Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71074

Hankkeen nimi: Kansainväliset kanavat tilatuille dokumenteille

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2015 ja päättyy 30.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NEW DAWN OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2167835-5

Jakeluosoite: Kauppiaskatu 9B A6

Puhelinnumero: +358504311000

Postinumero: 20100

Postitoimipaikka: TURKU

WWW-osoite: www.newdawn.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hällfors Panu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Ltkehitysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: panu.hallfors(at)newdawn.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 442395248

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Selvitys tilattujen tai yhteistuotettujen dokumenttien kansainvälisistä myyntikanavamahdollisuuksista: jakelijat, voitonjakomallit ja markkinapaikat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 4 010

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 4 010

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 4 010

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 4 010

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun

Kunnat: Turku

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kauppiaskatu 9b A6

Postinumero: 20100

Postitoimipaikka: TURKU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Analyysi on tehty itse New Dawnissa. Hanke kohdistuu markkinaselvitykseen ja lopputulokset ovat analyysejä jotka eivät suoraan vaikuta henkilöihin. Kuitenkin välillisiä vaikutuksia on esimerkiksi rekrytointien muodossa. Alan yritysten henkilöstössä sekä asiakkaidemme toimialoilla henkilöstön sukupuo
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toistaiseksi New Dawnin henkilöstöstä kaikki neljä ovat tällä hetkellä miehiä, rekrytoinneissa tullaan arvioimaan vaikutus tasa-arvodynamiikkaan ja yrityksen henkilöstön sisäisten roolitusten sukupuoli.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite liittyy ihmisiä ja rooleja koskemattomiin analyyseihin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Kehitämme tilausdokumenttipalveluitamme.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

New Dawn on hankkeen aikana osallistunut kansainvälisiin elokuvamarket-tapahtumiin Yhdysvalloissa ja Euroopassa verkostoituakseen ja neuvotellakseen kansainvälisten myyntiagenttien ja levittäjien kanssa tilausdokumenttien levitysratkaisuista. New Dawn on myös tavannut Suomessa lukuisia kansainvälisillä markkinoilla toimivia dokumenttituottajia, joita haastattelemalla on koottu näkemyksiä levitysmarkkinasta. Lisäksi on osallistuttu dokumenttituottajille suunnattuun ohjelmaan, jossa on sparrattu kansainvälisen dokumenttielokuvatuotannon ratkaisuja, sekä tilattu juristin tukipalveluja tilausdokumenttisopimusmallien luomisessa. New Dawn on ollut keskusteluissa ja tapaamisissa 17 kansainvälistä levitystä tekevän myyntiagentin kanssa sekä lisäksi kolmen muun kansainvälisen tuottajan kanssa, jotka ovat olleet kiinnostuneita yhteistuotannon ja levityssopimuksen yhdistämisestä. Näiden kautta on muodostettu selkeä kuva siitä, millaisia edellytyksiä levittäjät tai rahoittavat levittäjät näkevät onnistuneen tilausdokumentin kaupallistamiselle.