Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71045

Hankkeen nimi: Tuotteen kehitysprojekti

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 10.8.2015 ja päättyy 31.3.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SUOMEN SALPA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2217725-3

Jakeluosoite: Maijasentie 12

Puhelinnumero: +358 401825717

Postinumero: 94500

Postitoimipaikka: LAUTIOSAARI

WWW-osoite: www.salpalukko.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Luoma Anne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.luoma(at)salpalukko.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 401825717

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on kehittää yrityksen ensimmäinen kaupallinen tuote

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 24 450

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 24 450

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 24 450

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 24 450

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Maijasentie 12

Postinumero: 94500

Postitoimipaikka: LAUTIOSAARI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tarvetta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei tarvetta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei tarvetta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei tarvetta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei tarvetta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei tarvetta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei tarvetta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei tarvetta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei tarvetta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei tarvetta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei tarvetta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei tarvetta
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei tarvetta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei tarvetta
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei tarvetta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei tarvetta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei tarvetta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei tarvetta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Sähköinen Salpalaite on valmis tuotantoon