Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71150

Hankkeen nimi: LAO3D

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2015 ja päättyy 31.7.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0973110-9

Jakeluosoite: Hallintopalvelut, Toripuistikko 5-7, 3. kerros

Puhelinnumero: 0207984000

Postinumero: 96200

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.redu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Aittaniemi Tarmo Kalevi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: 3D asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tarmo.aittaniemi(at)lao.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 020 798 4158

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on määritellyt 3D:n osaksi kuntayhtymän strategiaa ja 3D toiminnan kehittämistä Lapin ammattiopiston sekä Lapin alueen yrityselämän välillä.

LAO3D –hankkeen tavoitteena on kehitetään toimintamalli joka palvelee niin opetusta, yritysyhteistyötä kuin myös oppilaitosyhteistyötäkin.

Hankkeen tavoitteena on toimia alueellisena promoottorina yrityskentän ja oppilaitoksen välillä, nostaa koulutusten vetovoimaisuutta, vastata yritysten osaavan henkilöstön saatavuuteen ja nostaa alueellista vetovoimaisuutta.

LAO3D -hankkeessa hyödynnetään aiempien hankkeiden: Proto Design II-, Luovuuskoulu osaksi perusopetusta- ja 3DLAPLAND - ja EDU3D -hankkeen aikana kehitettyä erikoisosaamista sekä alueemme yrityskentän tarpeiden tuntemusta.

LAO laitehankinnat –hankkeessa, hankehakemus 301779, hankittava laitekanta mahdollistaa viimeisimpien tekniikoiden hyödyntämisen LAO3D –hankkeen toimintamallin kehittämisessä.

Hankkeeseen haetaan yrityksiä: tekniikan aloilta, sisällöntuottajista, luovilta aloilta, matkailusta kuin palveluntuottajistakin.

Yritykset saavat tutustua ja kokeilla 3D:n uusiin mahdollisuuksiin oman alan kehittämisessä keskitetysti hankkeen toiminnan yhteydessä. Yritykset saavat nopeasti kattavaa tietoa uusista mahdollisuuksista ja voivat kokeilla erilaisia toimintatapoja hankkeen aikana. Toimintamalli pienentää yritysten kynnystä investoida 3D -tekniikoihin ja palkata osaavaa työvoimaa tekniikoiden ympärille.

Yritykset antavat omia ideoitaan 3D mallinnettavaksi ja 3D tulostettavaksi eri tekniikoilla myös opiskelijoiden toteutettavaksi. Opiskelijat saavat entistä haastavampaa ja konkreettisempaa tekemistä sekä mahdollisuuden osoittaa yrityksille omaa osaamistaan.

Toimintamalli erilaisine laitteistoineen mahdollistaa monialaista toimintaa ja Lapin ammattiopiston roolina on jatkossa toimia 3D-infoympäristönä alueen yrityksille ja oppilaitoksille.

Hankkeen tuloksena syntyy toimintamallia sille miten 3D -osaaminen saadaan jokapäiväiseksi oppilaitoksen opetusta ja opiskelijat voivat olla mukana enemmän yritysyhteistyössä. Opetushenkilökunnan 3D osaaminen vahvistuu.

Valmistuvilla opiskelijoilla on paremmat edellytykset saada laadukkaita harjoittelupaikkoja ja työllistyä jatkossa alalle.
Opiskelijoilla on paremmat lähtökohdat hakeutua jatko-opintoihin, kehittää uusia omia tuoteideoita ja pienentää kynnystä hakeutua yrittäjäopintoihin.

Yritysten 3D osaaminen laajenee ja 3D tekniikoiden investoinnit kasvavat. Saadaan kestävää ja kilpailukykyistä osaamista, vetovoimaisuutta Lapin alueelle ja pienennetään kynnystä päästä mukaan kansainvälisiin verkostoihin.

3D tekniikat eivät ole enää pelkästään ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen osaamista, vaan toinen aste käyttää sitä myös enenemissä määrin eri aloilla.

3D -hankkeiden välinen yhteistyö alueellamme kasvaa ja saadaan hyödynnettyä eri toimijoiden 3D ympäristöjä tehokkaasti.

LAO3D – ja LAO laitehankinnat -hankkeilla yhdessä saadaan kehitettyä valtakunnallisesti esimerkillinen toimintamallin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

LAO3D -hankkeen kohderyhmään kuuluvat Lapin ammattiopiston eri yksiköt, eri perustutkinnot sekä aloilla työskentelevät opetushenkilöstö ja opiskelijat.

Vahvana osana kohderyhmään ovat lappilaiset 3D tekniikoista hyödyntävät, tekniikoista kiinnostuneet yritykset ja yritystoimintaa suunnittelevat yksityishenkilöt.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Lapin ammattiopiston kanssa kansainvälisessä vaihdossa mukana olevat oppilaitokset ja opiskelijat.

Lapin muut 3D tekniikoita hyödyntävät hankkeet hankkeiden yhteistyössä toteutettujen yritystoimeksiantojen kautta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 337 738

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 317 368

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 450 318

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 423 159

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Torniolaakson, Tunturi-Lapin, Pohjois-Lapin

Kunnat: Pelkosenniemi, Posio, Rovaniemi, Kolari, Pello, Inari, Tornio, Ranua, Kittilä, Salla, Simo, Enontekiö, Keminmaa, Muonio, Ylitornio, Sodankylä, Savukoski, Tervola, Kemijärvi, Utsjoki, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
LAO opiskelijat eri aloilla: Aikuiset: Luonnontieteiden ala: N 0 ja M 3 Luonnonvara- ja ympäristöala: N 29 ja M 27 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala: N 38 ja M 18 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala: N 36 ja M 12 Tekniikan ja liikenteen ala: N 12 ja M 66 Kaikki yhteensä: N166 ja M137 Nuorten koulutus: Humanistinen ja kasvatusala N 13 ja M 13 Luonnontieteiden ala N 63 ja N 2 Luonnonvara- ja ympäristöala N171 ja M 23 Muu koulutus N 17 ja M 13 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala N 76 ja M410 Tekniikan ja liikenteen ala N385 ja M222 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala N100 ja M139 LAO Yhteensä: N 1230 ja M 743 Lapin matkailuopisto LMO: N 144 ja M 262
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Moderneilla teknikoilla edesautetaan yritysten toimijoiden ja eri aloilla toimivien opiskelijoiden sukupuolista samanarvoisuutta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 3
3D tekniikoiden hyödyntämisessä voidaan auttaa suunnittelemaan/dokumentoimaan erilaisia rakennusvaihtoehtoja ja niiden toteutuksen simulointi helpottuu. Luonnonvarojen jatkojalostus: elintarvikealan/hoitoalan uudet tuotteiden muottisovellutusten kehitys.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Neutraali.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Neutraali.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Neutraali.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
3D tekniikoiden hyödyntämisessä voidaan auttaa suunnittelemaan/dokumentoimaan erilaisia rakennusvaihtoehtoja ja niiden toteutuksen simulointi maastoon helpottuu.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 7
Modernien tekniikoiden kautta minimoidaan materiaalien käyttö. Tuotteiden valmistus yrityksissä nopeutuu ja koekappaleiden määrä vähenee. Syntyvä jäte vähenee 3D mallien ja virtuaalimallien kautta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
3D tekniikoiden hyödyntämisessä auttaa suunnittelemaan/dokumentoimaan erilaisia hakkuuvaihtoehtoja metsiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Tuodaan yritysten tietoisuuteen 3D tekniikoiden antamat mahdollisuudet perustuotannossa ja uusien tuotteiden kehittämisessä. Madalletaan kynnystä tehdä uusia investointeja ja työllistää.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Palvelumuotoilussa voidaan hyödyntää visualisointia, animointia ja muita 3D mallinnus/tulostus tekniikoita.
Liikkuminen ja logistiikka 7 8
Logistiikan apuvälineiden suunnittelu/valmistus. Uusien tuotteiden kehittäminen nopeutuu.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 6
Tuo uusia virikkeitä ja saattaa monialaisuudella eri aloja yhteistyöhön.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Edistää tasaa-arvoisuutta ja kaventaa alan mies/nais opiskelijoiden määrää kuin myös perustettavien yritysten tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Neutraali.
Kulttuuriympäristö 7 7
3D tekniikoiden hyödyntämisessä auttaa suunnittelemaan/dokumentoimaan erilaisia kulttuuriympäristöjä.
Ympäristöosaaminen 7 7
3D tekniikoiden hyödyntämisessä auttaa suunnittelemaan rakennettavia ympäristöjä entistä paremmin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on määritellyt 3D:n osaksi kuntayhtymän strategiaa ja 3D toiminnan kehittämistä Lapin ammattiopiston sekä Lapin alueen yrityselämän välillä.

Toimintaympäristön kehittämiseen Rovaniemen koulutuskuntayhtymä panosti hyvin paljon. Korvanranta 50 osoitteessa sijaitsevaan rakennukseen suunniteltiin ja toteutettiin 3D toimintaympäristö REDU Lab. Toimintaympäristöä kehitettiin A71189 LAO3D laitehankinnat

LAO3D –hankkeen tavoitteena oli kehittää toimintamalli, joka palvelee niin opetusta, yritysyhteistyötä kuin myös oppilaitosyhteistyötäkin. Hankkeen aikana hyödynnettiin aikaisempien hankkeiden aikana kehitettyä erikoisosaamista sekä alueemme yrityskentän tarpeiden tuntemusta.

Hankkeen toimi alueellisena promoottorina yrityskentän ja oppilaitosten välillä. Hankkeeseen osallistui kaksi koulutusorganisaatiota ja 25 yritystä: tekniikan- , sisällöntuottanto- ja luovilta aloilta. Matkailusta kuin palveluntuottajistakin. Innovaatioalustoissa kehitetyt ja pilotoituja tuotteita tai palveluita toteutettiin 69 kappaletta.

Yritykset saivat tutustua ja kokeilla 3D:n uusiin mahdollisuuksiin oman alan kehittämisessä keskitetysti hankkeen toiminnan yhteydessä. Yritykset saivat nopeasti kattavaa tietoa uusista mahdollisuuksista ja kokeilivat erilaisia toimintatapoja hankkeen aikana.

Yritykset antoivat omia ideoitaan 3D mallinnettavaksi ja 3D tulostettavaksi eri tekniikoilla myös opiskelijoiden toteutettavaksi. Opiskelijat saivat entistä mielenkiintoisempaa, haastavampaa ja konkreettisempaa tekemistä, sekä mahdollisuuden osoittaa yrityksille omaa osaamistaan.

Opiskelijoilla on paremmat lähtökohdat hakeutua jatko-opintoihin, kehittää uusia omia tuoteideoita ja pienentää kynnystä hakeutua yrittäjäopintoihin ja perustaa omaa yritystä. Puupuolen opiskelija perustikin 3D suunnittelu- ja tulostuspalveluita tarjoavan yrityksen ja GranCarage Oy työllisti myös 3 henkilöä.

Opetushenkilökunnan 3D tietoisuus lisääntyi ja eri alojen kanssa ideoitiin kuinka ja mitä 3D toiminta tulisi olla ja kuinka se kehittäisi alojen opetuksen sisältöä ja edesauttaisi opiskelijoiden sijoittumista työelämään.

Hankkeen päättymisen 31.7.2018 jälkeen Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on palkannutkin toimintaympäristöön kolme henkilöä, jotta 3D –osaaminen/toiminta saadaan jokapäiväiseksi osaksi oppilaitoksen opetusta ja opiskelijat voivat olla yhä enemmän mukana yritysyhteistyössä.

Toimintamallissa erilaisine laitteistoineen mahdollistaa monialaista toimintaa ja Lapin koulutuskeskus REDU:n roolina on jatkossa toimia 3D-infoympäristönä alueen yrityksille ja oppilaitoksille.