Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70995

Hankkeen nimi: Riikinnevantien perusparantaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.2. Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen (vain Itä- ja Pohjois-Suomessa)

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.9.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Savon liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 2367681-2

Jakeluosoite: PL 208 (Ahlströminkatu 6)

Puhelinnumero: 0400905002

Postinumero: 78201

Postitoimipaikka: Varkaus

WWW-osoite: http://www.keskisavonjatehuolto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Matti Lönnroos

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankevalmistelija (ulkopuolinen)

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti.lonnroos(at)navitaskehitys.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400674008

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Riikinnevan jätelaitos ja sen omistama alue ovat olleet tähän saakka perinteinen kaatopaikka. Tosin alueella on ollut erityiskaatopaikan luvat vaarallisten aineiden käsittelyn osalta. Jätelain muutokset vuoden 2016 alusta aiheuttavat jätelaitoksille muutoksen, koska jätteiden penkkaan sijoittaminen ei ole enää luvallista. Tästä syystä aluetta ja yhtiön toimintaa on ryhdytty kehittämään vastaamaan tulevaisuuden toimintaedellytykisä.
Riikinnevan alueelle on tehty merkittävä investointipäätös Riikinvoima Oy:n jätteenpolttolaitoksen sijoittumisesta. Yhtiö on itäisen ja keskisen Suomen jäteyhtiöiden ja Varkauden Aluelämpö Oy:n omistama tuotantolaitos. Alueelle on tehty Pohjois-Savon liiton rahoittamana mittava perustamiselvitys ja rakentamishanke on saanut Pohjois-Savon ELY- keskuksen kehittämisrahoituksen.Laitoksen rakentaminen on käynnissä ja se valmistuu kesällä 2016 koekäyttöön ja varsinaiseen tuotantoon 12/2016.
Jätteenpolton seurauksena syntyy merkittävä määrä tuhkaa erilaisella koostumuksella. Lisäksi Varkaudessa Stora Enso Oyj on merkittävä tuhkan tuottaja usean voimalaitoksen voimin ja tuotannossa syntyy myös muuta prosessijätettä. Myös tältä osin lain määräykset muuttuvat ja parhaillaan on käynnissä Pohjois-Savon liiton rahoittama tuhkahanke, jossa selvitetään erilaisten tuhkamassojen ja prosessijätteiden hyödyntämismahdollisuuksia. Tarkoituksena on tarjota myös Itä-Suomen alueen voimalaitoksille mahdollisuutta tuhkan sijoittamiseen Riikinnevalle. Tämä on johtanut siihen, että jätelaitosyhtiön oman toiminnan kehittämisen lisäksi haetaan alueelle muitakin tuhkaa hyödyntäviä toimijoita. Tuhkahanke päättyy lokakuun lopussa 2015 ja neuvottelut eri toimijoiden osalta ovat parhaillaan käynnissä, eikä suoranaisia sitoumuksia synny ennekuin tiedetään tuhkmassojen kokonaismäärä. Lisäksi Riikinnevan aluella on Varkauden kaupungin ja Metsähallituksen omistuksessa olevaa kaavoitettua maa-aluetta, jolle on haettu aktiivisesti sellaisia toimijoita, jotka hyötyisivät esim voimalaitoksen läheisyydestä.
Kaikkien näiden toimenpiteiden johdosta lisääntyy raskas ajoneuvoliikenne alueelle merkittävästi. Voimalaitos kaikkine toimintoineen tarkoittaa 20-30 täysperävaunurekan liikennettä vuorokaudessa, jos tuhkan määrässä päästään 100.000 tonniin, niin se vastaa lähes saman kokoista liikennettä. Vaarallisten maa-aineiden käsittely tuottaa selvästi pienemmän liikennemäärän. Muuta liikennettä on tässä vaiheessa vaikea ennustaa (uudet tonttialueet).
Hankkeessa on tarkoitus kunnostaa ja uusrakentaa alueelle johtava (2,6 km) Riikinnevantie vastaamaan jatkuvan raskaan liikenteen vaatimuksia. Tie on tällä hetkellä kapea, mutkainen, mäkinen, routiva ja vaarallinen tällaiselle liikennemäärälle.
Lopputuloksena tie vastaa lisääntyvän liikenteen vaatimuksia. Tien kuntoon laittaminen parantaa alueen vapaiden tonttien kiinnostavuutta sellaisissa toimijoissa, jotka myös vaativat raskasta liikennettä (esim sahalaitos).

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisen kohderyhmän muodostavat kaikki Riikinnevan alueen toimijat: yritykset ja niiden työntekijät. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat ne kymmenet liikennöitsijät ja yritykset, jotka tulevat kuljettamaan alueelle jätteitä, tuhkaa, biotuotteita, ongelmajätteitä ja vaarallisia maa-aineksia.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä voidaan nähdä kaikki toiminta-alueen asukkaat, lukuisten laitosten omistajien edustajat, tutkimuslaitokset ja niiden ihmiset sekä uuteen polttolaitokseen tutustuvat kiinnostuneet tahot ja niiden edustajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 488 840

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 488 840

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 977 680

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 977 680

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden

Kunnat: Leppävirta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tekninen tienrakennushanke, joten sukupuolinäkökulma on neutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke ei aseta esteitä valtavirtaistamisen totetumiselle.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tekninen tienrakennushanke, joten sukupuolinäkökulma on neutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 4
Louhinnan ja maa-ainesten tehokas käyttö rakentamisessa. Tuhkan käyttö tien kerrostumissa antaa pitkällä jänteellä uutta tietoa ja voi edistää välillisesti tuhkan käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Parempi tie, pienempi energian kulutus.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Tuhkan käyttö rakenteissa tulee tehdä tutkitusti niin, ettei aiheuteta uhkaa pohjavesille eikä maaperälle. Aiheuttaa lisäkustannuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Huomioidaan suojellun ikimetsävyöhykkeen vaatimukset (alueesta etelään).
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Tehostaa osaltaan jätteiden hyötykäyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 4
Edistää osaltaan yrittäjyyttä alueella ja erityisesti mahdollistaa kiertotalouden toimintaa alueella.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Parantaa olellisesti liikkumista ja alueen saavutettavuutta. Vähentää energian kulutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Edistää kansalaisten hyvinvointia, kun välillisesti edistää kiertotaloutta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 4 4
Tuhkan käyttökokeilu tien rakentamisessa tutkitusti edistää ympäristöosaamista ja se tullaan dokumentoimaan kaikkien saatavaksi.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke oli investointihanke, jonka tarkoituksena oli täysin perusparantaa tie,joka johtaa merkittävälle Riikinnevan teollisuusalueelle. Tien kokonaispituus on puolitoistakilometriä. Alueelle on jo nyt tehty viimeisen kolme vuoden aikana noin 125 miljoonan investoinnit. Tien rakentaminen aloitettiin keväällä 2016 ja se valmistui sovitusti lokakuussa 2016.
Hankkeen avulla rakennettu tie parantaa merkittävästi kulkuyhteyttä Riikinnevan teollisuusalueelle, lisäksi tienkäyttäjien turvallisuus parantui oleellisesti.
Riikinnevan alueen merkitys pk-teollisuudelle on ollut hankkeen myötä vahvassa kasvussa. Uuden tien rakentamisen vuoksi alueen tavoitettavuus on parantunut merkittävästi. Alueella toimii päivittäin jopa kaksikymmentä eri pk-sektorin yritystä eri muodoissa, tuhkan hyötykäyttöä, materiaalien uusiokäyttöä, materiaalien jatkojalostusta ja erilaista rakentamista tekevät yritykset ovat löytäneet Riikinnevan alueen. Yksi suurimmista työllistäjistä voimalaitoksen lisäksi on vaarallisen jätteen ja pilaantuneiden maiden käsittelyn lisääntyminen. Päivittäin alueelle asioi 45–70 raskaan liikenteen ajoneuvoa.
Energiatalouden vuoksi alueen vetovoima tulee lisääntymään, Riikinvoima Oy:n jätteenpolttolaitos tuottaa lämpiminä aikoina merkittävästi ylijäämä lämpöä. Tällä hetkellä ylijäämälämmölle ei ole vielä käyttöä, tämän vuoksi on odotettavissa, että lämmön käyttöön liittyvä pk-yrityksiä tulee alueelle lisää, esim. puunjalostusteollisuus.
Hankkeen valmistuttua alueen vetovoima oy lisääntynyt ja sinne on jo tulossa uusia merkittäviä investointeja (jätteen murskausasema, jätteen lajitteluasema) ja sitä kautta uusia työpaikkoja.
Ei voi jättää huomioimatta turvallisuuden parantumista, tiellä kuljetetaan mm. ammoniakkia. Lisäksi alueella toimiva Jätteenpolttolaitos vastaa Varkauden kaupungin lämmittämisestä, alue toimii huoltovarmuusalueena.
Yhteenvetona voi todeta, että alueen saavutettavuuden parantumisen vaikutus koskee 20–30 pk-yritystä. Lisäksi alueella toimii neljä suuryritystä, Riikinvoima Oy, Keski-Savon Jätehuolto, Lassila & Tikanoja Oy ja Ekokem, joiden vaikuttavuuteen tien rakentaminen on liittynyt.