Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71065

Hankkeen nimi: Liiketoiminnan kehittäminen, viennin aloittaminen (metalli).

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.4.2014 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LATTA-AIHIO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2624942-9

Jakeluosoite: Pajamäenpolku 2

Puhelinnumero: +358

Postinumero: 32200

Postitoimipaikka: LOIMAA

WWW-osoite: www.latta-aihio.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Peltola Markku

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: markku.peltola(at)latta-aihio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400918686

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yrityksen liiketoiminnan toimintaympäristön ajantasaistaminen nykyhetken vaatimuksia vastaavaksi sekä kehittäminen. Hanke sisältää kone- ja laiteinvestointeja, ulkopuolisia kehittämisasiantuntijapalveluita, tuotteiden ja uusien tuotteiden vientimahdollisuuksien kartoittamista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 15 670

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 8 160

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 15 670

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 8 160

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Halsua

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lestijärventie 172

Postinumero: 69510

Postitoimipaikka: HALSUA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Toimiala on ns. raskas metaliteollisuus.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Toimialalta ei synny ongelmajätettä. Hukkapalat kierrätykseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Tuotetaan kotimaisen uusiutuvan energian lämpölaitoksille kattilan ja kuljetuskaluston osia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 0
Työtilaisuuksia harvaan asutulle maaseudulle.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 1
Edistää uusiutuvan energian käyttöä

9 Loppuraportin tiivistelmä

Latta-Aihio Oy hankki uusia koneita ja laitteita kehittämään tuotannon tehokkuutta. Laskutusohjelman hankinta. Latta-Aihio Oy valmisti uuden kierrekoneen itse ruuvikierteiden valmistamista varten. Koneen avulla saadaan lisättyä tuotantoa sekä mahdollisuuksia monipuolistaa tarjontaa kierteiden koossa.