Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70977

Hankkeen nimi: Investointeja Itä-Suomeen 2.0

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2015 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: BUSINESS FINLAND OY

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2725690-3

Jakeluosoite: Porkkalankatu 1

Puhelinnumero: +358403433295

Postinumero: 00180

Postitoimipaikka: HELSINKI

WWW-osoite: www.investinfinland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lankinen Hanna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehitysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hanna.lankinen(at)finpro.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358407615551

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueelle tulee vähän kansainvälisiä investointeja muuhun Suomeen verrattuna. Alueen biotalouden, teknologiateollisuuden ja terveysalan osaaminen on vahvaa. Alue tarvitsee alueen asioita ajavan ammatti-ihmisen kansalliseen Invest in Finland yhteisöön. Työ on pitkäjänteistä; tulosten aikaansaaminen kestää 2-5 vuotta. IIF jalostaa hankkeella pilotin aikana aloitettua uutta, entistä tiiviimpää yhteistyömallia kehittämisyhtiöitten kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 203 440

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 161 468

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 406 893

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 322 937

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kallanranta 11

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: KUOPIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanketta valmistellessa on keskusteltu sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kv. suuntautuneiden naisyrittäjien määrää pyritään saamaan mukaan enenevässä määrin
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on yritysten kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen, uusien työpaikkojen synnyttäminen alueelle. Se pitää sisällään molemmat sukupuolet.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 3
metsähakkeen käyttö biojalostamojen raaka-aineena
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Investointeja itä-Suomeen 2.0 hankkeen tavoitteena oli luoda kestävää kasvua ja uusia työpaikkoja teollisten investointien kautta Itä-Suomeen ja Suomeen. Toimiala-kohtaisia fokusalueita olivat biotalous, terveysala, teknologiateollisuus ja matkailu. Toiminnan kehittäminen kohdistui kehittämistoimijoiden välisen yhteistyön parantamiseen. Hankkeen aikana saavutettuja tuloksia ovat itävaltalaisen Binderholzi GMbH:n teolliset sijoitukset Lieksaan ja Nurmekseen, belgialaisen Recticelin tuotantolaitos Mäntsälään, kiinalaisen Hengan Groupin sijoitus Finnpulpiin Kuopioon, tutkimus & kehityshanke Susbinders (kuusen kuoresta liima- applikaatioihin) italialaisen Silva Teamin, VTT.n, Miksei Mikkelin, Savonlinnan Kehityspalveluitten ja kymmenen suomaisen yrityksen kanssa. Lisäksi ESR:n puolella valmennetuista 40:sta Pk-yrityksestä seitsemän on saanut sijoituksen, mikä on merkittävä onnistumisprosentti. Investointeja Itä-Suomeen hankkeen avulla luotiin tiivis yhteistyö Itä-Suomen ja Invest in Finlandin välillä. Kokonaisuuden satsaus Eur 1.3 M (pilotti 2013-2015 ja ESR ja EAKR 2.0) on tuonut itsensä 88-kertaisena takaisin. Se on ollut hyvin sijoitettua veronmaksajien rahaa, joka on tuonut mukanaan kestävää kasvua ja uusia työpaikkoja. Investointien edistämistyö on vaativaa ja pitkäjänteistä työtä, joka edellyttää tiivistä yhteistyötä maakunnallisten toimijoiden, kansallisen Invest in Finlandin ja sen kansainvälisen verkoston välillä. Kilpailu käydään kansainvälisellä tasolla, jolloin kansallinen yhteistyö on avainasemassa. Hankkeen päättyessä alueelliset toimijat ovat lisänneet resurssejaan ja jatkavat yhteistyötä kansallisen toijan luoman toialakohtaisen mallin mukaisesti.