Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71006

Hankkeen nimi: Russia Business Point

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Linnan Kehitys Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0832624-0

Jakeluosoite: Visamäentie 33

Puhelinnumero: 050414 2369

Postinumero: 13100

Postitoimipaikka: Hämeenlinna

WWW-osoite: http://www.linnan.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anastasia Kanervisto

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tiimipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anastasia.kanervisto(at)linnan.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504400306

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Venäjän markkinat ovat kiinnostavat ja laajat ja Kanta-Hämeen pk-yrityksillä on Venäjällä hyvät kasvumahdollisuudet. Vallitsevasta laskusuhdanteesta huolimatta Venäjän markkinat kiinnostavat yrityksiä ja harva suomalainen yritys vetäytyy Venäjältä. Virallisten barometrien ja kartoitusten valossa, yritykset ovat edelleen luottavaisia Venäjän markkinoiden elpymisen suhteen. Venäjän miljoonamarkkinat nähdään edelleen potentiaalisina ja Venäjän talouden elpymisen tuomiin mahdollisuuksiin lähivuosina luotetaan ja halutaan valmistautua. Venäjän markkinoilla toimivat yritykset sen sijaan hakevat uusia toimintamalleja vallitsevassa taloustilanteessa ja sopeuttavat toimintaansa ruplan kurssin muutoksiin ja pakotteista johtuvaan uuteen markkinatilanteeseen.

Hämeenlinnan elinkeinoyhtiössä on autettu paikallisia yrityksiä Venäjän markkinoille vuodesta 2008. Vuodesta 2010 palveluja on tuotettu yhteistyössä Pietarissa toimivan edustajan kanssa. Osaamista ja palvelukonsepteja on kehitetty ja hyödynnetty yritysten hyväksi helmikuussa 2015 päättyneessä 2,5 vuoden Hämeestä itään -hankkeessa. Hankkeen aikana ovat yrittäjät sekä maakunnalliset toimijat todenneet, että maakunnalliselle Venäjä-palvelupisteelle on selkeä tarve. Resurssien ollessa niukat, on osaamista ja palveluja osattava laajentaa niin, että siitä hyötyy mahdollisimman suuri yritysjoukko. Täten syntyi ajatus maakunnallisesta palvelupisteestä, jonka toimintamallia lähdetään kehittämään eteenpäin Russia Busineess Point -hankkeessa.

Hankkeen kohderyhmänä on maakunnan kasvuhakuiset pk-yritykset, jotka haluavat etabloitua Venäjän markkinoille sekä liiketoiminnan kasvua hakevat Venäjän markkinoilla jo olevat pk-yritykset. Yrityksiä palvellaan hankkeen aikana keskitetysti Linnan Kehitys Oy:n Venäjä-asiantuntijan sekä Pietarissa toimivan venäläisen asiantuntijan toimesta.
Hankkeen sisällön kuvaus:

Osa I A: Maakunnallisten painopisteiden kartoittaminen ja yhteisen suunnan muodostaminen yhteisissä työpajoissa ja kartoituksissa (2015)
Osa I B: Yritysten kasvuhalukkuuden ja kv -valmiuksien kartoittaminen ja maakunnan yhteisen toimintasuunnitelman laadinta. Yrityksille laaditaan yrityskohtaiset kansainvälistymissuunnitelmat ja kansainvälistymistä tuetaan pitkäjänteisesti. Kansainvälistymisen tueksi tuotetaan monipuolisia palveluja.
Osa II: Luodaan pysyvä maakunnallinen Venäjä -palvelukokonaisuus, joka palvelee maakunnan yrityksiä keskitetysti ja yrityslähtöisesti
Hankkeen aikana toimintamalli muokataan sellaiseksi, että se vastaa parhaiten maakunnan pk-yritysten tarpeita. Suunnitellaan pysyvän toiminnan rahoitus- ja yhteistoiminnanmalli.
Osa III : Jalkautetaan Venäjä -palvelukokonaisuus maakunnan yrityksiä hyödyntäväksi ja pysyväksi Venäjä-palvelupisteeksi hyödyntäen klinikoita, yheisiä työpajoja sekä valmennuksia ja viestintää.


Hankkeen tavoitettavat tulokset:

1. Haettavan hankkeen tavoitteena on kehittää Hämeenlinnassa toimivasta Venäjä-palvelusta sekä Pietarin edustustosta maakunnallinen Venäjä-toimipiste (toiminnan pääpaino Pietari ja Leningradin alue).

2. Hankkeen tavoitteena on saada maakunnan yritysten kv-tasoon positiivista muutosta tarjoamalla kasvuhakuisille yrityksille sellaisia Venäjä-palveluja, jotka konkreettisesti edistävät ja auttavat yrityksiä kv-polullaan ja auttavat pk-yrityksiä aloittamaan kansainvälisen liiketoiminnan Venäjällä.

3. Yritysten ja maakunnan toimijoiden verkostoituminen ja konkreettinen yhteistyö kansainvälistymisen edistämiseksi on hankkeessa yhtenä tavoitteena. Pienten pk-yritysten verkostoituminen niin kotimarkkinoilla kuin kansainvälisillä markkinoilla edistää kansainvälistymistä ja auttaa yrityksiä etenemään kv-poluillaan.

Päämäärä: Maakunnan yrityksiä palvelee jatkossa yhteinen ja pysyvä Venäjä -palvelupiste Pietarissa ja Kanta-Hämeessä. Palvelupiste tarjoaa hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen pk-yrityksille monipuolisia Venäjä-palveluja, jotka edistävät yritysten etabloitumista ja liiketoiminnan kasvattamista Venäjällä. Kanta-Hämeen pk-yritysten läsnäolo Venäjän markkinoilla vahvistuu ja maakunnallinen yhteistyö kansainvälistymisen edistämiseksi lisääntyy ja vakiintuu.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Janakkalan kunnan, Forssan kaupungin sekä Riihimäen kaupungin kanssa. Lisäksi hankkeen toimenpiteitä toteutetaan hyödyntäen kansainvälisiä verkostoja ja yhteistyökumppaneita. Tiivistä yhteistyötä tehdään mm. kauppakamareiden ja yrittäjäjärjestöjen kanssa sekä venäläisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hankkeella pyritään pysyviin tuloksiin, jotka tukevat kestävää kehitystä ja lisäävät yritysten kansainvälistymistä. Hankkeen aikana luotua toimintamallia tullaan toteuttamaan pysyvästi ja tukemaan täten Kanta-Hämeen pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä pitkällä aikavälillä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä on Hämeenlinnan, Janakkalan kunnan, Riihimäen kaupungin sekä Forssan kasvuhakuiset ja -kykyiset pk-yritykset, jotka haluavat etabloitua Venäjän markkinoille sekä liiketoiminnan kasvua hakevat Venäjän markkinoilla jo olevat pk-yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeella on välillisiä vaikutuksia maakunnan elinkeinoelämän toimijoihin ( esim. yrityskehittäjät ja päättäjät), jotka ovat vahvasti mukana hankkeessa ja joiden kanssa yhteistyössä rakennetaan uutta toimintamallia. Venäjä-osaamista ja tietoa siirtyy heille hankkeen eri vaiheissa ja heillä on mahdollisuus osallistua omakustanteisesti kaikkiin hankkeen toimenpiteisiin, kuten partnerinhakumatkoihin, seminaareihin ja klinikoihin.

Hankkeen aikana tullaan lujittamaan Venäjän kanssa tehtävää yritysyhteistyötä ja vastaanotetaan arviolta 2-3 erilaista delegaatiota Kanta-Hämeessä. Delegaatiot tulevat edustamaan eri toimialoja ja heille tullaan esittelemään paikallisten yritysten toimintaa ja tutustutetaan hankealueen yrityksiin ja toimintaan. Tällä tavoin muodostuu uusia verkostoja sekä luodaan edellytykset potentiaalisen yhteistyökumppanin löytämiselle sekä yhteisprojektien syntymiselle.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 144 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 132 011

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 220 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 188 587

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Forssan, Riihimäen, Hämeenlinnan

Kunnat: Riihimäki, Hämeenlinna, Janakkala, Forssa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimintaympäristön analyysi suoritetaan hankkeen käynnistyttyä 2015.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet keskittyvät moniin toimialoihin. On todettu, että esimerkiksi hyvinvointialan ja luovien alojen yritysten henkilökunta on naisvoittoista. Kyseisten alojen liiketoiminnan ja kasvun edistäminen vaikuttaa tasa-arvon paranemiseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Hankkeessa pyritään kestävään kehityksen tukemiseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Hankkeessa tulee olemaan mukana ympäristöalan yrityksiä. Hankkeen toimenpiteet tukevat kestävää kehitystä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Hankkeessa tulee olemaan mukana ympäristöalan yrityksiä Suomesta ja Venäjältä. Hankkeen puitteissa solmittavat verkostot ja yhteistyösuhteet edistävät uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja yritysten kv-yhteistyötä näiden asioiden kehittämiseksi (esim. biopolttoaineet). Etenkin Forssan pk-yrityksille uusiutuvien energialähteiden käyttö ja niiden kehittäminen on tärkeää ja kuuluu kaupungin strategiaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 10
Hanke keskittyy pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseen pitkällä aikavälillä. Hankkeen päättymisen jälkeen yritysten tietotaito lisääntyy ja tukee yritysten kehittymistä. Hankkeen tavoitteena on muodostaa pysyvä ja keskitetty Venäjä-palvelupiste, joka tukee pk-yritysten kansainvälistymistä kestävällä pohjalla tarvittaessa koko kansainvälistymispolun ajan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 8
Hankkeen toimenpiteiden avulla yritysten palvelut ja tuotteiden kehittymistä Venäjän markkinoille sopiviksi.
Liikkuminen ja logistiikka 1 7
Hankkeen toimenpiteiden avulla edistetään yritysten parempaa liikkuvuutta ja autetaan parantamaan logistiikkaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 6
Hankkeessa pyritään edistämään pk-yritysten kasvua ja kehittymistä, täten myös vaikutetaan hyvinvointiin. Hankkeessa on mukana yrityksiä eri toimialoilta, oletettavaa on, että myös hyvinvointialan yrityksiä on mukana hankkeessa ja täten niiden kasvuun ja kehityksen kautta vaikutetaan myös hyvinvoinnin edistämiseen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke ei ole päätavoitteeltaan sukupuolista tasa-arvoa edistävä hanke.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hankkeessa on jo lähtökohdiltaan mukana kansainvälistymiseen ja kansainvälisen yhteistyön ja liiketoiminnan näkökulma ja tavoite.
Kulttuuriympäristö 0 5
Hankkeessa yhtenä kohderyhmänä on luovan alan yritykset. Lisäksi hankkeen aikana Kanta-Hämeessä vierailevat venäläiset delegaatiot tulevat edistämään maiden välistä yhteistyötä kulttuurin ja taiteen alalla.
Ympäristöosaaminen 0 7
Hankkeen yhtenä kohderyhmänä on ympäristöalan yritykset Venäjällä ja Kanta-Hämeessä. Oletettavaa on, että hankkeessa tullaan vaihtamaan osaamista ja tietotaitoa Suomen ja Venäjän yritysten välillä ja täten parantamaan kummankin maan ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Vallitsevasta laskusuhdanteesta huolimatta Venäjän markkinat kiinnostavat yrityksiä ja harva suomalainen yritys vetäytyy Venäjältä. Virallisten barometrien ja kartoitusten valossa, yritykset ovat edelleen luottavaisia Venäjän markkinoiden elpymisen suhteen. Venäjän miljoonamarkkinat nähdään edelleen potentiaalisina ja Venäjän talouden elpymisen tuomiin mahdollisuuksiin lähivuosina luotetaan ja halutaan valmistautua. Venäjän markkinoilla toimivat yritykset sen sijaan hakevat uusia toimintamalleja vallitsevassa taloustilanteessa ja sopeuttavat toimintaansa ruplan kurssin muutoksiin ja pakotteista johtuvaan uuteen markkinatilanteeseen.

Hämeenlinnan elinkeinoyhtiössä on autettu paikallisia yrityksiä Venäjän markkinoille vuodesta 2008. Vuodesta 2010 palveluja on tuotettu yhteistyössä Pietarissa toimivan edustajan kanssa. Osaamista ja palvelukonsepteja on kehitetty ja hyödynnetty yritysten hyväksi helmikuussa 2015 päättyneessä 2,5 vuoden Hämeestä itään -hankkeessa. Hankkeen aikana ovat yrittäjät sekä maakunnalliset toimijat todenneet, että maakunnalliselle Venäjä-palvelupisteelle on selkeä tarve. Resurssien ollessa niukat, on osaamista ja palveluja osattava laajentaa niin, että siitä hyötyy mahdollisimman suuri yritysjoukko. Täten syntyi ajatus maakunnallisesta palvelupisteestä, jonka toimintamallia on kehitetty eteenpäin Russia Busineess Point –hankkeessa ja luotu toimiva konsepti, jota hankkeen jälkeen on tarkoitus laajentaa kattamaan palvelujen tarjonta myös muihin maihin kuin Venäjälle. Neuvotteluja maakunnaalisesti jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeen kohderyhmänä ovat olleet maakunnan kasvuhakuiset pk-yritykset, jotka haluavat etabloitua Venäjän markkinoille sekä liiketoiminnan kasvua hakevat Venäjän markkinoilla jo olevat pk-yritykset. Yrityksiä on palveltu hankkeen aikana keskitetysti Linnan Kehitys Oy:n Venäjä-asiantuntijan sekä Pietarissa toimivan venäläisen asiantuntijan toimesta. Hankkeen palvelujen piirissä on ollut hankkeen aikana 42 yritystä, joille on toteutettu mm. markkinakartoituksia, yhteistyökumppaneiden hakua, sertifiointineuvontaa sekä laadittu kv-suunnitelmia. Lisäksi yrityksille on järjestetty kv-valmennusten sarja, valmennusten aiheita ovat olleet mm. Myynti- ja markkinointi, liiketoimintakulttuuri ja neuvottelukäytännöt Venäjällä, sertifioinnit ja tullaus.

Hankkeen tuloksia:
1. Hankkeen aikana on kehitetty Hämeenlinnassa toimivasta Venäjä-palvelusta sekä Pietarin edustustosta maakunnallinen Venäjä-toimipiste (toiminnan pääpaino Pietari ja Leningradin alue) ja neuvotteluja maakunnallisesta kv-palvelupisteestä jatketaan hankkeen jälkeen.
2. Hankkeen aikana on saatu maakunnan yritysten kv-tasoon positiivista muutosta tarjoamalla kasvuhakuisille yrityksille sellaisia Venäjä-palveluja, jotka konkreettisesti edistävät ja auttavat yrityksiä kv-polullaan ja auttavat pk-yrityksiä aloittamaan kansainvälisen liiketoiminnan Venäjällä.
3. Yritysten ja maakunnan toimijoiden verkostoituminen ja konkreettinen yhteistyö kansainvälistymisen edistämiseksi on hankkeen aikana parantunut. Team Finland Häme -verkoston toimintaa on hankkeen aikana kehitetty ja sitä jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeen aikana luotua toimintamallia tullaan hyödyntämään hankkeen päätyttyä tukemaan Kanta-Hämeen pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä pitkällä aikavälillä.

Hankkeen toimenpiteitä on toteutettu hyödyntäen kansainvälisiä verkostoja ja yhteistyökumppaneita. Tiivistä yhteistyötä on
tehty mm. kauppakamareiden ja yrittäjäjärjestöjen kanssa sekä venäläisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Hanketta on toteutettu tiivissä yhteistyössä Janakkalan kunnan, Riihimäen ja Forssan kaupunkien sekä Hämeenlinnan kaupungin kanssa.