Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70986

Hankkeen nimi: Ergorestin kasvuohjelma

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2015 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ERGOREST OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0398684-8

Jakeluosoite: Yrittäjäntie 1

Puhelinnumero: +358 20 7401470

Postinumero: 71800

Postitoimipaikka: SIILINJÄRVI

WWW-osoite: www.ergorest.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hölttä Anne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: COO

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.holtta(at)ergorest.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 5742443

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen päätavoitteena on kehittää Ergorestin sisäisiä valmiuksia, jotta kasvustrategia voidaan täysipainoisesi toteuttaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 38 610

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 24 530

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 38 610

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 24 530

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Siilinjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yrittäjäntie 1

Postinumero: 71800

Postitoimipaikka: SIILINJÄRVI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma on jo otettu yrityksen toiminnassa huomioon hyvin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on jo otettu yrityksen toiminnassa huomioon hyvin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolinäkökulma on jo otettu yrityksen toiminnassa huomioon hyvin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei vaikutuksia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei vaikutuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei vaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei vaikutuksia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei vaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Hankkeella ei vaikutuksia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Hankkeella ei vaikutuksia.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella ei vaikutuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Hankkeella ei vaikutuksia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeella ei vaikutuksia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeella ei vaikutuksia.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei vaikutuksia.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei vaikutuksia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-