Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71044

Hankkeen nimi: OmniDonum

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.9.2015 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ANSIO GLOBAL GOODS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2648646-7

Jakeluosoite: Haapiokuja 7

Puhelinnumero: +358 451964742

Postinumero: 20900

Postitoimipaikka: TURKU

WWW-osoite: http://www.omnidonum.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kuusniemi Merit

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: merit(at)omnidonum.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 451964742

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämän hankkeen tavoitteena on viedä uudenlainen hyväntekeväisyysportaali kansainvälisille markkinoille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 50 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 50 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 50 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun

Kunnat: Turku

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Haapiokuja 7

Postinumero: 20900

Postitoimipaikka: TURKU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 1

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen tasa-arvo vaikutusta on arvioitu yrityksen oman asiantuntemuksen kautta. Vaikutus on neutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen tavoitteena.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoitteena.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 1
Vapaaehtoisjärjestöiltä säästyy materiaalia (kirjeet, muste), fossiilisen raaka-aineen käyttö vähenee koska osa lahjoitushankinnasta tehdään internetissä eikä ajaen autolla käymään potentiaalisen lahjoittajan luokse. Määriä ja säästöjä on mahdoton rahallisesti arvioida.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 0
Lahjoituspyyntökirjeitä ei tarvitse lähettää, hyväntekeväisyystapahtuminen markkinointi voi nykyistä tehokkaammin toimia internetissä, koska hyväntekeväisyysjärjestöille tulee mahdollisuus alustan kautta vaikuttaa lahjoittavien yritysten asiakaskuntaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 0
Nykyinen toimintamalli USA:ssa (ja oletettavasti muualla) lahjoitusten keräämiseksi rasittaa paikallisten hyväntekeväisyysjärjestöjen resursseja ja lahjoituksia kerääviä vapaaehtoisia, jotka nyt alustan ansiosta voidaan osoittaa muuhun, suorempaa tulosta tuottavaan toimintaan ja järjestön ohjelmiin
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Ks. yllä elinkeinorakenteesta. Lisäksi yritysten toimintamahdollisuudet paranevat koska ne voivat paremmin kohdistaa lahjoituksensa niin, että siitä saatava PR-huomio kohdistuu uusille asiakaskunta-alueille.
Liikkuminen ja logistiikka 2 0
Vapaaehtoisilta säästyy monta automatkaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 1
Järjestöt, jotka saavat tehokkaammin avustuksia voivat käyttää resurssejaan paremmin niiden vähäosaisten tai apuatarvitsevien hyväksi joita järjestön tarkoitusperät palvelevat. Yritykset saavat paremmat toimintaedellytykset, työllistävät ja vaurastuttavat sekä rikastuttavat ihmisten elinympäristöä.
Tasa-arvon edistäminen 0 1
Järjestöt, jotka saavat tehokkaammin avustuksia voivat käyttää resurssejaan paremmin niiden vähäosaisten tai apuatarvitsevien hyväksi joita järjestön tarkoitusperät palvelevat.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 1
Ks. Yllä
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ansio Global Goods Oy on kesäkuussa 2016 julkistanut ensimmäisen MVP-version, eli käytettävän ja skaalautuvan perusversion internetmarkkinapaikka-alustasta OmniDonum.com. Kehitystyössä ovat olleet alihankkijoina turkulainen Klopal Oy (entinen 4D Group Oy), joka tuotti alustasta demo version, ja helsinkiläinen Lempea Oy, joka tuotti alustasta skaalautuvan perusversion. (MVP tai beta-versio) Alusta tarjoaa hyväntekeväisyysjärjestöille USA:ssa mahdollisuuden julkistaa tässä vaiheessa yrityksille suunnattuja tilaisuuksia osallistua järjestöjen varainhankintaan. Tälläisiä ovat esimerkiksi nk. Gala Auction-tilaisuudet, joihin yritykset voivat lahjoittaa palveluja lahjakortin muodossa tai fyysisiä hyödykkeitä huutokaupattavaksi. Järjestö saa hyödykseen tukijoiden maksut. Samoin voivat yritykset valita omaan business- ja/tai vastuullisuusstrategiaansa sopivia sponsorointikohteita. Hankkeen toteutuminen mahdollistaa nyt alustan jatkokehityksen koska voimme kerätä elävän elämän sisältöä rajoitetun alueen järjestöiltä ja sitä kautta hankkia myös yrityskäyttöä. Näiden ensimmäinen vaiheen käyttäjlitä tulemme aktiivisesti keräämään käyttökokemuksia, palautetta ja ideoita jatkokehitykselle. Vuodenvaihteessa 2018-2019 alkavaksi suunnitelluksi jatkokehityshankkeen jälkeen pääsemme kaupallistamisvaiheeseen, jolloin alamme kerätä maksavia asiakkaita. Jatkokehitysominaisuuksia on esimerkiksi yksityisten ihmisten lisääminen käyttäjäryhmänä. Heille tarjotaan mm. mahdollisuus löytää mielenkiintoisia vapaaehtoistyötilaisuuksia. Samoin on tarkoitus lisätä maksuvälitys, jolloin yritykset tai yksityiset pääsevät alustalla suoraan suorittamaan esimerkiksi sponsorointimaksun.