Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71104

Hankkeen nimi: Ecool, investoinnit

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1039730-4

Jakeluosoite: Pääskysentie 1

Puhelinnumero: 0447028888

Postinumero: 48220

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.kyamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Erja Tuliniemi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: erja.tuliniemi(at)kyamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447028469

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä on investointihanke, joka liittyy hankkeeseen Ecool 301161. Mittaukset ovat hankkeen 301161 keskeinen toimintamuoto. Mittatietojen tallennus, käsittely ja etävalvonta vaativat uuden tekniikan mukaisia korkean suorituskyvyn laitteita ja mm. antureita nestevirtausten mittamiseksi putkien ulkopuolelta. Useissa mittauskohteissa tämä on ainoa vaihtoehto, jotta rakenteita ei tarvitse alkaa rikkomaan tai muuttamaan. Hankkeen 301161 aikana tehdään kymmeniä energiaselvityksiä, joissa kaikissa osana todellisen tilanteen selvittäminen mittauksilla. Hankkeessa 301161 kilpailutetaan mittaritoimittajat, joista valitaan taloudellisin ja tarkoitusta parhaiten vastaava mittalaite tarvittavine lisävarusteineen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Erilaiset toimintaympäristöt, joissa mittauksia suoritetaan.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kyamkin henkilöstö ja opiskelijat, eli tutkimus- ja koulutusorganisaatio. Mittauslaitteisto jää Kyamkin opetus- ja tutkimuskäyttöön hankkeen jälkeen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 37 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 37 800

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 54 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 54 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso, Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Kotkan-Haminan, Kouvolan, Pieksämäen

Kunnat: Mikkeli, Pieksämäki, Kouvola, Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tekniikan ja liikenteen ala on miesvaltaisin koulutusala amk:ssa; alan opiskelijoista on 85% miehiä v. 2014. Energiainsinööriopiskelijoista on selvästi suurempi osa miehiä kuin naisia: tutkinnon suorittaneita v. 2005-13 oli yht. 308, joista naisia 45. Tilastokeskus, oppilaitostilastot: http://pxweb2.stat.fi/Dialog/Saveshow.asp. Viitattu 24.3.2015. Kyamkin tasa-arvosuunnitelmassa huomioidaan, että nais- ja miesopiskelijat hakeutuvat edelleen epätasaisesti eri aloille. Mielikuvat eri alojen sopivuudesta naisille ja miehille vaikuttavat jo opiskelupaikkaa valittaessa. Pyrimme osaltamme vaikuttamaan työmarkkinoiden sukupuolten mukaisen jakautumisen vähentämiseen mm. huolehtimalla koulutusohjelmien houkuttelevuudesta ja laadukkuudesta (luomalla innostava oppimis- ja toimintaympäristö) sekä kannustamme miehiä ja naisia hakeutumaan tasapuolisesti eri koulutusaloille. Nykyaikaisin työvälinein ja -menetelmin toimiminen lisää koulutuksen kiinnostavuutta ja parantaa työllistymistä opintojen jälkeen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Amk:jen tekniikan ja liikenteen alan opettajista valtaosa on miehiä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://www.thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasaarvo/koulutus/koulutuksensegregaatio/koulutusvalinnat/korkea-aste. Viitattu 24.3.2015. Investointihankkeen valmistelussa ja toteutuksessa työskentelee sekä nais- että miespuolisia amk-opettajia ja muuta henkilöstöä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on oikeanlaisten investointien tekeminen tutkimus- ja kehittämistoimintaa edistämään.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Tämä on puhdas investointihanke. Investoinnit eivät yksin vaikuta asiaan, vaan tarvitaan toimintaa niiden ympärille.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Tämä on puhdas investointihanke. Investoinnit eivät yksin vaikuta asiaan, vaan tarvitaan toimintaa niiden ympärille.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Tämä on puhdas investointihanke. Investoinnit eivät yksin vaikuta asiaan, vaan tarvitaan toimintaa niiden ympärille.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Tämä on puhdas investointihanke. Investoinnit eivät yksin vaikuta asiaan, vaan tarvitaan toimintaa niiden ympärille.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Tämä on puhdas investointihanke. Investoinnit eivät yksin vaikuta asiaan, vaan tarvitaan toimintaa niiden ympärille.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Tämä on puhdas investointihanke. Investoinnit eivät yksin vaikuta asiaan, vaan tarvitaan toimintaa niiden ympärille.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Tämä on puhdas investointihanke. Investoinnit eivät yksin vaikuta asiaan, vaan tarvitaan toimintaa niiden ympärille.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Tämä on investointihanke. Tarjouksia pyydettäessä huomioidaan myös lähialueen toimijat.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Tämä on puhdas investointihanke. Investoinnit eivät yksin vaikuta asiaan, vaan tarvitaan toimintaa niiden ympärille.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Tämä on investointihanke. Tarjouksia pyydettäessä huomioidaan myös lähialueen toimijat, jolloin kuljetus/toimitusmatka voi olla yksi arvioitava tekijä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tämä on puhdas investointihanke. Investoinnit eivät yksin vaikuta asiaan, vaan tarvitaan toimintaa niiden ympärille.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Tämä on puhdas investointihanke. Investoinnit eivät yksin vaikuta asiaan, vaan tarvitaan toimintaa niiden ympärille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Tämä on puhdas investointihanke. Investoinnit eivät yksin vaikuta asiaan, vaan tarvitaan toimintaa niiden ympärille.
Kulttuuriympäristö 0 0
Tämä on puhdas investointihanke. Investoinnit eivät yksin vaikuta asiaan, vaan tarvitaan toimintaa niiden ympärille.
Ympäristöosaaminen 0 0
Tämä on puhdas investointihanke. Investoinnit eivät yksin vaikuta asiaan, vaan tarvitaan toimintaa niiden ympärille.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-