukupuolinäkökulmaan vaikuttavia tekijöitä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Valituilla toimentenpiteillä ei ole vaikutuksia sukupuolten tasa-arvon kannalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite, mutta hankkeen toteutus ei ole millään tavoin ristiriidassa tasa-arvon edistämisen kanssa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 5
asiakasyritysten työnohjauksen paranemisen vaikutukset
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
hakija- ja asiakasyritysten työnohjauksen paranemisen vaikutukset
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 3
hakija- ja asiakasyritysten kehittäminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 2
uudet tuotteet ja palvelut hakijayritykselle. Parempi työnohjaus mahdollistaa uusia palveluja myös asiakasyrityksissä.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
hakija- ja asiakasyritysten työnohjauksen paranemisen vaikutukset
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 1
Uudet tuotteet ja palvelut edistävät naistyöpaikkojen syntymistä asiakasyrityksissä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 1
Uusi tuote- ja palveluvalikoima mahdollistaa työpaikkojen säilymistä ja syntymistä myös syrjäseuduille koneurakointiyrityksissä
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kehittämishankkeen avulla kehitettiin yrityksen tuote- ja palveluvalikoimaa, sekä tuotantomenetelmiä.