Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71183

Hankkeen nimi: Maa Ilman Kulmasta

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 5.6.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: INFRASUUNNITTELU OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1949720-5

Jakeluosoite: Kehräämöntie 7

Puhelinnumero: +358 504339863

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.infrasuunnittelu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hyyryläinen Pauliina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimistopäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pauliina.hyyrylainen(at)infrasuunnittelu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 504339863

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Maa Ilma Kulmasta täydentää infrarakentamisen valvonta-, suunnittelu- ja mittauspalveluita ilmakuvaustekniikkaa hyödyntäen. Uusi palvelutuote monipuolistaa ja lisää laatua yrityksen ydinpalveluiden tuotekokonaisuuteen. Hanke edellyttää ilmakuvauslaitteiston- ja ohjelmistosovelluksen hankintaa, konsultointipalveluja mm. kuvamateriaalin käsittelyyn ja markkinointiin sekä tehtävään perehtyvän avainhenkilöiden muodostaman työryhmän, joka toimii palvelun tuotteistajana ja toteuttaa kuvauksen ja kuvausaineiston käsittelyn tai jatkokäsittelyyn toimitettavan aineiston valmistelun. Tavoitteena on ydinpalveluiden laadun ja asiakastyytyväisyyden lisääminen sekä henkilöstö- ja ympäristörerussien säästäminen. Yritys tavoittelee 10 % liikevaihdon kasvua vuotuisesta liikevaihdosta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 46 780

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 33 669

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 46 780

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 33 669

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kehräämöntie 7

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankeen työryhmästä 35 % on naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankeryhmässä 35 % naistyövoimaa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on uuden palvelun tuotteistamisessa. Hankkeen työryhmässä on sekä mies- että naispäättäjiä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Maa Ilman Kulmasta on täydentänyt ja monipuolistanut infrarakentamisen valvonta-, suunnittelu- ja mittauspalveluita ilmakuvaustekniikkaa hyödyntäen. Asiakaskunta arvostaa yhä enemmän täydenpalvelun palvelukokonaisuuksia, joihin uusi ilmakuvauspalvelu on tuonut lisäarvoa, parantanut laatua ja tehostanut työturvallisuutta.