Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71126

Hankkeen nimi: Yrityksen kehittämisaskeleet - kilpailukyvyn parantaminen, toiminnanhallinta tietojärjestelmillä ja paremmalla työnjohtotaidolla, tuotantoympäristön modernisointi sekä omien tuotteiden kehittäminen markkinoille

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.6.2015 ja päättyy 30.9.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: JETMASTERS OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1086291-5

Jakeluosoite: Joukolankuja 3

Puhelinnumero: +358 500482243

Postinumero: 03100

Postitoimipaikka: NUMMELA

WWW-osoite: www.jetmasters.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lahtinen Kari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toim.joht

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kari.lahtinen(at)jetmasters.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 500482243

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehittämistarve on jatkuvaa, jotta kilpailuasemien parantaminen tai edes säilyttäminen olisi mahdollista. Erityistä huomiota kohdistuu kykyyn valmistaa edullisemmin, monipuolisempaa/vaativampaa, toiminnan hallitsemiseen kehittyneillä tietojärjestelmillä ja hyvällä esimiestyöllä, sekä alihankinnan rinnalle omien tuotteiden kehittämiseen. Henkilökunnan osaamisen parantaminen on myös keskeinen tavoite: koulutus ja monitaitoisuuden hankkiminen, .

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 34 220

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 29 337

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 34 220

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 29 337

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pakkastie 5

Postinumero: 87500

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
vieras asia, avainhenkilö voi olla myös nainen toki
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
vieras asia, hanke sivuaa melko vähän sukupuolinäkökulmaa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tämä nimenomaan ei ole päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Jetmasters Oy:n kehittämisaskeleet: Tuotannon sujuvuutta vahvistettiin avainhenkilörekrytoinnilla. Yritys toteutti hankkeessa omaa valmistusteknolgiaa hyödyntävän tuotteen ja toteutti sen markkinointia kotimaassa ja ulkomailla. Samalla perehdyttiin tarkemmin kansainväliseen teollisuusyhteistyöhön ja löydettiin ulkomaisia kumppaniyrityksiä