Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70990

Hankkeen nimi: Laajennushanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 8.5.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: POROKYLÄN LEIPOMO

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0837053-2

Jakeluosoite: Kyrönrannankatu 2

Puhelinnumero: 0503588228

Postinumero: 75500

Postitoimipaikka: NURMES

WWW-osoite: Nurmes

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kärki Erik

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Talouspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: erik.karki(at)porokylanleipomo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503588228

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kone-ja laiteinvestoinnit, kehittämistoimenpiteet, joiden tuloksena saavutetaan haluttu kapasiteetti ja tuote- ja tuotanto-osaaminen sekä muut hankkeen osatavoitteet

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 429 230

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 424 395

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 429 230

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 424 395

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen Karjalan

Kunnat: Lieksa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Työpajankatu 3

Postinumero: 81700

Postitoimipaikka: LIEKSA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 19, joihin työllistyvät naiset 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 15, joihin työllistyvät naiset 10

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Rekrytointi työpisteittäin määriteltävin perustein.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Työntekijäkunta pyritään pitämään sukupuolijakaumaltaan tasaisena.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kehittää kannattavaa liiketoimintaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 0
Pakkausmateriaaleissa kierrätykseen panostus ja jätteet maksimaalisesti biojätteeksi.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 0
Huolto- ja siivouspalvelut sekä kuljetukset ostetaan paikallisilta yrittäjiltä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 8 0
Jakeluverkostot valmiina, jatkossa täydet kuormat, jolloin logistinen tehokkuus/yksikkö kasvaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 0
Lisää työpaikkoja, uusia tuotteita geliaakikoille
Tasa-arvon edistäminen 7 0
Työpaikkoja molemmille sukupuolille
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-