Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71122

Hankkeen nimi: Teollisuushallin rakentaminen elementtitehdasta varten

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.4.2015 ja päättyy 28.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KUHMON SAMPO KIINTEISTÖT OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2695001-2

Jakeluosoite: c/o Kuhmon Kaupunki PL 15

Puhelinnumero: +358 400 386259

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: KUHMO

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Huusko Tuulikki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hallituksen pj.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuulikki.huusko(at)woodpolis.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 044 7259300

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Teollisuushallin rakentaminen elementtiehdasta varten

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 404 210

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 378 632

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 865 895

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 762 696

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sammontakojankatu 10

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: KUHMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Ei liity tähän hankkeeseen; kiinteistön omistamista. Otetaan huomioon operatiivisessa yhtiössä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Ei liity tähän hankkeeseen; kiinteistön omistamista. Otetaan huomioon operatiivisessa yhtiössä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei liity tähän hankkeeseen; kiinteistön omistamista. Otetaan huomioon operatiivisessa yhtiössä

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 10
VAikutukset välillisiä rakennetaan toimitilat uudelle yhtiölle
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 10
Operatiivinen yhtiö kehittää uusia elementteihin perustuvia puurakentamisratkaisuja
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Tämän hankkeen avulla on mahdollista uuden elementtitehtaan käyntiin lähtö ja sille syntyy uusia työpaikkoja
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Rakennettiin Kantolan Teollisuusalueelle Teollisuushalli