Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71099

Hankkeen nimi: Arktisen alueen kaivosteollisuuden hiilijalanjäljen pienentäminen -esiselvitys

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0973110-9

Jakeluosoite: Toripuistikko 5-7

Puhelinnumero: 020 798 4000

Postinumero: 96200

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.redu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Petteri Bäck

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: petteri.back(at)redu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 138 6230

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Arktisen alueen kaivosteollisuuden hiilijalanjäljen pienentäminen -esiselvityshanke

Kaivosteollisuuden rooli suomalaisessa elinkeinoelämässä on merkittävä ja niiden vaikutukset Lapin maakunnan elinkeinoelämään ovat huomattavia. Käynnissä olevat uudet kaivoshankkeet osoittavat alalle suurta kasvua ja kehitystä. Kaivosteollisuuden kehittyminen ja voimistuminen nostaa ajankohtaiseksi asiaksi Lapin ympäristön ja luonnonvarojen kestävän käytön. Esiselvityksessä on tarkoituksena selvittää keinoja muuttaa kaivosteollisuuden energian tarvetta ekologisesti kestävämpään suuntaan.

Esiselvityksen yhtenä tavoitteena on kartoittaa mahdollisuuksia pienentää kaivosteollisuuden ja siihen liittyvien osatoimintojen hiilijalanjälkeä. Vähähiilisyyden ja energiatehokkaiden menetelmien lisääminen ja kehittäminen tukevat luonnonvarojen kestävää käyttöä ja näiden toimintamallien kehittäminen alueellamme on erityisen tärkeää. Selvitystyö tehdään yhdessä laaja-alaisen yhteistyöverkoston kanssa. Verkosto sisältää edustajia kaivosyhtiöistä, kaivosteollisuuden muista toimijoista, koulutuslaitoksista ja kunnista.

Esiselvityshankkeen toimenpiteenä on myös tiedottaminen, jolla pyritään lisäämään alueen väestön tietoisuutta kaivosteollisuuden ympäristövastuusta ja sen mukaisesta toiminnasta. Tietoisuuden lisääminen vahvistaa kaivosteollisuuden hyväksyntää (sosiaalinen kestävyys), lisää mahdollisuuksia alueen eri elinkeinojen yhteensovittamiseen (yhdenvertaisuus) ja vähentää miesten ja naisten välistä ammatillista kuilua (sukupuolten tasa-arvo).

Esiselvityksen tuloksena on mm. raportti kaivosteollisuuden vähähiilisyyden lisäämisen keinoista. Tämän lisäksi tuloksena on monialainen yhteistyöverkosto.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Esiselvityshankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat yhteistyöverkostoon kuuluvat jäsenet. Verkosto muodostuu kaivosyhtiöiden, muun kaivosteollisuuden (esim. pk-yritykset), kuntien ja koulutusorganisaatioiden toimijoista.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Esiselvityshankkeen toimenpiteet ja tulokset vaikuttavat varsinaisten kohderyhmien lisäksi myös muihin alueemme kaivosteollisuuden toimijoihin.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 43 932

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 43 932

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 62 760

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 62 760

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Pohjois-Lapin, Tunturi-Lapin

Kunnat: Sodankylä, Rovaniemi, Kolari, Kittilä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kaarrostie 15

Postinumero: 99600

Postitoimipaikka: Sodankylä

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on laaduttu toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta. Analyysi on tehty suvauskoneella. Hanke edistää naisten ja miesten asioita tasapuolisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (erityisesti toimenpide 3 osalta).
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hankkeen toimenpiteet edesauttavat sukupuolten tasa-arvon lisäämistä (ammattialaan liittyvien kuilujen pienentäminen).

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 0
Hankkeen lähtökohta ja tavoitteiden asettelu pohjautuu kestävän kehityksen periaatteisiin ja toimintamalleihin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 0
Hankkeen toimenpiteet ja tavoitteet vaikuttavat osaltaan ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen (tiedottaminen&koulutus).
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 0
Hankkeen toimenpiteet ja tavoitteet vaikuttavat osaltaan kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuuden säilymiseen (tiedottaminen&koulutus).
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 0
Hankkeen toimenpiteet ja tavoitteet vaikuttavat tässä kohdassa muun muassa maaperään ja ilmaan. Toimenpiteitä, joilla näihin asioihin vaikutetaan, ovat mm. tiedottaminen ja koulutus.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 5 0
Esiselvityksen kohdealueella on Natura 2000 ohjelmaan kuuluvia alueita.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 0
Tiedottamisen avulla pystytään lisäämään materiaalien ja jätteiden ekologista käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 0
Hankkeessa selvitetään kaivosteollisuuden uusiutuvan energiakäytön kohteita.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 0
Hankken tavoitteet, tulokset ja toimepiteet lisäävät mm. kaivosteollisuuden sosiaalista hyväksyntää, mikä vaikutta alueen elinkeinorakenteen kestävyyteen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 3
Hankkeen toimenpiteenä selvitetään, miten kaivosteollisuuden hiilijalanjälkeä voidaan vähentää. Aineettomat tuotteet ja palvelut ovat yksi keino vähähiilisyyden lisäämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 6 0
Hankkeen toimenpiteenä selvitetään, miten kaivosteollisuuden hiilijalanjälkeä voidaan vähentää. Logistiikka on yksi osa-alue, missä vähähiilisyyttä voidaan parantaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 6
Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet vaikuttavat myös alueen väestön hyvinvointiin (osallisuus, työllisyys, tiedon saatavuus).
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Hanke vaikuttaa tasa-arvon edistämiseen, mm. vähentämällä miesten ja naisten välisiä ammatillisia kuiluja.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Tiedottamisen avulla hankkeessa pyritään vähentämään eriarvoisuutta ja lisäämään yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta (eri elinkeinojen yhteensovittaminen).
Kulttuuriympäristö 0 5
Kaivokset vaikuttavat huomattavasti alueemme ympäristöön. Vähähiilisyyden lisääminen ja ympäristötietoisuuden parantaminen vaikuttavat myönteisesti myös alueemme ympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 5
Hankkeen toimenpiteet lisäävät yhteistyöverkoston jäsenten ympäristöosaamista. Lisäksi tiedottaminen lisää alueemme väestön tietoisuutta mm. kaivosten ympäristövastuusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Arktisen alueen kaivosteollisuuden hiilijalanjäljen pienentäminen -esiselvityshanke

Kaivosteollisuuden rooli suomalaisessa elinkeinoelämässä on merkittävä ja sen vaikutukset Lapin maakunnan elinkeinoelämään ovat huomattavia. Käynnistyneet kaivoshankkeet osoittavat alalle suurta kasvua ja kehitystä. Kaivosteollisuuden kehittyminen ja voimistuminen ovat nostaneet ajankohtaiseksi asiaksi Lapin ympäristön ja luonnonvarojen kestävän käytön. Esiselvityksessä selvitettiin keinoja muuttaa kaivosteollisuuden energian tarvetta ekologisesti kestävämpään suuntaan.

Esiselvityksen yhtenä tavoitteena oli kartoittaa mahdollisuuksia pienentää kaivosteollisuuden ja siihen liittyvien osatoimintojen hiilijalanjälkeä. Vähähiilisyyden ja energiatehokkaiden menetelmien lisääminen ja kehittäminen tukevat luonnonvarojen kestävää käyttöä ja näiden toimintamallien kehittäminen alueellamme on erityisen tärkeää. Selvitystyö tehtiin yhdessä laaja-alaisen yhteistyöverkoston kanssa. Verkosto sisälsi edustajia kaivosyhtiöistä, kaivosteollisuuden muista toimijoista, koulutuslaitoksista, viranomaisista ja kunnista.

Esiselvityshankkeen toimenpiteenä oli myös tiedottaminen, jolla pyrittiin lisäämään alueen väestön tietoisuutta kaivosteollisuuden ympäristövastuusta ja sen mukaisesta toiminnasta. Tietoisuuden lisääminen vahvistaa kaivosteollisuuden hyväksyntää (sosiaalinen kestävyys), lisää mahdollisuuksia alueen eri elinkeinojen yhteensovittamiseen (yhdenvertaisuus) ja vähentää miesten ja naisten välistä ammatillista kuilua (sukupuolten tasa-arvo).

Esiselvityksen tuloksena laadittiin raportti Kaivoksen elinkaari ja hiilidioksidipäästöt. Tämän lisäksi tuloksena on monialainen yhteistyöverkosto.