Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71083

Hankkeen nimi: Sähköinen palvelu osaamisintensiivisten palvelujen kehittämiseen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.10.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ECONIA YRITYSPALVELUT OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 1054184-7

Jakeluosoite: Peltotie 20

Puhelinnumero: +358 26305300

Postinumero: 28400

Postitoimipaikka: ULVILA

WWW-osoite: www.econia.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Salmivala Elina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: elina.salmivala(at)econia.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 544 7344

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää koko taloushallinnon toimialaa kehittävä sähköinen palvelu yritysten ja oppilaitosten tarpeisiin. Tavoitteena on luoda kaupallisesti tehokas, alan markkinoita muuttava, osaamista varmistava ja kehittävä ohjelmistopalvelu. Toimenpiteitä ovat sisältö- ja ohjelmistokehitys sekä graafisen ulkoasun ja markkinointiviestinnän suunnittelu. Hankkeessa kehitetään taloushallintoalalle erityisesti tilitoimistomaailmaan aivan uudenlainen palvelu.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 23 710

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 23 637

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 23 710

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 23 637

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Porin

Kunnat: Ulvila

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Peltotie 20

Postinumero: 28400

Postitoimipaikka: ULVILA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristöä on analysoitu sekä hakijan omien asiantuntijoiden toimesta että käyttäen apuna alan kattojärjestöä sekä TEM:n toimiaraporttia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Keskeisimpinä menentelmänä on vuosittain päivitettävä tasa-arvosuunitelma, jossa määriettlyt toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi on huomioitu hankkeen toiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuoltten välisen tasa-arvon edistäminen on merkityksellinen, mutta ei hankkeen päätavoitteena.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 9
Hanke edistää loppuasiakkaiden liiketoimintaa parantuneen osaamisen kautta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 0
Hankkeessa kehitetään toimialalle uusi palvelu.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 0
Hankkeessa kehitettävä palvelu kehittää toimialan työntekijöiden osaamista, koulutuksen suuunittelua ja sitä kautta työhyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-