Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71132

Hankkeen nimi: Tuotannon investoinnit

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.6.2015 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MUOTTITUOTE GROUP OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2128387-1

Jakeluosoite: Poraajankatu 3

Puhelinnumero: +358 505459969

Postinumero: 26820

Postitoimipaikka: RAUMA

WWW-osoite: www.muottituote.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koponen Kari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tehtaanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kari.koponen(at)muottituote.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 407283830

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Toteutetaan tuotantoinvestointeja, jotka kohottavat yrityksen kilpailukykyä ja joiden avulla asiakastarpeisiin voidaan vastata entistä paremmin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 371 700

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 371 700

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 371 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 371 700

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Rahtikatu 4

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: JOENSUU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysi on tehty Joensuun tehtaan johdon toimesta, ja on todettu, että hankkeen myötä molempia sukupuolia voidaan työllistää.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu tehtaan johdon toimesta ja toiminnassa voidaan huomioida molemmat sukupuolet
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen ensisijainen vaikutus on yrityksen kilpailukyvyn parantaminen ja vastaaminen uusien asiakkaiden tarpeisiin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta tässä investoinnissa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 0
Ruiskuvalussa luonnonkuitukomposiittien käyttö
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta tällä investoinnilla
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta tällä investoinnilla
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta tällä investoinnilla
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 0
Materiaalin tarkempi hyötykäyttö
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 3
Alihankinnan tarpeen kasvu tuo maakuntaan ja alueelle lisää työtä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta tällä investoinnilla
Liikkuminen ja logistiikka 6 3
Tuotteiden kuljettaminen asiakkaille ja tavaran toimittajille
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 0
Tuo henkistä hyvinvointia työntekijöille, että yritys on kasvamassa ja usko tulevaisuuteen lujittuu.
Tasa-arvon edistäminen 2 0
Tavoitteena on tasa-arvon ylläpitäminen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 0
Työ luo työtä ja palveluja
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta tällä investoinnilla
Ympäristöosaaminen 6 5
Kasvu uusasiakkuuden mukanaan tuoma uusiutumistarve heijastuu alihankintaverkkoon

9 Loppuraportin tiivistelmä

-