Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71106

Hankkeen nimi: Kasvua Kymenlaaksoon matkailuinvestoinneilla

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2015 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0727178-6

Jakeluosoite: Kyminlinnantie 6

Puhelinnumero: 0401902500

Postinumero: 48600

Postitoimipaikka: KOTKA

WWW-osoite: http://www.cursor.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rajala Salme

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hall. projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: salme.rajala(at)cursor.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401902532

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on matkailuinvestointien edistämisen toimintojen yhtenäistäminen uudella toimintatavalla hyödyntäen aikaisemmin Kymenlaaksossa toteutettujen matkailun investointihankkeiden aikana kertynyttä osaamista ja tehtyjä toimintamalleja sekä prosesseja. Tavoitteena on luoda ja ottaa käyttöön yhtenäinen toimintamalli, palvelumuotoiltu konsepti, jonka avulla seudulle muodostuu monipuolinen ja vetovoimainen matkailun infrastruktuuri jonka avulla luodaan edellytykset matkailutoimialan merkittävälle taloudelliselle kasvulle, kansainvälistymiselle sekä osaamisen kehittymiselle.

Onnistunut ulkomaisten investointien hankinta edellyttää yrittäjyyteen kannustavaa liiketoimintaympäristöä, aktiivista edistämistyötä eri keinoin, ajantasaisia strategisia linjauksia sekä yritysmyönteistä kuvaa maakunnasta. Hankkeen tavoitteena on parantaa Kymenlaakson maakunnan imagoa ja edistää liiketoimintamyönteistä ilmapiiriä.

Hankkeen tavoitteena on vastata Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 rakennerahasto-ohjelman tavoitteisiin sekä Kymenlaakson liiton asettamaan erityistavoitteeseen (1.1.) investointiedellytysten parantamisesta ja kasvun aikaansaamisesta matkailutoimialalla sekä tukea maakunnan selviämistä rakennemuutoksesta. Matkailun investointien edistämisellä luodaan aidot mahdollisuudet palvelualojen merkittävälle kasvulle ja työllisyyden lisääntymiselle.

Hankkeen toimenpiteiden johdosta Kymenlaakso tunnetaan helposti saavutettavana matkailun alueena, jonne tehdyt investoinnit ovat kannattavia. Annettu taustainformaatio investointien toteuttamiseksi on ammattimaista, luotettavaa ja ajantasaista. Tehdyt selvitykset, suunnitelmat ja analyysit antavat lähtökohdat tarkemmille suunnitelmille, joiden pohjalta voidaan käynnistää neuvottelut operaattoreiden ja investointitahojen kanssa. Toteutetut investointikohteiden prosessinomaiset edistämistoimenpiteet luovat selkeää kilpailuetua Kymenlaaksolle maan muihin maakuntiin verrattuna ja yhdessä Kymenlaakso investment promotion -viestintähankkeen toimenpiteiden kanssa luovat synkronoidun kokonaisuuden.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmiä ovat kansalliset ja kansainväliset yritykset, sijoittajat, kehittäjät sekä operaattorit, paikalliset investointikohteiden omistajat (yksityiset ja kunnat).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Seudun kunnat ja päättäjät, paikalliset asukkaat, oppilaitokset ja muut julkistoimijatahot sekä mahdolliset seudulle sijoittuvat uudet palveluyritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 299 786

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 288 058

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 548 729

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 527 371

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Pyhtää, Miehikkälä, Hamina, Kouvola, Virolahti, Kotka, Iitti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 15, joihin työllistyvät naiset 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tarpeen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankeen tavoitteena on synnyttää erityisesti matkailu ja palvelualojen työpaikka jotka työllistävät erityisesti naisia ja nuoria.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on näiltä osin neutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Toteutettavien investointikohteiden toteuttamistapaa pyritään ohjaamaan ekologisesti kestäväksi.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hanke on näiltä osin neutraali.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 6
Toteutettavien investointikohteiden toteuttamistavassa pyritään huomioimaan luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Joillekin hankkeille se on lisäarvo.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hanke on näiltä osin neutraali.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke on näiltä osin neutraali.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 6
Toteutettvien investointikohteiden osalta toimintaa pyritään ohjaamaan mahdollisimman tehokkaaksi materiaalien ja jätteiden kierrätyksen osalta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hanke on näiltä osin neutraali. Kehittämissuunnitelmissa pyritään edistämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 5
Hankkeen toimenpiteet tähtäävät uusien matkailukohteiden luomiseen jotka suoraan ja välillisesti luovat työpaikkoja ja lisäävät jo olemassa olevien palveluyritysten toimintaedellytyksiä, kasvua ja kansainvälistymistä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Hanke on näiltä osin neutraali. Investointikohteissa saatetaan hyödyntää aineettoman omaisuuden elementtejä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hanke on näiltä osin neutraali. Joidenkin investointikohteiden osalta saattaa tulla tarkasteluun liikenne.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 0
Hankkeen avulla luodaan edellytykset seudulliselle kehittymiselle. Myönteinen taloudellinen kehitys luo hyvinvointia ja lisäinvestoinnit lisäävät palvelurakenteita jotka matkailijoiden lisäksi ovat myös paikallisasukkaiden hyödynnettävissä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on näiltä osin neutraali. Palvelualat ovat perinteisesti naisvoittoisia ja työllistävät nuoria.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Hankkeen toimenpiteet ovat tasapuolisesti kaikkien saavutettavissa.
Kulttuuriympäristö 0 6
Matkailun investointikohteet ovat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita.
Ympäristöosaaminen 0 6
Hanke osaltaan parantaa osaamista matkailun investointien ympäristöosaamisesta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kasvua Kymenlaaksoon matkailuinvestoinneilla -hanke toteutettiin yhteistyössä Etelä-Kymenlaakson (hallinnoijana ja osatoteuttajana Cursor) ja Pohjois-Kymenlaakson (osatoteuttajana Kouvola Innovation) kesken kaudella 1.9.2015 – 30.6.2017. Hankkeella vietiin monia Kymenlaakson investointipotentiaalia omaavia kohteita eteenpäin. Hankkeen aikana tehtiin selvityksiä, esityksiä sekä laadittiin sopimuksia kehittäjien ja rakennuttajien kanssa ja valmisteltiin asioita eteenpäin. Haasteena investointihankkeessa on itse aika, sillä investointikohteen luominen ideasta valmiiksi investointikohteeksi on hidas, vuosiakin vievä prosessi. Tähän ei useinkaan hankkeet taivu ja näin ollen tuloksia on vaikea raportoida tietyn hankkeen tuloksiksi, vaikka ne sitä joskus tulisivatkin olemaan.

Hankkeen aikana valmisteltiin Kymenlaakson yhteinen matkailuinvestointien toimintamalli, minkä tuloksena syntyi laajempi yhteistyö ja koko Kaakkois-Suomen yhteinen Invest in –hanke, jota koordinoi Invest in Finland.

Yhdessä Kaakkois-Suomen toimijoiden kanssa osallistuttiin Hannoverin messuille keväällä 2017. Messuilla tehtiin Kymenlaaksoa tunnetummaksi. Messuprojekti toimi Kymenlaakson yhteisen matkailuinvestointien toimintamallin pilotointina.

Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä päivitettiin myös Kotkan-Haminan seudun matkailustrategia ja toimeenpano-ohjelma.