Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71050

Hankkeen nimi: AC hallinnon ja palvelun kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.6.2014 ja päättyy 30.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ARFFMAN CONSULTING OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2060633-3

Jakeluosoite: Sivukatu 6

Puhelinnumero: +358 8 6151 500

Postinumero: 87500

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.arfcon.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Halonen Veikko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: veikko.halonen(at)arfcon.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 689250

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään Arffman Consulting Oy:n hallinnolliset järjestelmät sellaiselle tasolle, että ne toimivat tehokkaasti ja mahdollistavat nopean kasvun orgaanisesti tai yrityskauppojen kautta. Lisäksi kehitetään uusia palvelutuotteita, jotka vastaavat aikaisempia tuotteita paremmin nykyiseen markkinatilanteeseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 29 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 28 290

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 29 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 28 290

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sivukatu 6

Postinumero: 87500

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3.00, joihin työllistyvät naiset 2.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Ei ole käytetty asiantuntijoita. Analyysi on tehty yrityksen työntekijöiden sukupuolijakauman ja viimeisimpien rekrytointien perusteella.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa kehitettävien toimintamallien ja tuotteiden tulee soveltua molempien sukupuolien käyttöön yhtä hyvin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toimenpiteissä kehitetään toimintamallia ja tuotteita, joilla käytännön koulutustoiminnassa voidaan tukea esim. maahanmuuttajien ja muiden koulutuksien kohderyhmään kuuluvien osaamista sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi opinnoissa ja työelämässä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 2
Entistä paremmin toimivat sähköiset tiedonhallinnan ja -siirron järjestelmät vähentävät henkilöstön tarvetta liikkua paikasta toiseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 4
Sähköisen tiedonhallinnan myötä tulostamisen tarve vähenee.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Yrityksen kannattavuuden myötä verotulojen kasvu vaikuttaa myönteisesti paikalliseen elinkeinoelämään.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 5
Vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön tuotekehitysosaamisen kasvu, joka tulevaisuudessa voi hyödyntää myös muiden yrityksien osaamista. Parempien koulutustuotteiden kautta annettava parempi palvelu asiakasyrityksille.
Liikkuminen ja logistiikka 5 6
Paremmalla sähköisien järjestelmien käyttöönotolla kouluttajien ja hallinon matkat vähentyvät
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Paremmat työkalut suunnittelussa, toteutuksessa ja raportoinnissa parantavat työviihtyvyyttä
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Hankkeessa kehitettävien toimintamallit ja tuotteet soveltuvat molempien sukupuolien käyttöön yhtä hyvin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Erityisesti maahanmuuttajille suunnattujen koulutustuotteiden kehittäminen
Kulttuuriympäristö 3 3
Erityisesti maahanmuuttajille suunnattujen koulutustuotteiden kehittäminen
Ympäristöosaaminen 2 2
Erityisesti maahanmuuttajille suunnattujen koulutustuotteiden kehittäminen, joissa myös ympäristötietous yhtenä osana

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin Arffman Consulting Oy:n hallinnolliset järjestelmät sellaiselle tasolle, että ne toimivat tehokkaasti ja mahdollistavat nopean kasvun orgaanisesti tai yrityskauppojen kautta. Lisäksi kehitettiin uusia palvelutuotteita (kotoutumiskoulutus, työnvälitys), jotka vastaavat aikaisempia tuotteita paremmin nykyiseen markkinatilanteeseen.