Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71051

Hankkeen nimi: Multifuel -polttoaineenkäsittely

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 20.9.2015 ja päättyy 30.11.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MAB POWERTEC OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2682699-4

Jakeluosoite: Piiponraitti 1

Puhelinnumero: +358405561067

Postinumero: 37500

Postitoimipaikka: LEMPÄÄLÄ

WWW-osoite: www.mabpowertec.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marko Borg

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marko.borg(at)mabpowertec.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405561067

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektissa kehitetään lämpö- ja voimalaitoksille polttoaineen käsittelyyn ja varastointiin laitteita ja kustannustehokas toteutuskonsepti. Polttoaineena voi olla bio- tai jäteperäinen polttoaine. Asiakas saa yhden laitteiston usean eri polttoaineen hyödyntämiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 88 100

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 40 640

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 148 100

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 40 640

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Lempäälä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Piiponraitti 1

Postinumero: 37500

Postitoimipaikka: LEMPÄÄLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 8, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Pieni yritys
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Pieni yritys
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tuotekehitys on päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 4
Öljyö korvataan laitteisto käyttävällä laitoksilla. Kierrätystä tukevaa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Öljyö korvataan laitteisto käyttävällä laitoksilla. Kierrätystä tukevaa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 4
Öljyö korvataan laitteisto käyttävällä laitoksilla. Kierrätystä tukevaa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 4
Öljyö korvataan laitteisto käyttävällä laitoksilla. Kierrätystä tukevaa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Bio- ja jäteperäisten polttoaineiden käsittelylaitteisto
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Bio- ja jäteperäisten polttoaineiden käsittelylaitteisto pienten laitosten käyttöön (usein paikallisia)
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 5
Bio- ja jäteperäisten polttoaineiden käsittelylaitteisto pienten laitosten käyttöön (usein paikallisia)

9 Loppuraportin tiivistelmä

-