Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71188

Hankkeen nimi: Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2015 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kittilän kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0191406-6

Jakeluosoite: Valtatie 15

Puhelinnumero: 040 0356500

Postinumero: 99100

Postitoimipaikka: Kittilä

WWW-osoite: http://www.kittila.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Katariina Palola (ent. Kinnunen)

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Elinkeinojohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katariina.palola(at)kittila.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 955472

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kuntien hankintapolitiikkaa kehittämällä voidaan merkittävästi tukea vähähiilisen talouden liiketoimintaedellytysten kehittymistä. Hankintapolitiikkaa tulisi kehittää järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Julkisten hankintojen kriteereitä määritettäessä tulee huomioida myös niiden ohjaava vaikutus lähituotannon kehittymiseen. Kuntien esimerkki hankintojen kehittämisessä on välttämätöntä. Yhdistämällä julkinen ja yksityinen kysyntä saadaan enemmän pohjaa kestävän kehityksen mukaisten tuotteiden ja palveluiden kysynnälle ja liiketoiminnan kehittymiselle.

Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä -hankkeen tavoitteena on
1) Kestävän kehityksen mukaisten hankintastrategioiden laatiminen. Kittilän ja Sodankylän kunnille laaditaan uudistuvan hankintalain periaatteet huomioon ottavat ja kestävän kehityksen mukaiset hankintastrategiat. Kuntasektorin tekemillä hankinnoilla ja niiden kohdentumisella on merkittäviä vaikutuksia alueen taloudelliseen toimeliaisuuteen, työllisyyteen ja uusien kestävän kehityksen mukaisten toimintamallien syntymiseen.
2) Uusien toimintamallien luominen ja materiaalivirtojen vähentäminen.
Hankkeen tavoitteena on kehittää kestäviin hankintoihin liittyviä toimenpiteitä, malleja ja pilotointeja, jotka edistävät myös alueen yritysten liiketoiminnan kehittymistä. Aluetta lähellä tuotetut palvelut, materiaalit ja tuotteet vähentävät materiaalivirtoja ja logistiikkakustannuksia, edistävät vähähiilisyyttä sekä samalla lisäävät alueen omavaraisuutta ja elinvoimaisuutta.
3) Pk-yritysten palvelukonseptien ja liiketoiminnan kehittäminen. Hankkeessa määritellään, suunnitellaan, kehitetään ja pilotoidaan pk-yrityksille soveltuvia palvelukonsepteja, joissa pk-yritykset voivat innovatiivisia julkisia hankintoja hyödyntäen tarjota ratkaisuja yksin tai ryhmissä julkisille toimijoille.

Hankkeen tuloksena Kittilän ja Sodankylän kuntien hankintatoiminnan tavat ja periaatteet ovat osaltaan edistämässä vähähiilisen talouden kehittymistä ja alueella on käytössä uudenlaisia toimintamalleja ja yhteistyöverkostoja kestäviin julkisiin hankintoihin liittyen yhdessä alueen toimijoiden ja yritysten kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Sodankylän ja Kittilän alueella toimivat yritykset ja yritystoimintaa suunnittelevat yritykset, esimerkiksi paikalliset tuottajat, kaupat sekä muut yritykset. Toisena kohderyhmänä ovat Sodankylän ja Kittilän kuntien ostotoiminnasta vastaavat viran- ja toimenhaltijat sekä kuntien päätöksentekoelimet.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti kohderyhmänä ovat myös alueen asukkaat, yritykset sekä muut julkiset organisaatiot koko Pohjois-Suomessa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 239 940

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 238 860

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 319 920

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 318 599

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin, Tunturi-Lapin

Kunnat: Sodankylä, Kittilä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tarkastelussa on arvioitu, miten hankkeen eri osa-alueet vaikuttavat eri sukupuoliin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti, hankkeen päätavoitteiden ollessa kuitenkin muissa aiheissa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 7
Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet edistävät materiaalitehokkuutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 7
Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet vähentävät hiilijalanjälkeä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 7
Hankkeen toimenpiteet edistävät paikallisten luonnontuotteiden käyttöä ja lähituotannon syntymistä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 6
Kuljetustarpeen väheneminen pienentää myös hiilijalanjälkeä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
-
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 8
Hankkeen tavoitteen on edistää materiaalitehokkuutta ja vähentään kuljetettavan jätteen määrää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 6
Hankkeen tavoitteena on lisätä uusiutuviin energialähteisiin liittyvää lähituotantoa esimerkiksi energiantuotannossa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 9
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa paikallisten elinkeinojen kehittymistä ja elinvoimaisuutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Hankkeessa kehitetään uusia liiketoimintamalleja.
Liikkuminen ja logistiikka 6 7
Hankkeen tavoitteena on vähentää pitkiä logistiikkaketjuja esimerkiksi elintarvike- ja rakennusmateriaalituotannossa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 7
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa toimia, jolla edistetään alueen työpaikkojen ja yritysten säilymistä ja lisääntymistä. Kun alueen yritykset menestyvät, myös yhteisö menestyy.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
-
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 7
Tavoitteena on nostaa lähituotannon arvoa ja jalostusastetta, jotta alue ei olisi täysin riippuvainen muiden alueiden palveluista ja hyödykkeistä.
Kulttuuriympäristö 5 6
Kulttuuriympäristöt säilyvät elävinä ja asuttuina, jos niille saadaan aikaan työpaikkoja esim. luonnontuote- ja elintarvikealalla.
Ympäristöosaaminen 6 6
Ympäristöosaaminen vahvistuu kunnissa ja alueen yrityksissä hankkeessa tuotettavien toimintamallien ja tiedonvälityksen avulla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä -hankkeen kehittämistarpeiksi oli määritelty julkisen hankintatoimen kehittäminen lähituotannon kehittymiseksi, vähähiilisen talouden edistämiseksi sekä kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi julkisten hankintojen avulla. Hankkeen tavoitteena oli kestävän kehityksen mukaisten hankintastrategioiden laatiminen, uudet toimintamallit ja materiaalivirtojen vähentäminen sekä pk-yritysten palvelukonseptien ja liiketoiminnan kehittäminen. Hankkeessa järjestettiin työpajoja ja tilaisuuksia aihepiiriin liittyen hankkijoille, päätöksentekijöille ja yrittäjille, tuotettiin hankintastrategiat ja – ohjeet Kittilään ja Sodankylään, otettiin käyttöön sähköiset hankintajärjestelmät, sähköinen palveluhakemisto Kittilän palveluista ja koottiin sähköinen Hankintaopas.

Hankkeen välittöminä tuloksina on osallistuneiden kuntien kohderyhmien parempi ymmärrys ja osaaminen julkisiin hankintoihin liittyen. Hankkeen konkreettiset tulokset jäävät työkaluiksi hankintojen kehittämiseen koko Lapissa.