Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71071

Hankkeen nimi: SafeWine

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.1.2015 ja päättyy 30.6.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SOINET OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2409395-0

Jakeluosoite: Kaitoväylä 12

Puhelinnumero: +358 505556556

Postinumero: 90570

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: http://www.soinet.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ronkainen Hannu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: CEO

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannu.ronkainen(at)soinet.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 505556556

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Safewine- konsepti on alkoholijuomien valmistuksen-, jakelun- ja asiakasinformaation kattava tiedonkulun, tunnistuksen ja jäljitettävyyden järjestelmä. Hankkessa on tarkoituksena valmistella demon kehitysprojektia. Projektissa keskitytää valmistuspään tuotetietojen keräämiseen tuotevarmennusta ja tuoteinformaatiota varten.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 9 450

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 9 450

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 9 450

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 9 450

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kaitoväylä 12

Postinumero: 90570

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole olennaista tässä projektissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole olennaista tässä projektissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole olennaista tässä projektissa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei ole olennaista tässä projektissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei ole olennaista tässä projektissa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei ole olennaista tässä projektissa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei ole olennaista tässä projektissa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei ole olennaista tässä projektissa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei ole olennaista tässä projektissa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei ole olennaista tässä projektissa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Suora ja alihankinnan kautta tuleva työllisyysvaikutus
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Tavoitteena luoda perustaa tuote- ja palvelukonseptille.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei ole olennaista tässä projektissa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei ole olennaista tässä projektissa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei ole olennaista tässä projektissa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei ole olennaista tässä projektissa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei ole olennaista tässä projektissa.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei ole olennaista tässä projektissa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ks. Loppuraportti -liite