Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71036

Hankkeen nimi: WOOD - Puuenergian toimitusketju

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2015 ja päättyy 28.2.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0727178-6

Jakeluosoite: Kyminlinnantie 6 (PL 14)

Puhelinnumero: 040 190 2500

Postinumero: 48601

Postitoimipaikka: KOTKA

WWW-osoite: http://www.cursor.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nummi Antti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Ohjelmapäällikkö - Uusiutuva teollisuus ja energia

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.nummi(at)cursor.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401902555

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

WOOD -hankkeessa haetaan seudulle uutta merkittävää vientiliiketoimintaa, ja uutta, kansainvälisen tason roolia uusiutuvan energian sektorilla. Muutosta haetaan siihen, että Kotka-Hamina seudun sekä lähialueiden potentiaali kiinteiden puupolttoaineiden merkittävänä toimittajana Eurooppaan saataisiin realisoitua.
Hankkeen päätavoitteena on rakentaa Kotkan-Haminan seudulle merkittävä asema puuperäisen energiaraaka-aineen lähteenä läntisen Euroopan kasvaville bioenergiamarkkinoille sekä synnyttää investointeja ko. ketjussa, mm. logistiikassa ja kiinteiden puupolttoaineiden jalostuksessa. Hankkeessa kartoitetaan kiinteiden puupolttoaineiden markkinapotentiaali ja asiakkuudet sekä puuraaka-aineiden saatavuus ja toimittajat. Hankkeessa luodaan aidot liiketoiminnalliset edellytykset kaupallisen toiminnan aloittamiseksi luomalla tiiviit yhteistyösuhteet alalla toimiviin yrityksiin. Hankkeessa tarkastellaan myös keskeisiä toimintaympäristön muutoksia.
Hankkeen tulosten perusteella seudusta voisi muodostua merkittävä bioenergian toimituskeskus, ja seudulla olisi merkittävä markkina-asema bioenergiamarkkinoilla. Seutu voisi näin brändäytyä puupolttoainehubiksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kiinteiden puupolttoaineiden raaka-aineiden keruun ja jalostukset toimijat, logistiikkatoimijat sekä käyttäjät (energiayhtiöt). Kohderyhmään kuuluu sekä kotimaiset että ulkomaiset toimijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Bioenergia-alan verkostot ja järjestöt, toimitusketjusta synergiaa saavat yritykset, seudun kunnat (sijoittuvat uudet toiminnot).

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 160 904

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 144 699

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 229 861

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 206 712

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Hamina, Miehikkälä, Pyhtää, Kotka, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kyminlinnantie 6 (PL14)

Postinumero: 48601

Postitoimipaikka: KOTKA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty varsinaista toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta. Hanke on siinä mielessä sukupuolineutraali, että siinä tavoitellaan uuden liiketoiminnan synnyttämistä ja työpaikkojen luomista sukupuolineutraalisti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa tavoitellaan uuden liiketoiminnan synnyttämistä ja työpaikkojen luomista sukupuolineutraalisti

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 8
Hanke edistää uusiutumattomien raaka-aineiden (mm. kivihiili) korvaamista uusiutuvilla (puupolttoaineet)energian-tuotannossa. Hankkeessa otetaan huomioon puupolttoaineiden kestävyys.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 4
Ei suoraa vaikutusta ilmastonmuutoksen sopeutumiseen. Hanke edistää fossiilisten polttoaineiden korvausta uusiutuvilla, ja näin hillitsee ilmastonmuutosta ja sitä kautta riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 3
Toimitusketju pyritään perustamaan kestävä metsätalouteen, jossa myös luonnon monimuotoisuutta ylläpidetään ja edistetään.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 6
Hankkeessa tavoitellaan puupolttoaineiden tehokkaampaa tarjontaa, joka auttaa korvaamaan fossiilisia polttoaineita ja näin vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi. Tarkat vähennykset riippuvat mm. käytettävästä puutavaralajista. Vaikutukset vesistöön ja maaperään vähäiset.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Puunhankinta Natura-kohteista (=hakkuut) ovat sallittua vain siten, etteivät ne vaaranna Natura-kohteen niitä arvoja, joiden perusteella kohde on Natura-kohde. Toimitusketju ei siten vaaranna Natura-kohteita.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Mahdollisia raaka-aineita ovat myös erilaiset puuperäiset sivuvirrat, jotka muuten voivat päätyä alhaisemman arvon polttoaineeksi.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 8
Uusiutuvan energian edistäminen on yksi hankkeen lähtökohdista. Tehokas toimitusketju lisää epäsuorasti uusiutuvan energian käyttöä parantamalla tarjontaa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 4
Projektin tavoitteissa on synnyttää uusia teollisia työpaikkoja, jotka perustuvat seudun olemassa oleviin vahvuuksiin ja metsien kestävään hyödyntämiseen. Uudet teolliset työpaikat ovat teollisuuden rakennemuutosalueella erityisen tärkeitä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Hanke painottuu aineellisiin tuotteisiin.
Liikkuminen ja logistiikka 5 3
Hankkeessa on keskeistä tehostaa puupolttoaineiden toimitusketjun logistiikkaa
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 5
Uuden liiketoiminnan mahdollistaminen mahdollistaa uusia työpaikkoja seudulle sekä suoraan että välillisesti.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Sukupuolineutraali hanke.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 1
Hankkeella ei merkittäviä vaikutuksia kulttuuriympäristöön. Kestävä metsätalous ottaa huomioon myös kulttuuriympäristöjä.
Ympäristöosaaminen 4 5
Lisää merkittävästi tietoa biopolttoaineiden (tässä kiinteät puupolttoaineet) ympäristövaikutuksista

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa analysoitiin puupolttoaineiden kysynnästä ja tarjonnasta, kartoitettiin raaka-ainelähteitä Suomessa ja lähialueilla, erityisesti Venäjällä, analysoitiin markkinoiden tulevaisuudennäkymiä, tehtiin alustava analyysi ja laskelmat pelletin ja hakkeen kustannus- ja hintatasosta sekä kartoitettiin alustavasti teollisia toimijoita, joita on tavattu useissa tapaamisissa. Analyyseihin on myös hankittu tutkimusaineistoa.

Hankkeen päätavoitteena oli rakentaa Kotkan-Haminan seudulle merkittävä asema puuperäisen energiaraaka-aineen lähteenä läntisen Euroopan kasvaville bioenergiamarkkinoille sekä synnyttää investointeja ko. ketjussa, mm. logistiikassa ja kiinteiden puupolttoaineiden jalostuksessa. Esimerkiksi hankkeessa luotiin markkinointiaineisto seudulle sijoittuvia investointeja varten sekä keskusteltiin kohteista potentiaalisten investoreiden kanssa.

Hankkeessa kartoitettiin kiinteiden puupolttoaineiden markkinapotentiaali ja asiakkuudet sekä puuraaka-aineiden saatavuus ja toimittajat. Hankkeessa pyrittiin luomaan aidot liiketoiminnalliset edellytykset kaupallisen toiminnan aloittamiseksi luomalla tiiviit yhteistyösuhteet alalla toimiviin yrityksiin. Hankkeessa tarkasteltiin myös keskeisiä toimintaympäristön muutoksia.

Alan epäedullinen markkinatilanne projektin aikana vaikeutti aidon toimitusketjun rakentamista liiketoiminnaksi asti. Hankkeen aikana kerättiin kuitenkin toteuttajaorganisaatiolle osaamista ja työtä jatketaan markkinatilanteen helpottuessa. Hankkeen aikana luotiin menestyksekkäästi toimitusketjusta aidosti kiinnostuneiden toimijoiden verkosto, jonka toimijat jatkavat ketjun rakentamista sekä itsenäisesti sekä hanketoteuttajan tuella etenkin olosuhteiden muuttuessa.