Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71015

Hankkeen nimi: Kontionloikka Oy:n kehitysinvestointi ja liiketoiminnan käynnistäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.5.2015 ja päättyy 31.5.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KONTIONLOIKKA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2657527-5

Jakeluosoite: c/o Prime-Group/Mannerheimintie44A

Puhelinnumero: +358 404160025

Postinumero: 00260

Postitoimipaikka: HELSINKI

WWW-osoite: www.kontioranta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mari Tarvainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mari.tarvainen(at)kontioranta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 503679526

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kontionloikka Oy hakee liiketoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen tähtäävään hankkeeseen tukea Ely-keskukselta. Hankkeen tavoitteena on merkittävästi nopeuttaa maakunnallisen investointihankkeen käynnistämistä, luomalla sijoittajille selkeän toimintakonseptin havainnekuvineen ja toteutettavuusselvityksineen sekä laatimalla koko hankkeelle jäsentyneen riskienhallintasuunnitelman talouslaskelmineen. Lisäksi hankkeessa luodaan suunnitelmat Kontionloikka Oy:n kansainväliselle kasvulle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 57 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 14 293

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 115 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 14 293

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Kontiolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kontioranta

Postinumero: 87700

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 20, joihin työllistyvät naiset 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen esiselvityksessä on tehty laaj a sukupuolinäkökulman huomioiva matkailun toimialakartoitus.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Suunniteltu matkailukonsepti huomioi perhematkailijat ja kokonaiskonseptissa huomioidaan sukupuolinäkökulma kokonaisuudessaan tarjoomaa suunniteltaessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on matkailukeskuksen syntyminen ja kansainvälisen kasvun luominen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 5
Konseptissa huomioidaan kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 5
Matkailukohteen yhtenä keskeisenä vetovoimatekijänä on luonnon läheisyys. Hankkeessa huomioidaan monimuotoisuuden säilyminen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 0
Kokonaisratkaisussa huomioidaan rakentamisen ympäristölle aiheuttamat haitat.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 0
Suunnittelussa pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon uusiutuvaa energiaa
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 0
Hankkeella arvioidaan olevan erittäin merkittävä vaikutus paikalliselle elinkeinorakenteelle
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 5
Valmistuttuaan matkailukeskus mahdollistaa merkittävien palvelukonseptien kehittämisen alueelle.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 10 0
Hanketta kehitetään rakkenus- ja kulttuurihistoriallisesti merkittävälle varuskunta-alueelle ja alueen erityiskohteet pyritään säilyttämään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja kestävästi.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutui suunnitelmista poiketen hieman pienempänä. Sen avulla saatiin kuitenkin toteutettua erilaisten ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla hankittuja selvityksiä sekä suunnitelmia.