Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70972

Hankkeen nimi: PIMA kohteet EU ja Kiinassa: osallistumismahdollisuuksien selvittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.4.2014 ja päättyy 30.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SAVATERRA OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 1477650-4

Jakeluosoite: Ahjotie 21-23

Puhelinnumero: +358-400-322344

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: www.savaterra.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Uotila Jussi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tekninen johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jussi.uotila(at)savaterra.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358-400-772975

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomen pilaantuneen markkinat ovat täysin nurinkuriset. Suurin osa pilaantuneesta maasta läjitetään kaatopaikoille ilman mitään käsittelyä. Vuonna 2012 pilaantunutta maata (=PIMA) kuljetettiin kaatopaikoille 1 495 604 tonnia ja samaan aikaan yhdyskuntajätettä meni kaatopaikoille 900 647 tonnia. Tässä kotimaan markkinatilanteessa yrityksen on hakeuduttava aluille, joissa pilaantunutta maata todella käsitellään.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 31 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 31 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 31 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 31 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ahjotie 21-23

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
emme voi arvoida loppuasiakkaalle tätä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
mahdollsisuuksien mukaan Suomessa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei koske tätä hanketta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
nykyinen jäte muuttuu käyttökelpoiseksi tuotteeksi
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
käsittelyn päästöt alenevat oleellisesti, etenkin CO2
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 10 10
ongelmanjäte vaarattomaksi
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
ks. yllä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
kohteet ulkomailla
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
ks yllä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
jäte materiaalien käyttö energiana
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
valmistus säilyy Suomessa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
palvelu konsepti, ei koneiden myynti
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Suomesta suomalaisena ulkomaille
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
saasteet pois
Tasa-arvon edistäminen 0 0
????
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
muillakin on mahdollisuus puhtaseen ympäristöön
Kulttuuriympäristö 0 0
???
Ympäristöosaaminen 10 10
ks. yllä

9 Loppuraportin tiivistelmä

Pilaantuneen maa-aineksen lainsäädännön, tavoitearvojen ja teknisten menetelmien selvitys. Laatujärjestelmän uudistaminen uusien standardien mukaiseksi. Veroselvitys ja yhtiöperustamisen konsultointi.