Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71131

Hankkeen nimi: Uudella tekniikalla tuotanto kannattavaan kasvuun

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 13.10.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KOKKOLAN LASER STEEL OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2512889-5

Jakeluosoite: Ahertajantie 8

Puhelinnumero: +358405504144

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.lasersteel.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuominen Jussi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TJ

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jussi.tuominen(at)lasersteel.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405504144

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uudella tekniikalla tuotanto kannattavaan kasvuun

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 332 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 259 921

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 332 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 259 921

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ahertajantie 8

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei katsota tarpeelliseksi
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei katsota tarpeelliseksi
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei katsota tarpeelliseksi

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 0
Energian säästö 50%
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Energian kulutus vähenee
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 0
Uutta korkeaa teknologiaa käyttöönotetaan ensimmäisenä suomessa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kuitulaserin asennus aloitettiin 23.5.2016. Käyttöönottokoulutus suoritettiin 3.6.2016 mennessä, jolloin laite luovutettiin yritykselle. Lomakaudesta johtuen laiteella on ajettu kahdessa vuorossa, mutta viikosta 31 eteenpäin siirrytään kolmeen vuoroon. Lyhyestä käyttöajasta ja lomakaudesta johtuen tuloksia on vielä aikaista arvioida.