Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70977

Hankkeen nimi: Investointeja Itä-Suomeen 2.0

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2015 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: BUSINESS FINLAND OY

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2725690-3

Jakeluosoite: Porkkalankatu 1

Puhelinnumero: +358403433295

Postinumero: 00180

Postitoimipaikka: HELSINKI

WWW-osoite: www.investinfinland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lankinen Hanna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehitysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hanna.lankinen(at)finpro.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358407615551

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueelle tulee vähän kansainvälisiä investointeja muuhun Suomeen verrattuna. Alueen biotalouden, teknologiateollisuuden ja terveysalan osaaminen on vahvaa. Alue tarvitsee alueen asioita ajavan ammatti-ihmisen kansalliseen Invest in Finland yhteisöön. Työ on pitkäjänteistä; tulosten aikaansaaminen kestää 2-5 vuotta. IIF jalostaa hankkeella pilotin aikana aloitettua uutta, entistä tiiviimpää yhteistyömallia kehittämisyhtiöitten kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 203 440

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 161 468

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 406 893

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 322 937

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kallanranta 11

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: KUOPIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanketta valmistellessa on keskusteltu sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kv. suuntautuneiden naisyrittäjien määrää pyritään saamaan mukaan enenevässä määrin
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on yritysten kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen, uusien työpaikkojen synnyttäminen alueelle. Se pitää sisällään molemmat sukupuolet.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 3
metsähakkeen käyttö biojalostamojen raaka-aineena
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-