Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71064

Hankkeen nimi: Lumi arktisena resurssina: Talven kulttuuri, Arktinen muotoilu ja teknologia - Uudet lumi- ja jäärakentamisen innovaatiot

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2015 ja päättyy 30.4.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: PL 122

Puhelinnumero: 016 341341

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: IHALMO ANNE MARIA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.ihalmo(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407250199

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Esiselvityshanke kartoittaa kansainvälisesti lumi- ja jäärakentamisen tutkimisen ja soveltamisen nykytilaa arktisen muotoilun ja taiteen kontekstissa. Hanke kartoittaa Lapin yliopistossa ja Lapin ammattikorkeakoulussa tehtävän kehittämistutkimuksen ja innovaatiotoiminnan mahdollisuuksia yhteistyöhön erityisesti pohjoismaisen ja japanilaisen lumi- ja jäätutkimuksen ja -alan soveltamisen kanssa. Kartoituksessa keskitytään yliopistojen ja tutkimuslaitosten toiminnan lisäksi tutkimustulosten soveltamistapojen kartoittamiseen elinkeinoelämän ja yritysten saumakohdassa.

Hankkeessa luodaan suunnitelma monialaisesta ja kansainvälisestä verkostosta, joka tuottaa sekä kulttuurista että teknologista tutkimusta ja osaamista alalla toimiville yrityksille ja elinkeinoelämälle. Tämän vuoksi hankkeessa selvitetään talven, lumen ja jään mahdollisuuksia yhtäaikaisesti kulttuurin, kulttuurituotannon ja teknologisten innovaatioiden kehittämiselle.

Esiselvityshankkeen tärkeimpänä tavoitteena on laatia strateginen etenemissuunnitelma (Roadmap) lumi- ja jäärakentamisen ja -muotoilun mahdollisuuksista alueen kehittämisessä. Tuloksena on suunnitelma lumi- ja jäärakentamisen ja lumimuotoilun (Arktisen muotoilun) uuden sukupolven tuotteiden kehittämisestä alueen matkailun, rakennetun ympäristön ja elinkeinoelämän kontekstissa. Road map sisältää suunnitelmat siitä kuinka Lappilainen lumi- ja jääosaaminen verkottuu keskeisten Eurooppalaisten alan TKI toimijoiden kanssa. Tuloksena on kansainvälistä verkostoa hyödyntävä suunnitelma. Hankkeessa selvitetään miten lunta ja jäätä voitaisiin hyödyntää entistä monipuolisemmin alueen matkailussa ja osana rakennettua ympäristöä kehittämällä uudenlaisia tuotteita ja palveluita, joissa hyödynnetään esimerkiksi lumeen ja jäähän liittyviä elämyksellisiä, aistimuksellisia ja kulttuurillisia elementtejä.

Esiselvityshankkeessa pyritään selvittämään mahdollisuudet uusien ja kestävämpien arktisen matkailusektoria palvelevien lumen ja jäärakentamisen tuotteiden kehittämiselle. Tavoitteena on laatia suunnitelma sellaisten menetelmien kehittämiselle, joilla lumi ja jäärakenteita voitaisiin hyödyntää ympärivuotisesti ja löytää innovatiivisia lumimuotoilun ja lumirakentamisen ratkaisuja, joita voitaisiin hyödyntää myös kaupallisesti. Talven, lumen ja jään kulttuuristen merkityksien tutkimuksen avulla luodaan paremmat edellytykset entistä korkealaatuisemmalle lumimuotoilulle.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun ja kansainvälisten partnereiden kanssa. Hankkeessa pyritään parantamaan alueen valmiuksia teknologisessa muutoksessa ja tukea älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla lumimuotoilun (Arktisen muotoilun), lumi- ja jäärakentamisen, talvi- ja kylmäteknologian osaamista kulttuurin tutkimukseen ja ohjelmisto- ja mittausteknologioihin sekä 3D-visualisointiympäristöihin.

Tämän hankkeen tulosten ja toimintojen pohjalta seuraava askel lumi- ja jää osaamisen tutkimus ja kehittämistoiminnassa on laatia Interreg Nord hakemus Pohjoismaisten partnereiden kanssa, sekä luoda yhteydet Euroopan lumi- ja jäärakentamisen TKI toimijoiden välille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat yritykset ja koulutusorganisaatiot, jotka osallistuvat rakennettujen lumi- ja jääympäristöjen ja niihin liittyvien tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen: lumi- ja jäärakentamisen eri osa-alueilla toimivat yritykset, tutkijat, kehittäjät, viranomaiset, opettajat ja opiskelijat.

Hanke tukee seuraavien ammattiryhmien työllistymistä sektorille: arkkitehdit, muotoilijat, rakennesuunnittelijat ja rakentajat, jää- ja lumenveistäjät, rakennustarkastajat, talvitapahtumien toteuttajat sekä valaisemisen, media-alan ja kulttuurituotannon ammattilaiset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliseen kohderyhmään kuuluvat lumi- ja jäärakennusten tilaajina, käyttäjinä ja hyödyntäjinä toimivat ohjelmapalveluyritykset, hotellit ja majoitusliikkeet, ravintolat ja erilaiset tapahtumajärjestäjät, puutarha- ja puistotyöntekijöitä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 63 088

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 61 616

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 84 117

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 82 154

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 122

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Syvällisempää analyysiä ei pidetty hankkeen tavoitteiden kannalta tässä vaiheessa tarpeellisena. Suvauskoneen antama arvio on että hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen suunnittelussa on kiinnitetty huomiota Lapin lumi ja jäärakentamisen painottumiseen miehiseen maailmaan. Hankkeen kaikkiin toimenpiteisiin osallistuu enimmäkseen miehiä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Asia on tärkeä, mutta tässä ko. hankkeessa on muita keskeisiä horisontaalisia tavoitteita, kuten kestävä kehitys.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Uudet innovaatiot rakennustekniikassa vievätlumirakentamisen uudelle ja kestävämmälle kehityksen tasolle. Kestävä energiankäyttö lumirakentamisessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 2
Kulttuurimatkailupalvelujen sisällöllinen kehittäminen luo alueellista hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 4
Lumi- ja jäärakentaminen on tärkeä osa Lappilaista kulttuuriympäristöä ja kehittyvää matkailua tukevaa toimintaa.
Ympäristöosaaminen 0 3
Hankkella on välillistä merkitystä myös ympäristötietoisuuden ja osaamisen näkökulmasta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Lumi arktisena resurssina: Talven kulttuuri, Arktinen muotoilu ja teknologia. Uudet lumi- ja jäärakentamisen innovaatiot (LumiAR) -esiselvityshankkeessa kartoitettiin kansainvälisesti lumi- ja jäärakentamisen tutkimisen ja soveltamisen nykytilaa arktisen muotoilun ja taiteen kontekstissa (Arktisen muotoilun klusteri ja Arkinen älykäs erikoistuminen). Hankkeella vahvistettiin Lapin yliopistossa ja Lapin ammattikorkeakoulussa tehtävän kehittämistutkimuksen ja innovaatiotoiminnan yhteistyömahdollisuuksia erityisesti pohjoismaisen ja japanilaisen lumi- ja jäätutkimuksen ja yritystoiminnan kanssa. Kartoituksessa keskityttiin yliopistojen ja tutkimuslaitosten toiminnan lisäksi tutkimustulosten soveltamismallien arvioimiseen elinkeinoelämän ja yritysyhteistyön saumakohdassa.

Kartoituksen pohjalta LumiAR -hankkeessa luotiin perustaa monialaiselle kotimaiselle ja kansainväliselle verkostoitumiselle, joka vahvistaa sekä kulttuurista että teknologista tutkimusta ja osaamista sekä tukee lumialalla toimivia yrityksiä ja elinkeinoelämää. Tämän vuoksi hankkeessa selvitettiin talven, lumen ja jään mahdollisuuksia yhtäaikaisesti kulttuurin, kulttuurituotannon ja teknologisten innovaatioiden kehittämisessä. Yhteistyön avulla pyritään vahvistamaan lumialan pohjoismaista kärkiosaamista. Hankkeessa selvitettiin minkä tyyppiset toimijat ovat lumialan (lumi- ja jäärakentaminen, talvi- ja kylmäteknologia, lumimuotoilu ja talvitaide) kehittämisen kannalta olennaiset siten, että yhteistyöverkoston kokoonpano olisi mahdollisimman laaja-alaisesti ja asiantuntevasti klusteroitunut. Hankkeessa innostettiin yhteistyötahoja strategiseen yhteistyöhön ja etsittiin kansainvälisiä toimijoita (tutkimuslaitokset, kaupungit ja yritykset), jotka sitoutuvat kehittämään lumi- ja jääalaa yhteistyössä Pohjois-Suomen toimijoiden kanssa.

Kartoituksessa hyödynnettiin myös Arktisen yliopiston Arctic Sustainable Art and Design (ASAD) sekä Arctic Engineering ja Commercialization of Science and Technology for the North (CSTN)-verkostoja.

LumiAR-hankkeessa laadittiin strateginen etenemissuunnitelma (Roadmap) tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalle, joka tähtää uusien innovaatioiden käyttöönottoon lumialalla. Hankkeessa määriteltiin kartoituksen ja verkostoyhteistyön pohjalta alan kehittämisen keskeiset tutkimusalueet, tutkimustiedon tarpeet ja kehittämiskohteet käytännön kentälle sekä hankkeet aikatauluineen, joiden avulla kehittämistyö pyritään toteuttamaan toimijoiden kesken.