Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70991

Hankkeen nimi: Uutuustuotteen viennin kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.2.2015 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LEHTONIEMEN METALLI KY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0548711-0

Jakeluosoite: Nikkarintie 2

Puhelinnumero: +358405411409

Postinumero: 78850

Postitoimipaikka: VARKAUS

WWW-osoite: www.lehtoniemenmetalli.net

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Unto Auvinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: info(at)lehtoniemenmetalli.net

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405411409

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehittämishankkeen tarkoituksena on parantaa yrityksen kansainvälistymisvalmiuksia, jotta uutuustuotteen vientitoiminnot voidaan toteuttaa halutussa laajuudessaan. Uutuustuotteen viennin odotetaan kasvattavan merkittävästi yrityksen suoran viennin ja liiketoiminnan osuutta. Hankkeessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet, sekä sukupuolten tasa-arvonäkökulma.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 166 090

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 100 359

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 166 090

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 100 359

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden

Kunnat: Varkaus

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Nikkarintie 2

Postinumero: 78850

Postitoimipaikka: VARKAUS

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen luonne on yrityskehityshanke.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankehenkilöiden tai ulkopuolisten asiantuntijoiden valinta on sukupuolineutraali ja voi sisältää molempien sukupuolten edustajia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on liiketoiminnan kasvu ja kansainvälistyminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 2
Pyrimme toiminassamme kestävään luonnonvarojen kehitykseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Alumiini materiaalina on lähes 100% kierrätettävissä oleva materiaali.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 1
Kilpailijoiden tuotteissa käytetään kyllästysaineita. Yrityksen tuote edistää maaperän sekä pohjavesien puhtautta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 2
Tuotannon materiaalihankinta on suunniteltu mahdollisimman taloudellisesti. Jätehuolto tehdään ympäristölainsäädännön mukaisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 2
Energialähteiden käytössä pyritään huomioimaan kestävän kehityksen periaatteet.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 1
Hankkeen onnistumisen toivotaan kasvattavan yrityksen vientiä ja liiketoimintaa, joten tämän toivotaan kasvattavan suoraa ja välillistä hyvinvointia yrityksen sidosryhmissä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen kansainvälinen toteutus on onnistunut Saksan osalta, mistä saatiin tarpeellista tietoa. Silber-aita on todettu hyväksi ja toimivaksi tuotteeksi Euroopan markkinoille. Tuotteen turvallisuutta on tutkittu lain asettamien vaatimusten osalta. Aita on tehty alumiinista, missä sähkö kulkee aidan sisällä. Turvallisen siitä tekee myös, että se antaa määrätyssä vaiheessa periksi. Siinä ei ole teräviä osia eikä lankoja mitkä yleensä aiheuttavat hevosille tapaturmia. Silber-aita on menestynyt Innovatiivinen tuote -kilpailussa 2015.