Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70994

Hankkeen nimi: Pyrolyysiöljyihin perustuvien energiaratkaisujen kehittäminen ja arvioiminen (Pyreus)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Savon liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Jakeluosoite: PL 1627

Puhelinnumero: 0294 45 1111

Postinumero: 70211

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.uef.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Olli Sippula

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: olli.sippula(at)uef.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0403553397

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Savonia-ammattikorkeakoulu oy, 2629463-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Itä-Suomeen on syntymässä merkittävää pyrolyysiprosessilla valmistettuihin uusiutuviin bioöljyihin liittyvää liiketoimintaa. Näiden ns. pyrolyysiöljyjen käytettävyydestä ja päästöistä ei ole kuitenkaan vielä riittävästi tietoa ja erityisesti pieniin kattilalaitoksiin, jotka ovat alkuvaiheessa pyrolyysiöljyjen pääasiallinen käyttökohde, on yleisesti tarvetta kehittää kustannustehokkaita savukaasujen puhdistusmenetelmiä. Pohjois-Savon alueella on ainutlaatuiset mahdollisuudet toteuttaa aiheeseen liittyvää kehitystyötä, sillä alan yritysten lisäksi sekä Itä-Suomen yliopistossa (UEF) että Savonia-ammattikorkeakoululla (Savonia) on kehitystyöhön tarvittavat modernit koe- ja mittalaitteistot ja aiheeseen liittyvää osaamista.
Hankkeen tavoitteina on tuottaa yritysten tarvitsemaa uutta tietoa ja osaamista liittyen uusiutuvien pyrolyysiöljyjen hyödyntämiseen energiantuotannossa, ml. pyrolyysiöljyjen käytettävyys, savukaasupäästöt ja päästöjen puhdistinratkaisut. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa UEF:n ja Savonian polttoprosesseihin ja niiden päästöihin liittyvien kehitys- ja tutkimusympäristöjen toimintaa lisäämällä merkittävästi niiden välistä yhteistyötä ja kehittämällä yhteistoimintamuotoja, vahvistaen ympäristöjen kilpailukykyä, kansainvälistä tunnettavuutta ja valmiuksia tuottaa yritysten ja yhteiskunnan tarvitsemia tutkimus- ja kehityspalveluja.
Hankkeessa tehdään kokeita Savonian Varkauden toimipisteen uudessa energiatekniikan kehitys- ja tutkimusympäristössä, joissa selvitetään uusiutuvien pyrolyysiöljyjen käyttöominaisuuksia (mm. säilyvyyttä, poltettavuutta ja mahdollisia likaantumis- ja korroosio-ongelmia), päästöjä UEF:n monipuolisilla mittaus- ja analyysilaitteistoilla sekä eri savukaasunpuhdistusratkaisujen soveltuvuutta pyrolyysiöljykattilalaitoksiin. Jo yleisesti käytössä olevien savukaasunpuhdistusratkaisujen lisäksi pilotoidaan ja selvitetään uudenlaisen savukaasupesurin soveltuvuutta pyrolyysiöljyjen päästöjen kustannustehokkaaseen vähentämiseen. Tutkimus- ja kehitysympäristöjen toimintaa vahvistetaan lisäämällä yhteistyötä Savonian ja UEF:n välillä sekä kehittämällä laboratorioiden välisiä yhteistoimintamuotoja, tiedottamalla ympäristöjen valmiuksista ja luomalla kontakteja potentiaalisiin kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimuskumppaneihin sekä yritysyhteistyökumppaneihin.
Hanke edistää uusiutuvan energian käyttöä ja siten vähähiilisen yhteiskunnan kehittymistä. Hankkeen tuloksena saadaan yritysten ja viranomaisten tarvitsemaa tietoa pyrolyysiöljyjen energiahyötykäytössä huomioitavista asioista liittyen sekä suunnitteluun, käyttöön ja lainsäädäntöön. Lisäksi saadaan tietoa uuden ja lupaavan savukaasupesuritekniikan soveltuvuudesta pyrolyysiöljykattiloihin. Lisäksi hankkeen tuloksena syntyy UEF:n ja Savonian tiiviiseen yhteistyöhön pohjautuvia toimintamalleja polttotekniikoiden ja niiden päästöihin fokusoituneiden tutkimus- ja kehitysympäristöjen välille, luoden jatkossa erinomaisia valmiuksia haasteellisten kansainvälisten ja kansallisten kehitys- ja tutkimushankkeiden toteuttamiseen Pohjois-Savon alueella.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat bioöljypolttoaineen hyödyntämisessä kytköksissä olevat yritykset (polttoaineen valmistukseen, polttotekniikkaan, savukaasunpuhdistustekniikkaan ja mittaustekniikkaan keskittyvät yritykset). Hankkeeseen on jo sitoutunut osallistumaan ja rahoittamaan seuraavat yritykset: Fortum Power and Heat Oy, Savon Voima Oyj, Ramboll Finland Oy ja Tassu ESP Oy. Hankkeen kohderyhmät ovat pääosin paikallisia: mukana olevista yrityksistä Savon voima ja Rambollin päästömittausyksikkö toimivat Pohjois-Savon alueella, Fortumin pyrolyysiöljyä valmistava laitos sijaitsee Joensuussa ja Tassu ESP toimii Mikkelissä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Yksi hankkeen välillinen kohderyhmä on pyrolyysiöljykattiloiden päästölainsäädäntöä valmistelevat viranomaiset, mm. Ympäristöministeriö suunnittelee päästörajoja pyrolyysiöljylle, mutta tiedon puutteen vuoksi asia ei ole edennyt. Hankkeessa muodostuva kehitys- ja tutkimusympäristö avaa lisäksi uudenlaisia koulutusmahdollisuuksia oppilaitosten perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille (mm. opinnäytetyöt). Yksi välillinen kohderyhmä on myös tutkimuspalvelutoimintaa tarvitsevat yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 276 063

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 276 063

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 392 375

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 392 375

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Kuopion

Kunnat: Kuopio, Varkaus

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeessa "Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa"-ohjeen mukaisesti. Itä-Suomen yliopistossa toimii yhdenvertaisuustoimikunta. Toimikunnan tehtävänä on edistää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain tavoitteiden toteutumista sekä edistää yhdenvertaisuuslain edellyttämiä toimenpiteitä yliopistossa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeessa, mm. rekrytoidessa. Hankkeeseen palkattavien henkilöiden valintaan ei vaikuta sukupuoli, etninen tausta, ikä, uskonto tai sosiaalinen tausta, vaan henkilöt valitaan ainoastaan pätevyyden perusteella.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke ei liity sukupuolten tasa-arvon edistämiseen, mutta se huomioidaan hankkeessa edellä mainitulla tavalla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Hankkeessa kehitetään ratkaisuja fossiilisia polttoaineita korvaavan puupohjaisen pyrolyysiöljyn käytölle.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 8
Hankkeessa kehitetään ratkaisuja päästöjen hallintaan ja fossiiilisia polttoaineita korvaavan pyrolyysiöljyn käytölle.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 6
Uusiutuvan bioöljyn käyttö vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja sitä kautta kasvihuonekaasupäästöjä. Hankkeessa kehitetään myös ratkaisua kustannustehokkaaseen hiukkaspäästöjen vähentämiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Hankeeessa parannetaan edellytyksiä käyttää uusiutuvaa, puupohjaista pyrolyysiöljyä energiantuotannossa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Polttoaineenvalmistaminen kotimaisesta puusta luo edellytyksiä monipuolisen yritystoiminnan kehittymiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 7 7
Hankkeessa kehitetään päästöjen hallintaa ja niiden vähentämistä. Hanke tukee myös ympäristöalan koulutusta Kuopiossa ja Varkaudessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteina oli tuottaa yritysten tarvitsemaa uutta tietoa ja osaamista liittyen uusiutuvien pyrolyysiöljyjen hyödyntämiseen energiantuotannossa, ml. pyrolyysiöljyjen käytettävyys, savukaasupäästöt ja päästöjenpuhdistinratkaisut. Lisäksi tavoitteena oli vahvistaa UEF:n ja Savonian polttoprosesseihin ja päästöihin liittyvien kehitys- ja tutkimusympäristöjen toimintaa lisäämällä niiden välistä yhteistyötä ja kehittämällä yhteistoimintamuotoja.
Hankkeessa kehitettiin Savonian Varkauden toimipisteen energiatekniikan kehitys- ja tutkimusympäristöä soveltuvaksi pyrolyysiöljyjen käyttöominaisuuksien, polttokokeiden ja päästömittausten suorittamista varten ja tehtiin kokeita liittyen pyrolyysiöljyn käytettävyyteen ja polttoon. Itä-Suomen yliopiston laboratoriossa kehitettiin uudenlaista savukaasupesuritekniikkaa ja pilotoitiin sen soveltuvuutta pyrolyysiöljyjen päästöjen kustannustehokkaaseen vähentämiseen. Lisäksi hankkeessa selvitettiin pyrolyysiöljyn käytön savukaasupäästöjä sekä eri savukaasunpuhdistusratkaisujen soveltuvuutta pyrolyysiöljykattilalaitoksiin.
Hanke edisti uusiutuvan energian käyttöä ja siten vähähiilisen yhteiskunnan kehittymistä. Hankkeen tuloksena saatiin yritysten ja viranomaisten tarvitsemaa tietoa pyrolyysiöljyjen energiahyötykäytössä huomioitavista asioista liittyen sekä suunnitteluun, käyttöön ja lainsäädäntöön.
Lisäksi hankkeen tuloksena käynnistettiin Itä-Suomen yliopiston ja Savonia ammattikorkeakoulun polttotekniikoiden ja niiden päästöihin fokusoituneiden tutkimus- ja kehitysympäristöjen välinen yhteistyö, luoden toimintamalleja ja valmiuksia suorittaa jatkossa aiheeseen liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita.