Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70984

Hankkeen nimi: Murroksesta näkyvää menestystä ja liiketoimintaa (kehittämisosio)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2015 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2844561-8

Jakeluosoite: Kalevantie 4

Puhelinnumero: 03 355 111

Postinumero: 33014

Postitoimipaikka: Tampereen yliopisto

WWW-osoite: http://www.tuni.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hanna Samposalo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektinjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hanna.samposalo(at)tuni.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050-4176963

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Murroksesta näkyvää menestystä ja liiketoimintaa (MML) hankkeessa perustetaan silmä-ja näkötutkimukseen keskittyvä uusi toimintamalli. Toimintamallin perusideana on toteuttaa silmä- ja näköalalla työskenteleville tutkimuslaitoksille, yhteisöille, yrityksille ja viranomaisille uusien innovaatioiden testaamiseen ja tuotteistamiseen soveltuva asiantuntija-, testaus- ja tuotekehitysympäristö. Hankkeessa hyödynnetään teollisuuden murroksen seurauksena vapautuvien Life Science-alan asiantuntijoiden osaamista, jota ei haluta menettää Pirkanmaalta. Toimintamallin infrastruktuuri koostuu perustettavista näkötestialustoista, jotka keskittyvät erityisesti työ- ja liikennenäköön. Erilaisia toimisto-olosuhteita simuloivaa Työnäkö-testialustaa käytetään uusien kehitettävien lääkkeiden, optisten apuvälineiden, valaistusmenetelmien, näyttöjen ja toimistoratkaisujen toimivuuden testaamiseen. Olosuhteiden muutoksen vaikutusta työtehoon mitataan erilaisilla näön testausohjelmistoilla. Liikennenäkö testialustalla testataan liikennesimulaattorin ja testausohjelmistojen avulla vastaavien kehitettävien innovaatioiden vaikutusta liikennenäköön. Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on synnyttää uutta yritystoimintaa Pirkanmaan alueelle. MML hanketta koordinoi Tampereen yliopiston Silmälääketieteen tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiokeskus SILK.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä on Tampereen yliopisto ja Tampereella toimivat tutkimus- ja koulutusyksiköt sekä hankkeeseen kiinnostuksensa osoittaneet Pirkanmaalla toimivat yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hanke tukee Pirkanmaalla toimivien terveydenhuoltoalan, terveystekniikan, informaatioteknologian, optisen alan, apuvälineteknologian, koulutuksen ja palvelutuottajaorganisaatioiden samoin kuin niiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden, tutkijoiden, kouluttajien ja markkinoijien toimintaa. Hankkeen välillisinä kohderyhmänä ovat suomalaiset ja erityisesti pirkanmaalaiset yritykset, joiden tuotekehitystoimintaa ja tuotteiden markkinoille pääsyä ja menestymistä hanke tukee. Pirkanmaan alueella kiinnostuksen hankkeeseen on ilmoittanut mm. lääketeollisuuden Santen Oy, optisen alan Oculus Oy, silmäkirurgian Perimetria Oy, liikennesimulaattoreiden Simrac Oy:n sekä simulaattoriohjelmistojen Eepsoft Oy. Myös Näkövammaisten Keskusliitto on kiinnostunut hyödyntämään testialustoja. Kehittyvä yhteistoiminta lisää myös uusien poikkitieteellisten innovaatioiden kehittymistä. Uudet innovaatiot helpottavat myös ERVA-alueiden, kuntien ja terveydenhuollon kustannuspaineita ylläpitämällä työkykyä ja parantamalla liikenneturvallisuutta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 300 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 265 099

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 703 586

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 441 830

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Tampere

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Arvo Ylpön katu 34

Postinumero: 33520

Postitoimipaikka: Tampere

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 21, joihin työllistyvät naiset 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tarpeen hankkeen läpiviennin kannalta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Arvioimme, että hankkeen myötä syntyvät yritykset työllistävät sekä miehiä että naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 7
Hankkeella on välillistä vaikutusta suomalaisen alaan liittyvän yritystoiminnan tuotekehitystoimintaan
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 7
Työllistävä vaikutus ja uudet toimintamallit, yhteistyöverkostot
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Terveysvaikutus ja työllistävä vaikutus
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 7
Tavoitteena on näköongelmaisille ja näkövammaisille tarkoitettujen innovaatioiden avulla parantaa heidän mahdollisuuksiaan osallistua työelämään ja tätä kautta yhteiskunnalliseen toimintaan.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen lähtökohtana oli perustaa silmä- ja näkötutkimukseen keskittyvä uusi toimintamalli Pirkanmaalle. Mallin tavoitteena oli toteuttaa silmä- ja näköalalla työskenteleville tutkimuslaitoksille, yhteisöille, yrityksille ja viranomaisille uusien innovaatioiden testaamiseen ja tuotteistamiseen soveltuva asiantuntija- testaus- ja tuotekehitysympäristö, joka koostuu hankkeessa perustettavista työ- ja liikennenäön testialustoista.

Tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti hyvin. Hankkeen aikana lisättiin yhteistyötä alueellisten toimijoiden lisäksi myös laajemmin koko Suomen ja kansainvälisten silmä- ja näköalan toimijoiden kanssa. Työnäön testialusta perustettiin muunneltavaan toimistoympäristöön ja liikennesimulaattoriin pohjautuva ääni- ja näkömaailmaltaan realistinen liikennenäön testialusta perustettiin. Testialustoilla kehitettiin useita toiminnallisen näön testejä ja analyysejä. Hankkeen aikana testialustoja hyödynnettiin yleishyödyllisessä t&k toiminnassa. Työnäön testialustalla selvitettiin mm. valaistuksen, erilaisten näyttöratkaisujen ja optisten apuvälineiden vaikutusta työ- ja toimistonäköön ja ergonomiaan hyödyntäen testialustoille hankittuja laitteita sekä testialustoilla kehitettyjä testejä. Liikennenäön testialustalla selvitettiin niin ikään hankkeen aikana useita liikenneturvallisuuteen liittyviä näkökulmia erilaisissa simuloiduissa ajo-olosuhteissa, joissa hyödynnettiin liikennesimulaatioympäristöä, optisia apuvälineitä, näyttöratkaisuja ja tietoteknisiä laitteita.

Hanke tavoitti määritellyt kohderyhmät. Kohderyhmien rooli on ollut hankkeen onnistumisen kannalta merkittävä, sillä kustakin kohderyhmästä on osallistunut organisaatioita hankkeen toimenpiteisiin ja edistänyt siten hankkeen tulosten toteutumista.
Hankkeen jäljiltä innostus on suurta ja hankkeen tuloksia tullaan varmasti viemään eteenpäin jatkossa. Merkittävänä asiana on työnäön testialustan jatkokäyttö työssä jaksamiseen, ergonomiaan sekä apuvälineiden käyttöön liittyen - asia, joka on näyttöpäätetyöskentelyn yleisyyden vuoksi tärkeä useimmille suomalaisille työikäisille. Erityisen tärkeänä pidetään hankkeen aikana kerätyn referenssiaineiston hyödyntämistä, sillä siihen tulevat jatkossa nojautumaan monet tutkimus- sekä kehittämisyhteistyöt. Normaalisti näkevien terveiden vapaaehtoisten aikuisten kattava aineisto on hyvin arvokas, kun toiminnallisen näön asiaa viedään eteenpäin missä tahansa kontekstissa.

Hankkeen aikana perustettu silmä- ja näkötutkimukseen keskittyvä uusi toimintamalli testialustoineen ja testiympäristöineen jatkaa toimintaansa hankkeen päättymisen jälkeen. Työ- ja liikennenäön testialustat ovat ainutlaatuiset Suomessa, joten toiminnan voidaan ajatella jatkuvan ja kehittyvän edelleen tulevina vuosina. Tarkoituksena on, että toiminta jakautuu yleishyödylliseen t&k&i -toimintaan sekä yrityksille suunnattuun palvelutoimintaan. Hyöty hankkeen toimenpiteistä jää vahvasti Pirkanmaalle.

Hankkeen toimintaan ja toiminnan jatkumiseen voi tutustua osoitteessa www.visaxion.fi