Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71010

Hankkeen nimi: KymiRing liiketoiminnan luominen ja kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2015 ja päättyy 29.2.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kouvola Innovation Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2221859-6

Jakeluosoite: Paraatikenttä 4

Puhelinnumero: 02061 52710

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite: http://www.kinno.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: RANTALAINEN LIISA MATILDA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektiassistentti

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: liisa.rantalainen(at)kinno.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 020615 6171

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen päätavoite on vastata KymiRing-alueen kokonaisvaltaisesta suunnittelusta ja toiminnan ohjauksesta. Se ohjaa kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden sekä uusien yritysten toiminta- ja sijoittumismahdollisuuksia. Lisääntyvä työllisyys ja kasvu parantaa kilpailukykyä sekä vahvistaa elinkeinorakennetta koko Etelä-Suomessa. Hankkeen tavoite on myös neuvoa ja opastaa alueelle sijoittuvia yrityksiä käytettävissä olevista rahoitusmahdollisuuksista ja alueen yrityspalveluista.

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat yritysten ja palvelutuottajien sitouttaminen, yhteistyöverkoston ylläpitäminen ja kehittäminen sekä KymiRing-alueen markkinointi. Hanke toimii asiantuntijaelimenä viranomaismenettelyissä sekä rakentamista koskevissa asioissa. Samoin sen tehtäviin kuuluu vastata toimintaympäristön sijoittumismarkkinoinnista ja viestinnästä.

Hankkeen tärkein tulos on saada KymiRing-alueen toiminta käyntiin. Hankkeen keskeinen uutuusarvo liittyy aiemmin tehtyjen suunnitelmien toteuttamiseen käytännössä. Hanke hyödyntää ja kehittää digitalisaatiota alueen toteuttamisessa, rakentamisessa ja jatkosuunnittelussa. Tämä tarkoittaa sitä, että laaditut suunnitelmat ja ohjeet sekä rajoitukset voidaan siirtää sähköisesti suoraan suunnittelusta toteutusvaiheeseen eli käytännön työn suorittamiseen.

Hankkeen avulla voidaan aloittaa toiminta Suomen ensimmäisellä direktiivin mukaisella ammattipätevyyskoulutusalueella, valtakunnallisesti toimivien koulutusorganisaatioiden tarpeiden mukaisesti ja mahdollistaen niiden sijoittuminen uuteen toimintaympäristöön.

Hankkeen avulla mahdollistetaan kaikkien aikaisemmin tehtyjen laajojen selvitystöiden ja suunnittelun hyödyntäminen. Toimintakykyinen, ympäristöystävällinen monitoimikeskus, uusi liikenneturvallisuuskaupunki aloittaa toimintansa. Oppilaitosten koulutustarjonta lisääntyy uusille toimialoille ja mahdollistaa koulutusviennin. Autoteollisuuden testausyritykset saavat tarvittavan toimintaympäristön. Moottoriurheilun arvokilpailuiden järjestäminen tulee mahdolliseksi Suomessa ja Pohjois-Euroopassa.

Hankkeen avulla vahvistetaan alueellista kilpailukykyä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Pitkällä aikavälillä saadaan kehittymään klusteri, joka vahvistaa alueellista elinkeinorakennetta ja parantaa työllisyyttä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Puolustusvoimat, Palo- ja pelastustoimi, Poliisi, logistiikkayritykset, oppilaitokset, autotehtaat, ammattijärjestöt, kansalliset ja kansainväliset moottoriurheilulajiliitot, tapahtumajärjestäjät, autoteollisuuden palveluyritykset, matkailuelinkeino, autokoulut, elämysteollisuus, bio- ja polttoaineteollisuus, rakentajat ja urakoitsijat, suunnittelutoimistot, lupaviranomaiset, rahoittajat, investorit

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillinen kohderyhmä on koko väestö. Liikenneturvallisuus koskee kaikkia ikäryhmiä. Opetustoiminnan ja ajoneuvotestauksen tulokset hyödynnetään uusissa tuotteissa. Liikenteen polttoaineiden kehitystyöllä saavutetaan asetetut päästötavoitteet, joka parantaa ilmaston laatua. Välillinen vaikutus hankkeen avulla kohdistuu KymiRing kokonaisuuden vaikutuksiin koko yhteiskuntaan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 119 999

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 119 999

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 154 284

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 154 285

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan

Kunnat: Kouvola, Iitti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kymentie 748

Postinumero: 47400

Postitoimipaikka: Kausala

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 30, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 30.00, joihin työllistyvät naiset 6.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kuljettajakoulutuksen harjoitteet soveltuvat molemmille sukupuolille tasavertaisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toiminnalliset elementit on suunniteltu sukupuolineutraalisti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Naisten osuutta kuljetustoimialalla pyritään hankkeen avulla lisäämään, mutta se ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 9
Projektissa kehitetään tehokkaampia tuotantomalleja ja hyödynnetään vähäenergisiä tuotantomuotoja. Tämä vähentää myös tuotannossa ja varastoinnissa tapahtuvaa hukkaa sekä materiaalien tuhlausta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 7
Projektissa kehitetään tehokkaampia tuotantomalleja ja hyödynnetään vähäenergisiä tuotantomuotoja. Tämä vähentää myös tuotannossa ja varastoinnissa tapahtuvaa hukkaa sekä materiaalien tuhlausta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7 9
Projektissa kehitetään tehokkaampia tuotantomalleja ja hyödynnetään vähäenergisiä tuotantomuotoja. Tämä vähentää myös tuotannossa ja varastoinnissa tapahtuvaa hukkaa sekä materiaalien tuhlausta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 8
Projektissa kehitetään tehokkaampia tuotantomalleja ja hyödynnetään vähäenergisiä tuotantomuotoja. Tämä vähentää myös tuotannossa ja varastoinnissa tapahtuvaa hukkaa sekä materiaalien tuhlausta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 7
Projektissa kehitetään tehokkaampia tuotantomalleja ja hyödynnetään vähäenergisiä tuotantomuotoja. Tämä vähentää myös tuotannossa ja varastoinnissa tapahtuvaa hukkaa sekä materiaalien tuhlausta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 8
Projektissa kehitetään tehokkaampia tuotantomalleja ja hyödynnetään vähäenergisiä tuotantomuotoja. Tämä vähentää myös tuotannossa ja varastoinnissa tapahtuvaa hukkaa sekä materiaalien tuhlausta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 9
Projektin fokus on paikallisen elinkeinoelämän kehittäminen nopeasti kehittyvien teknologioiden mahdollistamein uusien liiketoimintamahdollisuuksien avulla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Projektin fokus on paikallisen elinkeinoelämän kehittäminen nopeasti kehittyvien teknologioiden mahdollistamein uusien liiketoimintamahdollisuuksien avulla.
Liikkuminen ja logistiikka 7 10
Projektin fokus on paikallisen elinkeinoelämän kehittäminen nopeasti kehittyvien teknologioiden mahdollistamein uusien liiketoimintamahdollisuuksien avulla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Projektin fokus on paikallisen elinkeinoelämän kehittäminen nopeasti kehittyvien teknologioiden mahdollistamein uusien liiketoimintamahdollisuuksien avulla.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Suorituspaikat ja harjoitteet laaditaan tasa-arvon mukaisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 7
Monikulttuurisuus huomioidaan suunnittelussa.
Kulttuuriympäristö 7 8
Arvokas kulttuuriympäristö inventoidaan ja otetaan huomioon suunnittelussa sekä ennalistetaan mahdollisuuksien mukaan.
Ympäristöosaaminen 7 9
Projektin fokus on paikallisen elinkeinoelämän kehittäminen nopeasti kehittyvien teknologioiden mahdollistamein uusien liiketoimintamahdollisuuksien avulla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen päätavoite on vastata KymiRing-alueen kokonaisvaltaisesta suunnittelusta ja toiminnan ohjauksesta. Se ohjaa kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden sekä uusien yritysten toiminta- ja sijoittumismahdollisuuksia.
Lisääntyvä työllisyys ja kasvu parantavat kilpailukykyä sekä vahvistaa elinkeinorakennetta koko Etelä-Suomessa. Hankkeen tavoite on myös neuvoa ja opastaa alueelle sijoittuvia yrityksiä käytettävissä olevista rahoitusmahdollisuuksista ja alueen yrityspalveluista. Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat yritysten ja palvelutuottajien sitouttaminen, yhteistyöverkoston ylläpitäminen ja kehittäminen sekä KymiRing-alueen markki-nointi. Hanke toimii asiantuntijaelimenä viranomaismenettelyissä sekä rakentamista koskevissa asioissa. Samoin sen tehtäviin kuuluu vastata toimintaympäristön sijoittumismarkkinoinnista ja viestinnästä.
Hankkeen tärkein tulos on saada KymiRing-alueen toiminta käyntiin. Hankkeen keskeinen uutuusarvo liittyy aiemmin tehtyjen suunnitelmien toteuttamiseen käytännössä. Hanke hyödyntää ja kehittää digitalisaatiota alueen toteuttamisessa, rakentamisessa ja jatkosuunnittelussa. Tämä tarkoittaa sitä, että laaditut suunnitel-mat ja ohjeet sekä rajoitukset voidaan siirtää sähköisesti suoraan suunnittelusta toteutusvaiheeseen eli käytännön työn suorittamiseen.
Hankkeen avulla voidaan aloittaa toiminta Suomen ensimmäisellä direktiivin mukaisella ammattipätevyyskoulutusalueella, valtakunnallisesti toimivien koulutusorganisaatioiden tarpeiden mukaisesti ja mahdollistaen niiden sijoittuminen uuteen toimintaympäristöön. Hankkeen avulla mahdollistetaan kaikkien aikaisemmin tehtyjen laajojen selvitystöiden ja suunnittelun hyödyntäminen.
Toimintakykyinen, ympäristöystävällinen monitoimikeskus, uusi liikenneturvallisuuskaupunki aloittaa toimintansa. Oppilaitosten koulutustarjonta lisääntyy uusille toimialoille ja mahdollistaa koulutusviennin. Autoteollisuuden testausyritykset saavat tarvittavan toimintaympäristön. Moottoriurheilun arvokilpailuiden järjestäminen tulee mahdolliseksi Suomessa ja Pohjois-Euroopassa.
Hankkeen avulla vahvistetaan alueellista kilpailukykyä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Pitkällä aikavälillä saadaan kehittymään klusteri, joka vahvistaa alueellista elinkeinorakennetta ja parantaa työllisyyttä.