Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71032

Hankkeen nimi: Vientitoiminnan aloitukseen liittyvät valmistelut

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.6.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OCUSPECTO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2478157-7

Jakeluosoite: Läntinen Pitkäkatu 17 B

Puhelinnumero: +358 400675627

Postinumero: 20100

Postitoimipaikka: TURKU

WWW-osoite: www.ocuspecto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sampinen Katariina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: CFOO

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katariina.sampinen(at)ocuspecto.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400675627

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämän projektin puitteissa selvitetään tarkemmin määriteltyjen kohdemarkkinoiden jakelukanavien rakenne sekä evaluoidaan potentiaalisten jakelijoiden sopivuus yrityksen liiketoimintastrategian toteuttamiskeksi. Lisäksi selvitetään soveltuva liiketoimintastrategia erikseen määritellyille uusille kohdemarkkinoille ja selvitetään näiden markkinoiden jakeluvaihtoehdot.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 44 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 29 157

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 44 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 29 157

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun

Kunnat: Turku

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Läntinen Pitkäkatu 17 B

Postinumero: 20100

Postitoimipaikka: TURKU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tulla tekemään erillistä analyysiä tästä näkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei tulla tekemään erillistä analyysiä tästä näkökulmasta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei tulla tekemään erillistä analyysiä tästä näkökulmasta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei tulla tekemään erillistä analyysiä tästä näkökulmasta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei tulla tekemään erillistä analyysiä tästä näkökulmasta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei tulla tekemään erillistä analyysiä tästä näkökulmasta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei tulla tekemään erillistä analyysiä tästä näkökulmasta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei tulla tekemään erillistä analyysiä tästä näkökulmasta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei tulla tekemään erillistä analyysiä tästä näkökulmasta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei tulla tekemään erillistä analyysiä tästä näkökulmasta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei tulla tekemään erillistä analyysiä tästä näkökulmasta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei tulla tekemään erillistä analyysiä tästä näkökulmasta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei tulla tekemään erillistä analyysiä tästä näkökulmasta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei tulla tekemään erillistä analyysiä tästä näkökulmasta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei tulla tekemään erillistä analyysiä tästä näkökulmasta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei tulla tekemään erillistä analyysiä tästä näkökulmasta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei tulla tekemään erillistä analyysiä tästä näkökulmasta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei tulla tekemään erillistä analyysiä tästä näkökulmasta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa evaluoitiin jakelukanavia Ruotsissa ja UK:ssa, ja näissä maissa solmittiin jakelijasopimukset keväällä 2016. Lisäksi hankeessa selvitettiin USA:n, Kanadan ja Saksan näköterveydenhuollon rakennetta ja toimitatapoja sekä selvitettiin alustavasti Ocusweep-järjestelmän sovletuvuutta ko markkinoille.