Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70996

Hankkeen nimi: Arktisen aurinkoenergian hyödyntämisedellytykset

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2015 ja päättyy 31.8.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 020 798 6000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: RINTALA MIKKO

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projekti-insinööri

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.rintala(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050-4612374

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Fossiilisten polttoaineiden käytön korvaaminen uusiutuvien energioiden käytöllä on viimevuosina tullut erittäin ajankohtaiseksi maailmanlaajuisesti. Euroopan Unionin asettamiin tavoitteisiin pääsemiseksi tehtävät toimenpiteet käsittävät kaiken energiaa kuluttavan ja tuottavan toiminnan. Suomessa onkin viimevuosina pyritty lisäämään etenkin lämmön ja sähkön tuotannossa uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä.

Lisääntyvä uusiutuvien energioiden hyödyntämisen tarve ja kiinnostus aurinkoenergian hyödyntämisestä on luonut tarpeen tarkastella hyödyntämistä myös sellaisilla alueilla, joissa on perinteisesti oletettu olevan epäsuotuisat olosuhteet järkevään toimivuuteen ja tuotantoon. Varsinkin arktiset alueet lukeutuvat näihin alueisiin, koska auringon säteilyn intensiteetin vaihtelu eri kuukausien välillä on huomattavasti suurempi verrattuna eteläisempiin olosuhteisiin. Myös arktisten alueiden muut vallitsevat olosuhteet luovat omat haasteensa aurinkoenergian tuotannossa.

Tämän hankkeen tarkoitus on tutkia aurinkoenergian hyödyntämisen edellytyksiä arktisella alueella. Tavoitteena on selvittää ja luoda kuva siitä, mitkä nykyiset teknologiat toimivat parhaiten näissä olosuhteissa ja kerätä käyttäjäkokemuksia olemassa olevista aurinkosähköä tuottavista ratkaisuista. Hankkeessa selvitetään myös aurinkoenergian tuottamiseen ja tuotannossa käytettäviin metallirakenteiden materiaaleihin liittyvät lainsäädännöt sekä standardit.

Yhtenä tavoitteena hankkeessa on selvittää mahdollisuutta ohjata tai jakaa tuotettu sähköteho haluttuihin kulutuspisteisiin. Tämä tarkoittaa omakotitalossa kuormituksen laskiessa tehon ohjaamisen talon sähköverkon sijaan esimerkiksi lämminvesivaraajaan. Tavoitteena on löytää automaatiojärjestelmät joka mahdollistavat edellä kuvatun ohjauksen ja jakamisen sekä kartoittaa aiheeseen liittyvät tutkimukset.

Hankkeessa julkaistaan Arktinen aurinkovoimala -opas, jossa esitetään:
- Arktisen aurinkoenergian tuotannon hyvät käytännöt sekä käyttökokemukset
- Tiedot lainsäädännöstä, standardeista, ja määräyksistä sekä tuotannon että materiaalien osalta
- Arktisiin olosuhteisiin soveltuvimmista aurinkosähkön tuotantotekniikoista, -materiaaleista ja -ratkaisuista
- Perustieto aurinkoenergian tuottamiseen käytettävien tekniikoiden toimintaperiaatteista

Tärkeimmät tiedot aurinkoenergian hyödyntämiseen arktisissa olosuhteissa, pienessä- ja keskisuuressa mittakaavassa, kootaan oppaassa helposti ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi, josta saa kattavat perustiedot aurinkoenergian hyödyntämiseen arktisilla alueilla.

Lisäksi hankkeessa on tarkoitus esittää kerätyn tiedon pohjalta arktinen aurinkovoimalakonsepti, joka hyödyntää arktisiin olosuhteisiin parhaiten soveltuvia käytäntöjä sekä tekniikkaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Välittömänä hyödynsaajana hankkeessa on Lapin ammattikorkeakoulu Oy jossa varsinkin TKI sekä opetus saavat välitöntä hyötyä hankkeesta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä ja välittömiä hankkeen hyödynsaajia ovat kaikki arktisilla alueilla asuvat yksityiset henkilöt, kunnat ja yhteisöt sekä yritykset jotka voivat hyötyä aurinkoenergian tuottamisesta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 49 011

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 37 260

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 65 348

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 49 679

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Torniolaakson, Itä-Lapin, Pohjois-Lapin, Rovaniemen, Kemi-Tornion, Tunturi-Lapin

Kunnat: Tornio, Pello, Muonio, Simo, Posio, Rovaniemi, Kittilä, Inari, Savukoski, Enontekiö, Sodankylä, Ranua, Ylitornio, Kolari, Salla, Pelkosenniemi, Keminmaa, Kemijärvi, Utsjoki, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeesta tehtiin toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta käyttäen suvauskone -palvelua. Palvelussa tehdyn analyysin mukaan hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen eri tarpeita ja tavoitteita kartoittaessa valittiin henkilöstö osaamisprofiilin mukaan hankkeen näkökulmasta parhaiten soveltuviin tehtäviin. Kummankin sukupuolen edustajia valittiin toimimaan hankkeen asiantuntijatehtävissä sekä hallinnollisissa tehtävissä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on arktisen aurinkoenergian tuotannon hyödyntämisedellytysten selvittäminen. Päätavoite palvelee molempia sukupuolia tasapuolisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 8
Edistää arktisten alueiden aurinkoenergian käyttö ja tuotanto mahdollisuuksia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Välillisesti saavutettava aurinkoenergian hyödyntämisen lisääntyminen vaikuttaa pienentävästi ilmastonmuutokseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 7
aurinkoenergia
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 2
riippuu hyödyntämistavoista
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
ei vaikutusta
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
ei vaikutusta
Tasa-arvon edistäminen 0 0
ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 5 5
uusiutuvan energian hyödyntämisen osaaminen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Arktisen Aurinkoenergian Hyödyntämisedellytykset -hanke toteutettiin esiselvityshankkeena. Hankkeen päätarkoitus oli luoda käsitys siitä, mitkä nykyiset teknologiat soveltuvat parhaiten käytettäviksi aurinkosähkön tuotantoon arktisilla alueilla. Hanke koostui viidestä työpaketista.

Ensimmäisessä työpaketissa vertailtiin Lapin maakunnan alueella toiminnassa olevia aurinkosähkön tuotantolaitoksia sekä haastateltiin niiden käyttöhenkilöstöä. Vertailun tuloksena saatiin käsitys todellisista tuotantoarvoista arktisissa olosuhteissa.

Toisessa työpaketissa selvitettiin pienen- ja keskisuuren mittakaavan aurinkoenergian tuotantoon liittyvä lainsäädäntö, standardit ja vaadittavat sopimukset. Selvityksessä tarkasteltiin myös aurinkosähkön tuotannossa käytettäviin kiinnitysmateriaaleihin liittyvät standardit ja vaatimukset.

Kolmannessa työpaketissa tutkittiin aurinkosähköllä tuotetun tehon kohdentamisen mahdollisuutta käyttökohteessa. Selvityksessä esitettiin ratkaisumalli jolla tehon kohdentaminen on mahdollista toteuttaa. Esitetyn ratkaisumallin käyttäminen vaatii kuitenkin jatkotutkimusta, mikäli sitä halutaan käyttää todellisessa käyttökohteessa.

Neljännessä työpaketissa selvitettiin arktisille alueille parhaiten soveltuvat aurinkopaneelitekniikat, invertteritekniikat sekä aurinkosähkön tuotantolaitteiden kiinnitysmateriaalit. Selvityksen tuloksista ja hankkeessa kerättyjen tietojen ja haastattelumateriaalien pohjalta laadittiin Arktisen aurinkosähkön hyödyntämisen opas. Opas julkaistiin osana Lapin Ammattikorkeakoulun julkaisusarjaa. Julkaisun tarkoituksena on tuoda arktisilla alueilla toimiville tahoille tietoa aurinko- energian hyödyntämisestä aurinkosähköjärjestelmiä hyväksikäyttäen. Julkaisu on tarkoitettu tuomaan perustietoa kaikille aurinkosähkön tuottamisesta kiinnostuneille arktisilla alueilla toimiville tahoille.

Viidennessä työpaketissa suunniteltiin esimerkkivoimala käyttäen arktiselle alueelle soveltuvimpia tekniikoita. Esimerkkivoimala esitettiin laskennallisena mallina käyttäen todellista kohdetta lähtökohtana suunnittelulle. Työpaketissa myös verrattiin suunniteltua esimerkkivoimalaa Helsingin Suvilahdessa sijaitsevaan saman kokoluokan voimalaan.