Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71033

Hankkeen nimi: Yrityksen kehittämishanke - Venäjän markkinan selvitystyö

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.9.2015 ja päättyy 1.9.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ISKAS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0864675-4

Jakeluosoite: PL88

Puhelinnumero: +358 400820948

Postinumero: 20101

Postitoimipaikka: TURKU

WWW-osoite: www.iskas.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Litovuori Ismo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: CEO

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ismo.litovuori(at)iskas.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 820948

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämän hankkeen tavoitteena on tehdä koko Venäjän aluetta koskeva selvitystyö ja keskittyä julkisen puolen toimijoihin, projektihankkeisiin sekä ammattikäyttäjiin, esim. kalastukseen ja metsästykseen. Hankkeen tavoitteena on saada kokonaisvaltainen ymmärrys toimintatavoista ja toimijoista teiden- ja kiinteistöjen kunnossapito-organisaatioista sekä muista ammattikäyttäjäryhmistä. Selvitystyön tueksi käydään tutustumassa alan messuilla. Tulosten pohjalta saadaan kokonaisvaltainen ymmärrys ko. markkinoista Venäjällä, niiden laajuudesta ja arvioida yrityksen mahdollisuuksia hyödyntää markkinapotentiaalia pääasiasiassa ammattikäyttöön tarkoitettujen lapiotuotteiden sekä infrarakentamisen ja maisemointipuolen tuotteille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 21 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 10 493

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 21 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 10 493

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun

Kunnat: Turku

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kolmikesäläntie 12

Postinumero: 21420

Postitoimipaikka: LIETO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei ole tarvittu
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
ei
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
työkaluja molemmille sukupuolille

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeella haluttiin selvittää Iskas Oy:n mahdollisuuksia päästä tuotteillaan Venäjän markkinoille. Selvityksen tuloksena saatiin paljon tietoa markkinoiden nykytilanteesta Venäjällä, kuten hintatasosta, kilpailijoista, jälleenmyyjistä ja yhteistyökumppaneista. Hankkeen aikana kävi ilmi, että nykyisen hintatason ja maassa vallitsevan taloudellisen tilanteen takia tuotteiden valmistus pitäisi aloittaa Venäjällä. Hankkeen avulla yhteistyökumppani tähän löytyi. Olemme erittäin tyytyväisiä hankkeen tuloksiin ja niiden pohjalta jatkamme ponnisteluja saadaksemme Iskas tuotteet Venäjän markkinoille.