Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71062

Hankkeen nimi: Laatujärjestelmän rakentaminen eläindiagnostiikkayrityksen tuotantoprosessien ja liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistamiseksi

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.6.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MOVET OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2549193-4

Jakeluosoite: Neulaniementie 2

Puhelinnumero: +358 458939700

Postinumero: 70210

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: www.movet.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Määttä Ann-Marie

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ann-marie.maatta(at)movet.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 458939700

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Movetin liiketoiminnan kasvu on ollut viime vuosina vahvaa. Kotimaisen kilpailukyvyn säilyttäminen isoja kansainvälisiä yrityksiä vastaan vaatii jatkuvasti resursseja. Päämääränä olisi tarjota kaikki tutkimukset saman katon alta. Movet Oy:n tavoitteena on keskittyä vahvaan tuotekehitykseen sekä yrityksen keskeisten prosessien toiminnan kehittämiseen kasvavan asiakasmäärän palvelun toiminnan tukemiseksi. Selkeä vaatimus tulevaisuuden tehokkaan kasvun mahdollistamiseksi on laatujärjestelmän luominen (ISO-17025) ja akreditointi, mikä onkin tämän projektin ydin. Laatujärjestelmän rakentamiseen tarvitaan osaavan oman henkilökunnan lisäksi paljon ulkopuolista asiantuntija-apua,laboratorio-ohjelmiston muokkausta, sekä laitteisto päivityksiä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 153 620

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 151 086

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 153 620

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 151 086

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Neulaniementie 2

Postinumero: 70210

Postitoimipaikka: KUOPIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yrityksemme kaikessa toiminassa on tasa-arvon edistämisen näkemys, jolla sukupuolinäkökulma ja tasa-arvon edistäminen sisällytetään kaikkeen toimintaan eli viedään valtavirtaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Yrityksemme kaikessa toiminassa on tasa-arvon edistämisen näkemys, jolla sukupuolinäkökulma ja tasa-arvon edistäminen sisällytetään kaikkeen toimintaan eli viedään valtavirtaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteet ovat esitetty aiemmin. Tavoitteet pitävät sisällään uusien työpaikkojen luomisen ja näihin työpaikkoihin tullaan valitsemaan tekijät sukupuolitasa-arvon arvot huomioiden.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
laatujärjestelmän rakentaminen parantaa myös ekologisuutta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Tuottajat saavat suoraan hyödyn kun palvelut lähempänä, nopeampana ja kotimaisena
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
kotimaiset näytteet jäävät suomeen, ei kujetusta ulkomaille
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Movetin liiketoiminnan kasvu on ollut kuluvina vuosina vahvaa. Kotimaisen kilpailukyvyn säilyttäminen isoja kansainvälisiä yrityksiä vastaan vaatii yritykseltä jatkuvasti resursseja ja päämääränä onkin tarjota kaikki tutkimukset saman katon alta. Movet Oy:n tavoitteena on keskittyä vahvaan tuotekehitykseen sekä yrityksen keskeisten prosessien toiminnan kehittämiseen kasvavan asiakasmäärän palvelun toiminnan tukemiseksi. Tämä projekti keskittyi ISO-17025 mukaisen laatujärjestelmän rakentamiseen, joka mm mahdollisti FINAS:n ja EVIRAN hyväksynnän saamisen tuotantoeläin salmonellan tutkimiseen. Hankkeessa keskityttiin muokkaamaan prosessit sekä työkalut ISO-17025 vaatimalle tasolle. Laatujärjestelmä rakentamiseen tarvittiin paljon resursseja: oman henkilökunnan työajan lisäksi myös ulkopuolista asiantuntija-apua. Hankkeessa saavutetut tulokset ja prosessikehitykset parantavat entisestään yrityksen kilpailukykyä kasvavilla markkinoilla ja mahdollistaa ylläpitämään vahvan kasvun, sekä luo uusia työpaikkoa tälle alueelle. Tämän lisäksi saavutetut muutokset luovat hyvää pohjaa yrityksen mahdolliselle kansainvälistymiselle.