Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71022

Hankkeen nimi: Pasta O'matic

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.7.2015 ja päättyy 31.3.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: POLAR DEVICE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2620195-1

Jakeluosoite: Meritullinraitti 2 B 30

Puhelinnumero: +358 451972896

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Li Haili

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: haili.li(at)polardevice.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 451972896

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pasta o matic on kotikäyttöön tarkoitettu täysin automaattinen nuudeli/pastakone. Laitteen erityisyys kilpailijoihin verrattuna on sen helppokäyttöisyys ja monitoiminnallisuus. Projektin aikana on tarkoitus viimeistellä prototyyppi ja selvittää tuotteen markkinapotentiaalia joukkorahoituksen/ennakkomyynnin avulla, kansainvälisellä alustalla

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 18 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 14 666

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 18 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 14 666

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Torikatu 23

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Laitteen avulla madalletaan miesten osallistumista ruuan laittoon ja edistetään perheen yhteistä ruuan laitto kulttuuria. Tavoitteena on tällöin oppiva ja mahdollistava ympäristö.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tuote tulla markkinoimaan ilman sukupuolesta johtuvia tiukkoja mielikuvia. Laite sopii koko perheelle yhteiseen käyttöön
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Laite itsessään ei ole tasa-arvon väline. vaikkakin välillisesti laitteen käyttö edistää tasa-arvoa merkittävästi

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-