Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71023

Hankkeen nimi: Uusien avaintuotteiden kehitys

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 21.10.2014 ja päättyy 31.8.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELEHUOLTO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2471859-4

Jakeluosoite: Lappastentie 1

Puhelinnumero: +358 409610410

Postinumero: 92140

Postitoimipaikka: PATTIJOKI

WWW-osoite: www.elehuolto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pitkälä Tero

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tero.pitkala(at)elehuolto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 409610410

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa parannetaan yrityksen valmiuksia tuotekehitykseen, markkina-alueen laajentamiseen ja toiminnan tehokkaaseen ohjaukseen. Toimenpiteitä ovat henkilöresurssien kasvattaminen, toiminnanohjauksen kehittäminen ja markkinointistrategian luominen vientimarkkinoiden kehittämiseksi. Hankkeen tuloksena yrityksen liikevaihto kaksinkertaistuu, henkilöstömäärä kasvaa ja viennin osuus kasvaa merkittävästi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 22 620

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 22 620

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 22 620

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 22 620

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen

Kunnat: Raahe

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lappastentie 1

Postinumero: 92140

Postitoimipaikka: PATTIJOKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tuotekehitys ja palvelutuotanto sekä niihin liittyvä asiantuntijuus eivät ole toimialalla sukupuoliriippuvaisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Tuotekehitys ja palvelutuotanto sekä niihin liittyvä asiantuntijuus eivät ole toimialalla sukupuoliriippuvaisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tuotekehitys ja palvelutuotanto sekä niihin liittyvä asiantuntijuus eivät ole toimialalla sukupuoliriippuvaisia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Korjaamalla elektronisia laitteita voidaan korvata kokonaan uuden osan vaihtaminen ja vähentää elektroniikkaromun määrää.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Korjaaminen vähentää uusiin osien valmistamiseen liittyviä ilmastovaikutuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Korjaaminen vähentää uusiin osien valmistamiseen liittyviä ilmastovaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Vaikuttaa elektroniikkaromun ja välillisesti myös muun autoihin, koneisiin ja laitteisiin liittyvien jätteiden syntymiseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 2
Monipuolistaa paikallista elinkeinorakennetta ja palvelutarjontaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 1
Perustuu jatkuvaan tuote- ja palvelukehitykseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Tehostaa materiaalivirtoja, kun vain korjattavaa osaa kuljetetaan koko auton tai koneen sijasta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei vaikutuksia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutuksia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutuksia.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutuksia.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutuksia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-