Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70993

Hankkeen nimi: Organisaation monikanavaoppimisen konseptointi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.4.2015 ja päättyy 31.5.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CORENDO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2608694-9

Jakeluosoite: Kauppakatu 7

Puhelinnumero: +358 440928375

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.corendo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Leppänen Marko Juhani

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: liiketoimintajoht

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: makke(at)corendo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 440928375

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Monikanavaoppimisen hankkeen päätavoitteena on kehittää Corendo Oy:lle uusi monikanavavalmennuksen liiketoimintakonsepti. Konseptin avulla Corendo Oy pystyy kehittämään omaa koulutusvientiään ulkomaille. Hankkeen tavoitteena on rakentaa monikanavainen oppimis- ja valmennuskonsepti isoille suomalaisille sekä erityisesti kansainvälisille yrityksille. Konseptin ja mallin avulla nopeutetaan organisaatioiden oppimista ja digiajan liiketoiminnan kehittymistä. Vastaavaa ylimmän johdon nopeutetun oppimisen mallia ja konseptia ei ole tällä hetkellä tarjolla missään päin maailmaa. Hankkeessa tehdään laaja markkina-analyysi Suomesta ja maailmalta. Hankkeessa benchmarkataan vastaavat nopeutetun ja personoidun oppimisen arviointityökalut ja oppimallit maailmalta ja toteutetaan ensimmäiset pilotit

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 16 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 16 750

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 16 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 16 750

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kauppakatu 7

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
-
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
-
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
-

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
organisaatioiden johtaminen parantuu ja sitä kautta työhyvinvointi
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Parempaa ja tasa-arvoisempaa johtamista
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Organisaation monikanavaoppimisen konseptointihankkeessa luotiin uusi monikanavainen oppimismalli ja mindset arvioinnin ja persoinoinnin malli organisaatioille nopeutetun oppimisen kehittämiseksi. Tämä mahdollistaa organisaation ketterän oppimisen ja digitaaliajan kilpailuedun. Konsepti luo myös kokonaan uudenlaisen kilpailuedun ja mahdollisuuden lähteä kv-markkinoille valmennusyritys Corendo Oy.lle. Tämä luo kanavan Corendo Oy.n kansainvälistymiselle ja ensimmäiset kv-projektit ovat alkamassa syyskuussa 2016.