Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71107

Hankkeen nimi: On-line Landfill Risk Assessment LARAS

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.9.2015 ja päättyy 31.3.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LAATUINSINÖÖÖRIT OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1019572-9

Jakeluosoite: Tokkakuja 14

Puhelinnumero: +358 400333400

Postinumero: 90650

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.laatuinsinoorit.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Aurinko Hannu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannu.aurinko(at)laatuinsinoorit.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400333400

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

How should the continuous risk assessment process to be developed in order to ensure better protection for the people and environment throughout landfill´s life cycle? The most significant problem is the lack of knowledge on landfills¿ risks and their impact on the environment. This project will highlight some deficiencies of the risk analysis. The risk quantification results include real-time measurements on landfill surface and sides, and also a total safety factor. Waste will play a major role in the future, because humans are going to need more and more materials for reuse from landfills. Landfill mining or pyrolysis could be common techniques already in the near future. Landfill mining possibilities should be included in the risk assessment. Risk assessment can be useful in the cre

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 20 315

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 20 315

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 20 315

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 20 315

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tokkakuja 14

Postinumero: 90650

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa kehitetään ympäristönsuojelullisia tekijöitä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeessa kehitetään ympäristönsuojelullisia tekijöitä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa kehitetään ympäristönsuojelullisia tekijöitä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke mahdollisti pitkäaikaisen ja täysipainoisen työskentelyn kansainvälisessä tutkimusyhteisössä, jonka avulla pystyimme suomalaisen hankkeen saamaan hankehakemuksen kärki demohankkeeksi.. Ilman avustusta tama ei olisi ollut mahdollista.