Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71121

Hankkeen nimi: K. Leivon Leipomon viennin vauhdittaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 9.7.2015 ja päättyy 28.2.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: K.LEIVON LEIPOMO OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0777999-3

Jakeluosoite: Finniläntie 6

Puhelinnumero: +358

Postinumero: 69820

Postitoimipaikka: RÄYRINKI

WWW-osoite: leivon.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Leivo Jukka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hallituksen pj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.leivo(at)leivon.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400869501

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena lisätä K. Leivon Leipomon kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla ja henkilöstön osaamista laadunhallinnan, elintarviketurvallisuuden ja tuoteosaamisen alueilla. Hanke jakautuu kolmeen osa-alueeseen: 1) Omavalvonnan ja FSSC -elintarviketurvallisuusjärjestelmän kehittäminen 2) Vientimahdollisuuksien selvittäminen 3) Tuotteiden kehityspotentiaalin kartoittaminen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 33 470

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 26 892

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 33 470

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 26 892

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Veteli

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Finniläntie 6

Postinumero: 69820

Postitoimipaikka: RÄYRINKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ulkopuolisen asiantutijan tekemää analyysia ei ole teetetty. Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa. Menetelmänä on käytetty itsearviointia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa, mutta se ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 0
FSSC-järjestelmä tehostaa materiaalien käyttöä ja jätteiden kierrätystä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 2
Lisää yrityksen kilpailukykyä ja mahdollisesti luo uusia työpaikkoja ja lisää paikallisten palveluiden hyödyntämistä viennin kehittyessä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 2 0
FSSC-järjestelmä tehostaa materiaalien käyttöä ja jätteiden kierrätystä

9 Loppuraportin tiivistelmä

K. Leivon Leipomo Oy/ viennin vauhdittaminen. K. Leivon Leipomon vienti- edellytysten parantaminen sertifioimalla tuotantolaitokset ja laadunhallintaa kehittämällä.