Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71102

Hankkeen nimi: Yrityspalvelu Hollström Oy:n liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen II

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.6.2015 ja päättyy 28.2.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: YRITYSPALVELU HOLLSTRÖM OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2037741-1

Jakeluosoite: Tervahovintie 2

Puhelinnumero: +358 403011358

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.hollstrom.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hollström Marika

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marika.hollstrom(at)hollstrom.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 403011358

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yrityspalvelu Hollström Oy laajentaa entisestään liiketoimintaansa ja vahvistaa asiakasyritystensä kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä kehittämällä uudentyyppistä, yksityistä yrityskehityspalvelukonseptia. Tätä varten yritys palkkaa kaksi uutta avainhenkilöä - talousjohtaja- ja henkilöstöjohtaja-asiantuntijat - vastaamaan yritysten talous- ja henkilöstöjohtamiseen liittyvien palvelujen kehittämisestä. Näiden avainasiantuntijoiden osaamisen perusteella yritys lähtee laajentamaan liiketoimintaansa uudelle alueelle, jossa on tunnistettu merkittävä kasvupotentiaali. Kasvupotentiaali perustuu siihen, että yrityskehityspalvelut ovat pääsääntöisesti julkisten toimijoiden tarjoamia, eivätkä sisällä talousjohtamiseen, eikä henkilöstöhallintoon liittyviä palveluja lainkaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 11 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 10 700

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 11 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 10 700

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tervahovintie 2

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 1.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tarvetta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole tarvetta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole tarvetta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen aikana palkattiin kaksi uutta työntekijää, molemmat talouspäällikkötason ihmisiä. Hankkeen aikana tehtiin paljon kontaktointia. Järjestimme mm. asiakaspäivät nykyisille asiakkaille, joissa keräsimme tietoa keskustelemalla uusista palveluista ja mahdollisuuksista. Kontaktoimme 400 uutta yritystä puolen vuoden aikana ja järjestimme neljä Nousukierre-tapahtumaa. Tapahtumista saatujen hyvien palautteiden johdosta tulemme laajentamaan tapahtumia ympäri Keski-Pohjanmaata. Olemme kontaktoineet ja keskustelleet useiden yhteistyökumppaneiden kanssa uusista palvelutuotteista ja suunnitelleet yhteistyökuvioita paikallisten yritysten kanssa. Tietoa olemme myös hankkineet erilaisista ulkopuolisista koulutuksista ja tapahtumista. Koko henkilöstömme on osallistutettu kehittämiseen. IT-järjestelmiä ja tahoja on kontaktoitu ja mietitty digitalisaation mahdollisuuksia ja hankkeiden käynnistämistä niin omassa yrityksessä, kuin nykyisillä asiakkaillamme että ei asiakkailla. Uusia tuotteita olemme kehitelleet mm. talous- ja henkilöstöjohtajan työhön. Esimerkiksi vuokratalousjohtaja sekä henkilöstöjohtaja. Talousjohtajan työhön olemme kehitelleet mm. kuntokartoitus-tuotteen, talouden johtamisen työkaluja verosuunnitteluun, ennustamiseen ja porautuviin ohjelmiin. Digitalisaatio on vahvasti mukana näissä. Vero-optimointi ohjelma on hankittu ja uutta vero-optimointi palvelua on testattu muutamilla asiakkailla ja ei asiakkailla. Nämä ovat saaneet hyvää palautetta. Kehityshankkeita on suunniteltu yhdessä asiakkaidemme ja ei asiakkaiden kanssa. Henkilöstöjohtamisen puolella olemme paljon kontaktoineet ja selvitelleen uusia palveluita. Henkilö- ja esimieskäsikirja on uutena työkaluna tullut ja testattu yhdessä asiakasyrityksessämme. Tapaamisia työhyvinvointiin ja sen kehittämiseen on käyty useiden yhteistyökumppaneiden kanssa ja syksyllä järjestetään näihin liittyen ensimmäinen yhteinen tapahtuma. Olemme osallistuneet muutamaan erilaiseen organisaatiokulttuuria ja työmotivointia ja sen kehittämistä koskevaan tutkimukseen ja kartoitamme näistä mahdollisia palveluita asiakkaillemme ja ei asiakkaillemme. Digitalisaatio on hyvin merkittävä asia näissä uusissa palvelutuotteissa. Olemme mukana Centrian I3 digitalisaatiohankkeessa, jossa voimme testata uusia palvelutuotteitamme.