Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71072

Hankkeen nimi: Liiketoiminnan kehittämishanke kansainvälisille markkinoille

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 9.5.2015 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: FIN DOOR OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0190354-3

Jakeluosoite: Alarannantie 312

Puhelinnumero: +358 400224857

Postinumero: 91100

Postitoimipaikka: II

WWW-osoite: www.findoor.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jaara Tauno

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tauno.jaara(at)findoor.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400224857

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Liiketoiminnan kehittämishankkeella on kolme päätavoitetta: yrityksen liiketoiminnan kasvattaminen ja kehittäminen (liikevaihtotavoite 2015-2016: yli 3,0 miljoonaa euroa), palvelujen tuotteistaminen ja kansainvälisten markkinoiden avaaminen. Liiketoiminnan kasvattamisessa keskeisessä asemassa on avainhenkilöiden rekrytointi. Hankkeessa palkataan yritykseen 1 uusi avainhenkilö; Palvelujen tuotteistamisprosessissa keskitytään vastaamaan kansainvälisten asiakkaitten tarpeita Lisäki hankkeen tarkoituksena on kansainvälisten markkinoiden avaaminen ja liiketoiminnan käynnistäminen, erityisesti Ruotsiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 50 500

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 50 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 50 500

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren

Kunnat: Ii

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lieksentie 11

Postinumero: 91100

Postitoimipaikka: II

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Pyritään työllistämään miehiä ja naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Pyritään työllistämään miehiä ja naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Naisia lisätään työpaikalle.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-