Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71111

Hankkeen nimi: Matkailukalastus Digiaikaan

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2015 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KAINUUN ETU OY

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0784050-4

Jakeluosoite: Seminaarinkatu 2, Intelli

Puhelinnumero: 044 551 43554

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kainuunetu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: TAHVANAINEN TUOMO

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomo.tahvanainen(at)kainuunetu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 551 4585

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

MATKAILUKALASTUS DIGIAIKAAN, Kainuulaisten matkailun kalastustuotteiden kehittämis- ja tuotteistamishanke

HANKKEEN TAVOITTEET
- Matkailukalastustuotteiden kehittäminen, tuotteistaminen: tavoitteena on paketoida yhteen palveluja ja kalastusta, niiden löydettävyyttä ja saavutettavuutta sekä saattaa niitä markkinoille.
- Mobiiliopastuksen kehittäminen: mobiiliopastuksen tavoitteena on kehittää edullisia ja taloudellisesti kannattavia itsepalveluopastustuotteita.
- Kalastuskohteiden kehittäminen ja vaelluskalaston elvytys: tavoitteena on lisätä maakunnan vetovoimaisuutta kalastusmatkailukohteena.
- Hankkeen määrällisenä matkailukalastuksen tulostavoitteena on yli 500 vuosittaisen matkailijan määrän lisääntyminen ja viidessä vuodessa 25% tulon lisääntyminen.

HANKKEEN TOIMET
- Matkailutuotteiden sekä tapahtumien kehittäminen ja tuotteistaminen
- Kainuulaisten kalastuskohteiden tuotteistaminen
- Mobiiliopastuksen kehittäminen kalastus- ja luontoretkille
- Tuotteiden koemarkkinointi sekä netti- ja some -markkinoinnin edistäminen

HANKKEEN TULOKSENA
- Yrittäjillä on markkinointia varten selkeitä matkailukalastustuotteita ja kainuulaisilla kalakohteilla sekä matkailuyrittäjillä on yhteisiä tuotteita
- Yrittäjillä on käytössään uusia kalastusopastuksen itsepalvelutuotteita (mobiiliopastus)
- Kainuussa on nykyistä enemmän toimivia kalastustapahtumia (2 tapahtumaa/vuosi)
- Kainuulaiset kilpailukykyiset kalamatkailutuotteet ovat asiakkaille helposti löydettävissä ja ostettavissa
- Toimijat käyttävät Somea markkinoinnissaan. Netissä ja harrastelehdissä on Kainuun kalastusmatkailuaineistoa esillä aiempaa enemmän.
- Matkailijat viihtyvät kohteissa ja arvostavat mm. kalastusjärjestelyjä. Kohteiden kannattavuus ja aluetalouden hyöty on parantunut.
- Kalastuspalveluissa, kalastuskohteissa ja kalastustapahtumissa vierailee vuosittain yli 500 uutta asiakasta.
- Hankekohteiden luonnon monimuotoisuus on parantunut ja luonnonkalasto houkuttelee maakuntaan nykyistä enemmän kalastusmatkailijoita
- Kestävän kehityksen mukainen kalastuskulttuuri ja kestävän kehityksen mukainen kalaston hoito ovat Kainuussa nykyistä yleisempiä

HANKKEEN HAKIJA/HALLINNOIJA
- Hankkeen hallinnoijana on Kainuun kaikkien kuntien omistama aluekehitysyhtiö Kainuun Etu Oy.

HANKKEEN BUDJETTI
- Hankkeen kokonaisbudjetti on 300.500€
- Päärahoitusta haetaan Kainuun liiton kautta (EAKR). Muusta rahoituksesta vastaavat kainuulaiset yritykset, kalastuskunnat, Metsähallitus, Kainuun kunnat/kaupungit sekä Kainuun Etu Oy

HANKKEEN KESTO
- Hankkeen toiminta-aika on 1.10.2015 - 30.9.2018 (3 vuotta)

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Tuotteistetusta kalastuksesta hyötyjiä ovat kainuulaiset matkailuyritykset, majoitusyritykset, ohjelmapalveluyritykset sekä kalastuskunnat ja Kainuun kunnat.

- Hankkeessa pilottina kehitettävä mobiiliopastusmalli hyödyttää kainuulaisia kalastuksen ohjelmapalveluyrityksiä ym. matkailuyrityksiä. Jatkossa mobiilipalvelutuote on hyödynnettävissä myös Kainuun luonto-, kulttuuri- ym. matkailuun.

- Vaelluskalaston elvytyksestä hyötyy kestävän kehityksen mukaisesti luonnon monimuotoisuus, mutta samalla Kainuussa hyötyvät myös matkailun yritystoiminta ja kalavedenomistajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Hankkeessa tuotteistamisen kohderyhmänä ovat sekä kalastusmatkailijat että matkailukalastajat (*Kalastusmatkailija= kalastusharrastaja joka matkustaa paikkakunnalle nimenomaan kalastuksen takia. Matkailukalastaja = matkailija joka muiden aktiviteettien lisäksi myös haluaa kokeilla kalastusta).

- Hankkeessa kehitettävän mobiiliopastuksen kohderyhmänä ovat pääosin matkailukalastajat.

- Hankkeessa vaelluskalaston elvytyksen toimien välillisenä kohderyhmänä ovat kalastusmatkailijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 210 350

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 202 881

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 285 050

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 276 481

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu

Seutukunnat: Oulunkaaren, Kehys-Kainuun, Kajaanin

Kunnat: Paltamo, Ristijärvi, Suomussalmi, Puolanka, Vaala, Sotkamo, Hyrynsalmi, Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankesuunnitelmassa on erityisesti naisille kohdistettavia kalastustapahtumia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa on sekä miehiä että naisia. Kainuun matkailukalastuksen markkinointiin ja tiedottamiseen on tavoiteena saada tuoretta naisnäkökulmaa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali hanke.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 5
- hankkeen tuotteistamiseesa ohjataan matkailijoita kestävään kalastukseen. - hankkeen tuotteistamisessa ohjataan matkailijoita kohteisiin joiden kalasto on kestävä ja luonnonmukainen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 8
- vaelluskalojen elvytyksellä ja kalastuskohteiden kehittämisellä ja luonnonvesien osallistavaan elvytykseen sitouttamisella parannetaan vesiluonnon monimuotoisuutta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 8
- hanketoimilla edistetää ja pyritään käynnistämään kalataloudellisien kunnostuksia sekä innostetaan kainuulaisia osallistavaan vesistöjen ja valuma-alueiden kunnostamiseen ja huomioimaan metsä- ja maatalouden vaikutus vesistöihin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 2
- hanke vaikuttaa myös Natura alueilla tai niiden tuntumassa olevien kohteiden ja niiden kalaston luonnonmukaisuuden parantumiseen mm. kalastusjärjestelyjen kehittämisen kautta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
- ohjaamalla matkailukalastajia ohjataan myös jätteet oikeisiin pisteisiin. - mobiiliopastus ohjaa ja opastaa jätteet niille varattuihin paikkoihin
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 5
- hankkeessa luodaan uutta pysyvää matkailuelinkeinoa Kainuuseen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 8
- mobiiliosastus on uudenlainen aineeton palvelu.
Liikkuminen ja logistiikka 5 6
-matkailijoita ohjataan liikkumaan luonnossa mobiiliopastuksen avulla
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 3
- hankkeen toimilla tavoitellaan lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja Kainuun kylille
Tasa-arvon edistäminen 2 3
- hankesuunnitelman mukaisesti tuotteistetaan kalastusohjelmia, tapahtumia ja -kohteita myös naisille sekä liikuntaesteisille. Näille ryhmille kalastuskohteissa on perinteisesti vähän tarjontaa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 3 5
- kalastuskohteiden mm. kalataloudellisten koskikunnostusten suunnittelussa ja kehittämisessä huomioidaan kohteiden kulttuuriarvot mm. museoviraston ohjeet ja teetetään tarvittaessa argeologiset selvitykset
Ympäristöosaaminen 5 5
- hankkeen suunnittelussa on huomioitu aiempien Kainuun matkailukalastukseen liittyvien hankkeiden ohjeet ja kokemukset mm. kalastuskohteiden, niiden ympäristön ja mm. opastuksen suunnittelussa sekä kehittämisessä

9 Loppuraportin tiivistelmä

MATKAILUKALASTUS DIGIAIKAAN, Kainuulaisten matkailun kalastustuotteiden kehittämis- ja tuotteistamishanke

HANKKEEN TOIMET JA TULOKSET

Some markkinoinnin kehittäminen ja yritysten tuotteistaminen
Yhteistyössä pienten kalastusmatkailuyrityksien kanssa kehitettiin tuotteiden markkinointia Somessa. Netin, Somen ja videoiden käyttö on hankkeen aikana juurtunut yritystuotteiden, tapahtumatuotteiden sekä kalastuskohteiden mainontaan.
Eurooppalaisille kalastusmatkanjärjestäjille hanke toteutti Fam-matkoja Kainuun kalavesille. Ulkomaalaisten yritysten markkinointivierailut toteutettiin yhteistyössä paikallisten kalastusmatkailuyritysten kanssa. Järjestelyissä käytettiin kalastusharrastajien yhteisöjä parhaan kalastusopas tietämyksen hyödyntämiseksi. Hanke käytti myös kansainvälisessä markkinoinnissa paikallista kalastusalan Some –markkinoinnin tietotaitoa sekä mainosvideoita. FAM-markkinointi avasi Puolaan matkailukanavan, joka on jo tuonut yrityksiin satoja yöpymisiä. Kainuulaiset matkailuyrittäjät ovat aktivoituneet ja lähteneet useana vuonna itse Puolaan markkinoimaan Kainuun kalastusta.

Hankkeessa kehitettiin tapahtumatuotteita.
Hankkeessa kehitettiin kymmenkunta uutta vuosittaista kalastustapahtumaa, joista noin puolet jatkaa toimintaansa haankkeen päätyttyä. Joukkuekilpailu/Kuhmon kalakuvakierros on moderni digitapahtuma, joka hyödyntää nettiä sekä Somea. Tapahtumaan on mahdollista osallistua ”etänä” ja vierailla Kainuun kalastuskohteissa omatoimisesti. Tapahtumatuotteista hyötyvät paikalliset matkailuyritykset sekä aluetalous. Lisäksi tapahtumien runsas tiedottaminen lisää Kainuun tunnettuus omaleimaisena kalastuskohteena.

Kalastuskohteiden tuotteistaminen nettiporttaalin kautta
Kalallakainuussa.fi uusi nettiporttaali tuotteistaa ja tuo markkinoille koko Kainuun osakaskuntien ja Metsähallituksen kalastuskohteet. Portaalissa on modernit hakutoiminnot, joilla kotimainen ja vierasmaalainen matkailija pääsee valitsemaan haluamansa kalastusmuodon. Esimerkiksi voi valita: kesä – järvi – uistin – kuha, ja paikantaa sijainnin sekä löytää kalastuslupatiedot.
Kalastuskohteita tuotteistettiin myös yhteislupina ja kampanjoimalla. Matkailijoille tuotteistetut lupapaketit ovat asiakkaille helposti löydettävissä ja ostettavissa. Tuotteistukset madaltavat kynnystä tulla kalalle Kainuuseen ja lisäävät kalastusmatkailijan viipymää.

Mobiiliopastuksen kehittäminen kalastus- ja luontoretkille
FishOn mobiili applikaatio kehitettiin yritysten kalastusopastuksen apuvälineeksi. Se on nettiportaalista seuraava askel yhä tarkempaan kalastuskohteiden esittelyyn. FishOn applikaatioon toteutettiin hankkeessa seitsemän esimerkkireittiä keskeisille kainuulaisille kalastuskohteille. FishOn on hyödynnetty esimerkiksi SM –pilkkikilpailujen alue-esittelyssä. Se toimii Kainuun kalastuskohteiden tunnettuuden lisääjänä.

Kalastuskohteiden kehittäminen vaelluskalastoa elvyttäen
Hanke osallistui tavoitteiden mukaisesti kestävän kalastuksen juurruttamiseen sekä luonnonkalastoa elvyttäviin toimiin. Kalojen kutupaikkojen kunnostussuunnitelmat ja aivan uusien kohteiden suunnittelu sekä avaaminen olivat toimia, jotka lisäävät Kainuun vetovoimaa kalastusmatkailun maakuntana.

Hanke saavutti vuosittaisen tulostavoitteensa yli 500 vuosittaisen kalamatkailijan määrän.

HANKKEEN HAKIJA/HALLINNOIJA
- Hankkeen hallinnoijana on Kainuun kaikkien kuntien omistama aluekehitysyhtiö Kainuun Etu Oy.
HANKKEEN BUDJETTI
- Hankkeen kokonaisbudjetti on 300.500€
- Päärahoitus Kainuun liiton kautta (EAKR). Muusta rahoituksesta vastaavat kainuulaiset yritykset,
kalastuskunnat, Metsähallitus, Kainuun kunnat/kaupungit sekä Kainuun Etu Oy
HANKKEEN KESTO
- Hankkeen toiminta-aika on 1.10.2015 - 31.12.2018