Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71060

Hankkeen nimi: Teollisen toiminnan kehittäminen, tuotantojärjestelmän ja johtamisjärjestelmän infrastruktuurin kehittäminen ja käyttöönotto tuottavuuden ja kasvun edellytysten parantamiseksi.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 26.5.2015 ja päättyy 30.8.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NEWICON OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2081705-0

Jakeluosoite: Viestikatu 1-3

Puhelinnumero: +358 504606718

Postinumero: 70600

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pohjolainen Kirsi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: talousjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kirsi.pohjolainen(at)newicon.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358504606718

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Teollisen toiminnan operaatioiden ja liiketoimintaprosessien infrastruktuurin kehittäminen ja käyttöönotto. Tavoitteet: teollisen toiminnan liiketoimintaosaamisen ja prosessien kehittäminen, tuotantojärjestelmien valinta ja strategisten kumppanuuksien kehittäminen, toimintojen tehostaminen ja optimointi lean mallissa, toimintamallin käyttöönotto ja integraatio tuotenimikkeistön hallintaan (PLM) sekä toiminnanohjausjärjestelmään (ERP). Teollisen toiminnan skaalautuvuuden varmistaminen osana laatujärjestelmää.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 195 860

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 184 004

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 195 860

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 184 004

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Viestikatu 1-3

Postinumero: 70600

Postitoimipaikka: KUOPIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 150, joihin työllistyvät naiset 60

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 150, joihin työllistyvät naiset 60

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toteutettu omana työnä. Todettu toimintaympäristössä tiettyjen tehtävien osalta miesvaltaisuus. Tasa-arvosuunnitelman mukaisesti työpaikan tehtävät eivät määrity sukupuolen mukaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa tehtävä työ ei ole erikseen mies- tai naispuolisen työntekijän työtä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Yrityksen kehittämisessä huomioidaan yleisesti kaikenlaisen tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-