Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71016

Hankkeen nimi: eOpiferum -palvelukonsepti

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 8.9.2015 ja päättyy 31.5.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OPIFERUM OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1808336-9

Jakeluosoite: Hämeentie2

Puhelinnumero: +358 442832716

Postinumero: 13200

Postitoimipaikka: HÄMEENLINNA

WWW-osoite: www.opiferum.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hellgren Tommi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tommi.hellgren(at)opiferum.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 442832716

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uudistaa liiketoimintamalli enemmän palvelupohjaiseksi sekä kasvaa kansainvälisesti ja kannattavasti. Tuplata yrityksen henkilökunnan määrä kolmessa vuodessa ja kasvattaa henkilöstön omaa osaamista. Nostaa liikevaihto kolmessa vuodessa yli miljoonan. Kehittää uusia palvelutuotteita tukemaan nykyisiä palvelukonsepteja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 16 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 12 275

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 16 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 12 275

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Hämeenlinnan

Kunnat: Hämeenlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hämeentie 2

Postinumero: 13200

Postitoimipaikka: HÄMEENLINNA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joihin työllistyvät naiset 3

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolella ei ole meidän projektissa merkitystä. IT-alalla on naisten määrä on kasvanut oleellisesti viimeisinä vuosina (myös koodareina/sovelluskehittäjinä) ja sillä ei ole enää juurikaan merkitystä työnhaussa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Sukupuoli ei ole olennainen asia. Töihin sopii yhtä hyvin kummankin sukupuolen edustajia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuoli ei ole olennainen asia tässä projektissa. Kuitenkin pyrimme siihen, että hankkeissa olisi edustettuna kummankin sukupuolen edustajia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Digitalisaation ja viestinnän tehostumisen avulla tulee mahdolliseksi pienentää niin uusiutuvien kuin uusiutumattomien energia- ja raaka-aineiden käyttöä (esim. paperinkulutuksen ja turhan matkustamisen vähentyminen).
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Edellisen lisäksi digitalisaation ja viestinnän tehostumisen avulla on helpompi tehostaa tiedotusta ja yleistä tietoisuutta asioista.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Samat kuin edellä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Samat kuin edellä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 4
Sähköistymisellä vähennetään esim. paperijätteen kulutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Pyritään käyttämään mahdollisimman ekologisia energialähteitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 4
Käytämme yhteistyökumppaninamme Hämeenlinnan seudulla olevia yrityksiä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 8
Hanke keskittyy juurikin tälle puolelle.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Pyritään minimoimaan turha liikkuminen ja suositaan etänä toimimista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 2
Edistetään työllisyyttä
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Meillä myös naisia töissä ja palkat sukupuoliriippumattomia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 3
Annettu useille henkilöille mahdollisuus kehittyä alalla esim. työllistämällä nuoria, harjoittelijoita ja muita erityisryhmiä.
Kulttuuriympäristö 0 4
Teemme paljon yhteistyötä eri kulttuurialan edustajien kanssa (kuvataiteilijat, muusikot, teksti-alan ja sisällön ammattilaiset. Lisäksi mahdollistamme kulttuuritarjonnan helpomman esilletuonnin.
Ympäristöosaaminen 0 2
Ollaan kiinnitetty huomiota energian- ja paperin käyttöön toimistotyössä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen avulla oli alunperin tarkoitus kehittää ja täsmentää meidän liiketoimintamallia ja tehdä sitä tukevia toimenpiteitä. Alunperin pääajatus oli kehittää Sote-maailmaan liittyvää tuotteistusta. Mutta koska tämä toimiala siirtyi uudelle startup -yritykselle, niin keskityimme kehittämään meidän nykyistä ydinliiketoimintamallia ja tuoda siihen uutta vauhtia. Hankkeen aikana teimme uuden liiketoimintasuunnitelman, kehitimme sen pohjalta nykyisiä tuotepaketteja enemmän kk-pohjaisiksi ja samalla kehitimme sen tueksi keskitetyn statistiikkan keräämiseen tarkoitetun palvelun sekä vuosikellon markkinointitoimenpiteiden parempaan hallintaan.