Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71063

Hankkeen nimi: Smart ICT Competence Center - Selvitys

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2015 ja päättyy 31.8.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 020 798 600

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: VATANEN MATTI OSKARI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti.vatanen(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0207986120

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tieto- ja viestintäteknisetjärjestelmät (myöhemmin ICT-järjestelmät) ovat yleistyneet viime vuosina elämän kaikilla osa-alueilla. Älylaitteiden, -puhelinten, -tablettien ja tietokoneiden määrän kasvu mahdollistaa uudenlaisia hyödyntämismahdollisuuksia elämämme laadun, toiminnan tehokkuuden ja turvallisuuden parantamiseksi myös arktisilla alueilla. ICT-järjestelmien kehitys ja yleistyminen on luonut uusia maailmanlaajuisia ICT:tä hyödyntäviä megatrendejä kuten älykäs elinympäristö ja älykäs kaupunki. Lapin näkökulmasta uutta osaamista ja liiketoimintaa syntyy, kun ICT-alan teknologioita ja ratkaisuja integroidaan muille aloille eli tuotetaan ICT-ratkaisuilla lisäarvoa muille sektoreille. Näitä sektoreita Lapin ja arktisuuden näkökulmasta voivat olla esimerkiksi: älykäs ja turvallinen matkailu, energiatehokas rakentaminen, arktinen testaus, älykäs liikenne, uusiutuvan energian tuotanto ja älykäs maatalous. Lapin Arktisen Erikoistumisen -ohjelmankin mukaan arktista kasvua mahdollistaa yhtenä toimintakärkenä arktiset digitaaliset ratkaisut.
Lappiin todella tarvitaan modernia ICT-osaamista, jonka avulla voidaan luoda uusia työpaikkoja ja kehittää liiketoimintaa hyödyntämällä syntyvää ICT-osaamista monialaisesti. Lapin Ammattikorkeakoulun ICT-oppimisympäristön kehittäminen älykkääksi osaamisympäristöksi (esim. teemalla Smart Arctic City Lab) mahdollistaa uudenlaisen osaamisen ja ajattelun synnyn lapin alueen opiskelijoille ja elinkeinoelämälle. Alan megatrendien kuten Internet of Things, Big Data ja Cloud Computing hyödyntäminen meidän arktisen toimintaympäristön sovelluksissa voi lisätä merkittävästi ICT-alan vetovoimaa Lapin alueen koulutuksessa. Monialainen ICT-osaamisen hyödyntäminen tukee vahvasti Lapin AMKin strategiaa menestyä erityisesti luonnonvarojen älykkään käytön edistämisessä ja etäisyyksien hallinnassa.
Projektin tavoitteet:
Projektin tavoitteena on tehdä selvitys uuden, älykkään ICT-osaamisympäristön kehittämisestä tuottamaan lappilaista ICT:n monialaista hyödyntämisosaamista palvelemaan arktisen alueen kestävää kehitystä. Uuden ICT-osaamisympäristön kehittämisen selvitystyössä huomioidaan myös Lapin AMKin koulutuksen ja TKI-toiminnan kytkeytyminen entistä voimakkaammin yhteen. TKI:n ja opetuksen tehokkaampi yhteistyö ja kommunikaatio lisäävät uusimman tiedon saantia ja hyödyntämistä laajamittaisesti. Tämä luo mahdollisuuksia uudistua nopeammin ja pysyä alan kilpailussa mukana. Tarkoitus on kehittää selvityksen pohjalta uusi ICT-osaamisympäristö, jossa sekä koulutus että TKI-toimijat voivat yhteisesti hyödyntää samaa fyysistä, älykästä ympäristöä.
Toimenpiteet:
Uuden ICT-Osaamisympäristön kehittäminen – kokonaisuus jaetaan vaiheisiin. Nyt haetaan rahoitusta selvitysosiolle, jossa määritellään ja suunnitellaan uusi älykäs ICT-osaamisympäristö ja sen kytkeytyminen muihin osaamisympäristöihin.
Myöhemmin haetaan (helmikuussa 2016) kehittämisosaa ja investointiosaa erillisinä hankkeina yhdessä rakennuslaboratorion kehittämisen kanssa. Kehittämisosassa toteutetaan myös ylläpito- ja huoltosuunnitelmat osaamisympäristön toimivuuden ja kestävän toiminnan jatkumiseksi.
Viimeisessä vaiheessa tullaan hakemaan rahoitusta älykkään osaamisympäristön kytkemisessä kansainväliseen verkostoon. On myös huomioitavaa, että Uuden ICT-osaamisympäristön kehittäminen kytketään investointivaiheessa yhteen Lapin AMKissa tällä hetkellä olemassa oleviin kehitysympäristöihin (RAK LAB, Smart Energy Demo – ympäristö, Arctic Power laboratorio, pLAB).
Tulokset:
Projektin tuloksena syntyy selvitys määrittelyinen ja suunnitelmineen uudesta, älykkäästä ICT-osaamisympäristöstä, joka palvelee käyttäjiään tarjoten kansainvälisesti kilpailukykyisen innovaatioalustan kehittää ja innovoida uusia ICT:tä hyödyntäviä sovelluksia, järjestelmiä, palveluita ja toimintatapoja. Osaamisympäristön ensisijainen käyttäjäryhmä on alueen TKI- ja elinkeinotoimijat, mutta myös koulutus voi hyödyntää kehitettävää älykästä osaamisympäristöä toiminnassaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat Lapin AMKin TKI-toimijat ja tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Myös alueen elinkeinoelämä hyötyy uuden osaamisympäristön myötä kasvavasta osaamisesta ja uusista ICT:n soveltamistavoista.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Muut alat kuten rakentaminen, energia, liikenne, matkailu, maatalous ja hyvinvointiala hyötyvät älykkään ympäristön kautta syntyvän osaamisen ja työvoiman hyödyntämisestä.
Pitkällä aikavälillä lappilaista elinkeinoelämää tehostetaan, automatisoidaan ja modernisoidaan syntyvän ICT-osaamisen avulla.
Joukko lappilaisia yrityksiä ja organisaatioita näkee uuden Smart ICT Competence Centerin potentiaalisena innovaatio- ja tuotekehitysalustana oman liiketoimintansa kasvattamiselle ja uusien työpaikkojen synnylle.
Mukaan innostuneita yrityksiä/organisaatioita kuvattuna alla:
Sähkötapio Oy - Hyödyntävät KNX-automaatioteknikkaa toiminnassaan ja näkevät että uusi ICT-innovaatioalusta mahdollistaa kilpailukyvyn parantamisen Lapissa sähköalallakin.
Rovaniemen Energia ja Vesi Oy - Näkevät älykkään kehittämisympäristön ja kiertotalouden tärkeinä kehitysalueina. Älykästä alustaa voidaan hyödyntää energiatehokkuuden parantamisessa.
Frozen Innovations Oy - Näkevät Smart ICT Competence Centerin mahdollistavan älykkäiden ylläpito- ja huoltomenetelmien kehittämisen lumirakennelmien palveluihin.
Rovaniemen Kehitys Oy - Vievät eteenpäin Data Centerin hankintaa Rovaniemelle. Yhteistyöstä on sovittu alustavasti älykkäällä ICT:llä toteutettavan energianhallinnan osalta. Smart ICT Competence Center mahdollistaa tämän monialaisen ICT-energia-energiatehokas rakentaminen kytköksen.
Arctic Connect Oy - Näkevät, että Smart ICT Competence Centerin myötä erityisesti datanhallinta ja -analyysiasioissa voisi olla heille businesspotentiaalia.
Aurora DS - Neuvottelut heidän kanssaan ovat käynnissä. Ilmaisivat mielenkiintonsa Smart ICT Competence Centeriä kohtaan. Tarkemmat keskustelut käydään syksyllä 2015.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 88 137

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 88 137

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 117 517

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 117 517

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Jokiväylä 11

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeelle tehtiin sukupuolivaikutusten arviointi Lapin Letkan Suvauskoneella. Tuloksen mukaan hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeelle tehtiin sukupuolivaikutusten arviointi Lapin Letkan Suvauskoneella. Tuloksen mukaan hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke huomioi sukupuolitasa-asrvo näkökulman, mutta tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen varsinainen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Älykkään ICT-ympäristön mahdollistamilla ICT-ratkaisuilla voidaan tukea monialaista toimintojen tehostamista, myös luonnonvarojen kestävän käytön lisäämistä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Älykkään ICT-ympäristön mahdollistamilla ICT-ratkaisuilla voidaan tukea monialaista toimintojen tehostamista.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Älykkään ICT-ympäristön mahdollistamilla ICT-ratkaisuilla voidaan tukea monialaista toimintojen tehostamista. Erityisesti liikenteen ja rakennusten päästöjä voidaan pienentää ICT:n avulla
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Älykkään ICT-ympäristön mahdollistamilla ICT-ratkaisuilla voidaan tukea monialaista toimintojen tehostamista.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 3
Älykkään ICT-ympäristön mahdollistamilla ICT-ratkaisuilla voidaan kehittää uusiutuvia energiaratkaisuita automaatiom ,visualisoinnin ja mittausjärjestelmien osalta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Älykkään ICT-ympäristön mahdollistamilla ICT-ratkaisuilla voidaan tukea monialaista toimintojen tehostamista.ICT:tä tarvitaan jatkossa kaikilla aloilla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 3
Älykäs ICt-osaamisy,päristö tarjoaa opiskelijoille ja uusille yritäjille alustan kehittää aineettomia tuotteita tai palveluita mahdollistamalla uuden osaamisen synnyn.
Liikkuminen ja logistiikka 4 2
Älykkään ICT-ympäristön mahdollistamilla ICT-ratkaisuilla voidaan tukea monialaista toimintojen tehostamista. Erityisesti liikenteen älykkäitä ratkaisuita tai palveluita voidaan kehittää ICT:n avulla
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 1
Älykäs ICT-osaamisympäristö tarjoaa alustan monialaisten sovellusten kehittämiselle, myös hyvinvointialan.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kuvaus:
Smart ICT Competence Center -Selvitys 2015-2016 oli Lapin AMKin toteuttama hanke, jonka tavoitteena oli selvittää ammattikorkeakoulun ICT-ympäristöjen kehitystarpeet. Kehitystarpeita selvitettiin laaja-alaisesti eri sidosryhmien näkökulmasta. Näitä sidosryhmiä olivat alueelliset yritykset, Lapin AMKin TKI-toimijat ja koulutustoimijat. Selvityksen tarkoituksena oli kerätä aineisto kehitysnäkymistä ja -tarpeista sekä suunnitella niiden pohjalta kehitysympäristön uudistaminen. Toteutus jaettiin määrittely- ja suunnitteluvaiheisiin. Määrittelyvaiheessa toteutettiin yrityshaastattelut, työpajat sekä alan globaalien muutostrendien katsaus. Kerättyjen aineistojen pohjalta tehtiin aineiston analyysi ja luotiin tarvemäärittely kehitystarpeista koskien uutta osaamista, laitteistoa, tiloja ja toimijoiden välistä yhteistyötä.

Määrittelyn pohjalta siirryttiin suunnitteluvaiheeseen. Suunnitteluvaiheessa toteutettiin osaamisen kehittämisen suunnitelmat, laitteistohankintasuunnitelmat, tilasuunnittelmat, kehitysympäristössä toimivien eri tahojen yhteistyön suunnittelu, sekä jatkotyötä varten ositettiin ja projektoitiin kehittäminen aikataulutuksineen.

Tulokset:
Smart ICT Competence Center -Selvitys hankkeen tuloksena syntyi jatkokehityssuunnitelmat Lapin AMKin ICT-kehitysympäristöjen uusimiselle. Tulosten mukaan pelkkä kehitysympäristöjen "face lift" ei riitä, vaan alan nopean muutoksen ja digitalisaation vaikutusten täysimittaiseen hyödyntämiseen Lapissa tarvitaan laajempaa katsontakantaa. Lapin AMKissa rakennusalan toteuttama RAKLAB 2016 -hanke nosti esille älykkäiden järjestelmien ja digitalisaation voimakkaat vaikutukset rakennettuun ympäristöön. Hankkeiden yhteistyönä syntyi "Älykkään elinympäristön teknologiat", kokonaisuus, joka integroi yhteen ICT- ja rakennusalojen kehittämisen Lapin AMKin kehitysympäristöissä. Osaltaan Älykkään elinympäristön teknologiat vastaa maailmalla yleistyvää älykaupunki-ajattelua.

Älykkään elinympäristön teknologiat sisältää neljä strategista teemaa, joita ovat Älykkäät järjestelmät, Kestävä rakennettu ympäristö, Älykäs energianhallinta ja Digitaalinen rakennettu ympäristö.
Älykkäät järjestelmät sisältävät vielä neljä alateemaa: Teollinen Internet, Pilvipalvelut ja Big Data, Pelilliset teknologiat, Webteknologiat ja datan visualisointi. Edellä mainittua strategista kokonaisuutta lähdetään kehittämään Lapin Liiton EAKR-rahoitteisissa hankkeissa 2016-2018. Jatkohankkeet ovat Älykkään elinympäristön teknologiat - Investoinnit sekä Älykkään elinympäristön teknologiat - Kickstart. Lisäksi ESR-haussa on sisällä osaamisen kehittämisen hankehakemus, jossa tarkoituksena on tuottaa uutta osaamista Lappiin älykkään elinympäristön kontekstissa. Kehityspanoksena puhutaan 2 miljoonan euron kokonaisuudesta, jonka pohjalta odotetaan toki nousevan yritysten kehitysprojekteja ja uusia T&K-projekteja, jotka lisäävät entisestään kokonaisuuden vaikuttavuutta.

Kokonaisuutena Smart ICT Competence Center -Selvitys hankkeen myötä toiminnan integroituminen strategisesti rakennustekniikan kanssa on luonut täysin uudenlaisen mallin kehittää korkeakoulun toimintaa Suomessa. Älykkään elinympäristön teknologiat -aiheesta on järjestetty jo yksi seminaari Älykkään energianhallinnan teemalla keväällä 2016 ja jatkoa on tulossa. Kokonaisuus herättää aitoa kiinnostusta useissa eri sidosryhmissä. Isona tavoitteena onkin luoda kestävää kasvua ja työtä Lappiin Älykkään elinympäristön avulla.