Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71024

Hankkeen nimi: Arktisen Teollisuuden Sivuvirrat 2

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 24.6.2015 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KEMIN DIGIPOLIS OY

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0935441-1

Jakeluosoite: Tietokatu 6

Puhelinnumero: +358405558020

Postinumero: 94600

Postitoimipaikka: KEMI

WWW-osoite: digipolis.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Saralampi Teemu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektityöntek.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: teemu.saralampi(at)digipolis.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358401977149

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on teollisuuden sivu- ja jätevirtoihin liittyvien tunnistettujen investointiaihioiden saattaminen pk-yritysten liiketoiminnaksi mm. pilottien kautta. Digipoliksella on kattava tieto teollisuuden sivu- ja jätevirtoihin liittyvästä toiminnasta Meri-Lapin ja laajemmin Pohjois-Suomen alueelta ja tätä tietoa hyödynnetään hankkeessa. Investointiaihioiden ohella hankkeessa on tavoitteena myös juurruttaa teollisuuden sivu- ja jätevirtojen hyödyntämisen toimintakulttuuri alueelle. Hankkeessa myös jatketaan teollisuuspalveluliiketoiminnan pk-yritysten perustamisen, kehittämisen, laajentamisen ja kansainvälistymisen sekä toimijarakenteen monipuolistumisen tukemista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 119 220

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 103 952

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 129 320

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 107 503

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tietokatu 3

Postinumero: 94600

Postitoimipaikka: KEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolinäkökulma hankkeessa on neutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Valtavirtaistamista käytetään hankkeen tiedotuksessa, jotta tieto välittyisi kaikille hankkeen sidosryhmille sukupuolinäkökulma huomioon ottaen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on luoda liiketoimintaa pk-yrityksille liittyen teollisuuden jäte- ja sivuvirtoihin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 7
Teollisuuden jäte- ja sivuvirtojen määrä on merkittävä, sillä Meri-Lapin alueella syntyy vuosittain yli 1,3 mil. tonnia em. jakeita. Näillä voidaan korvata karkeasti arvoiden saman verran neitseellisiä raaka-aineita.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 6
Kun puhutaan teollisuuden jäte- ja sivuvirroista, niin niiden hiilijalanjälki on laskettu jo primäärituotteeseen, joten niiden käyttö pientää tarkastelussa olevan toiminnan hiilijalanjälkeä. Esim. vedenpuhdistussakka kaatopaikan peittorakenteessa vs. bentoniittiä Italiasta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 5
Neitseellisten raaka-aineiden käytön väheneminen vaikuttaa välillisesti myös flooraan ja faunaan.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Monilla em. jakeilla voidaan vaikuttaa esim. suotovesien happamuuteen ja tietyilla teknologisilla ratkaisuilla sulfaattipäästöjen minimointiin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 5 5
Toiminta on ympäristöllisesti kestävää ja siinä otetaan huomioon mahdollinen toiminta Natura 2000 - alueilla, jotta lajit ja luontotyypit eivät kokisi haittaa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 9
Meri-Lapin alueella syntyy vuosittain 1,3 miljoonaa tonnia teollisuuden jäte- ja sivuvirtoja, joista osa suurin osa hyötykäytetään jakeen tuottajan omissa käyttökohteissä esim. jätealuiden sulkeminen. Tämä toiminta ei kuitenkaan jatku pitkälle tulevaisuuteen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 0
Teollisuuden jäte- ja sivuvirtojen hyödyntämisessä voidaan käyttää myös uusiuituvia energian lähteitä ja osa näistä jakeista ovat myös uusiutuvia itsessään. Kuten esimerkiksi orgaaniset jakeet.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 3
Liiketoiminta, mikä on mahdollista aloittaa teollisuuden poisteisiin liittyen on potentiaaliltaan suuri. Paikallisen elinkeinorakenteen kilpailukykyyn vaikuttaa tulevaisuudessa voimakkaasti jäte- ja sivuvirtoihin liittyvät teknistaloudelliset ratkaisut.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 4
Toimialalla on suuri potentiaali kehittää uusia aineettomia palveluja, kuten esimerkiksi uudet ympäristöliiketoiminnan palveluratkaisut yhdyskunta- ja teolliseen rakentamiseen hyödynten em. jakeita.
Liikkuminen ja logistiikka 7 4
Sivu- ja jätevirtojen hyödyntämiseen liittyy olennaisena osana logistiset ratkaisut esim. tyhjien MEPA-kuljetusten hyödyntäminen mikä osaltaan lisää liikevaihtoa alueella.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 6
Toiminnan ympäristölliset ja imagolliset hyödyt vrt. matkailu ja kaivokset
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 10 8
Teollisuuden jäte- ja sivuvirtojen hyötykäytössä tarvitaan korkeatasoista ympäristöosaamista ja toiminnan laajentuessa/kehittyessä se myös luo uutta ympäristöosaamista nykyisille ja uusille toimijoille.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Arktisen Teollisuuden Sivuvirrat 2 hankkeessa pyrittiin edistämään yleisellä tasolla teollisuuden sivuvirtojen käyttöä. Teollisuuden sivuvirtojen hyötykäytön osalta pk-yrityksen nousevat merkittävään rooliin. Hankkeen aikana löydettiin useita eri pk-yrityksiä, jotka ovat hyödyntävät omassa liiketoiminnassaan teollisuuden sivuvirtoja joko suoraan tai välillisesti. Teollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttö ja siihen liittyvä TKI-toiminta tulee lisääntymään merkittävästi tulevaisuudessa hankkeen havaintojen perusteella.