Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70987

Hankkeen nimi: Teräsmyynti 2015 - 2017

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 21.5.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NURMEKSEN TERÄSMYYNTI OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2587160-3

Jakeluosoite: Hernelahdentie 12

Puhelinnumero: +358 13 461104

Postinumero: 75530

Postitoimipaikka: NURMES

WWW-osoite: www.ntmoy.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pääkkönen Jarkko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarkko.paakkonen(at)ntmoy.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 13 461104

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projekti sisältää toimenpiteet yrityksen palvelutarjonnan lisäämisestä. Tavoitteena palvelukokonaisuuden laajentaminen ja yrityksen liikevaihdon kasvattaminen sekä kannattavuuden parantaminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 16 100

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 13 867

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 16 100

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 13 867

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen Karjalan

Kunnat: Nurmes

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hernelahdentie 12

Postinumero: 75530

Postitoimipaikka: NURMES

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Projektissa on tehty toimintaympäristön analyysiä sukupuolinäkökulmasta. Sukupuolinäkökulma on huomioitu, vaikka se ei ole toiminnan ja projektin toteuttamisessa ohjaava tekijä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu projektissa siten, että alueellinen elinkeinotoiminta ja alueen yrittäjyys, työvoiman saatavuus ja tarjonta sekä niiden tarjoamat mahdollisuudet kehittämis- ja investointiprojektissa huomioidaan yrityksessä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projektin päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta yrityksellä ei ole syytä olla ottamatta huomioon sukupuolten tasa-arvon edistämistä projektissaan

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 0
Yrityksen kehittämistoimenpiteillä tavoitellaan palvelutarjonnan parantamista liittyen myös materiaalien kierrätykseen ja jätteiden käsittelyn ja taloudellisen kestävyyden parantamiseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Palvelua laajentamalla lisätään tarjontaa alueen yrityksille ja palveluntarvitsijoille ja vaikutetaan paikallisen elinkeinorakenteen kehittymiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 5 0
Yrityksen kierrätysliiketoiminnan kehittäminen lisää ympäristöosaamista alueen teollisuusyritysten ja muiden toimijoiden piirissä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Projekti sisälsi toimenpiteet yrityksen palvelutarjonnan ja toimitilojen lisäämisestä. Tavoitteena oli palvelukokonaisuuden laajentaminen ja yrityksen liikevaihdon kasvattaminen sekä kannattavuuden parantaminen. Nämä tavoitteet ollaan pääosiltaan saavutettu ja tulevat kaksi vuotta näyttävät kuinka hyvin asiakkaat tulevat uuden palvelutarjonnan löytämään.